Kognitivní psychologie

Kognitivní psychologie je disciplína zabývající se procesy, stavy a obsahy lidské mysli při poznávání okolního i vnitřního světa. Přináší poznatky o lidském vnímání, pozornosti, paměti, jazyku, řešení problémů a vědomí. Kognitivní psychologii je možné chápat jako jednu z hlavních disciplín psychologie se silnými vazbami především na poznatky neuropsychologie, vývojové a aplikované psychologie. Současně ovšem tvoří i významný pilíř věd o mozku a mysli, nazývaných souborně kognitivní vědy, vedle filozofie mysli, umělé inteligence, lingvistiky či neurověd.

V Oddělení kognitivní psychologie realizujeme experimentální výzkum v následujících oblastech:

 • Zraková pozornost a oční pohyby
 • Senzorická deprivace a změny ve vnímání
 • Zrakové vnímání prostoru
 • Osvojování jazyka
 • Psycholingvistika a zpracování gramatické struktury
 • Experimentální přístrojová technika

Vedle vlastní výzkumné činnosti jsme přeložili učebnici Kognitivní psychologie autorů Eysencka a Keana, každoročně pořádáme Zimní školu kognitivní psychologie a v letech 2006 a 2011 organizovali interdisciplinární konferenci Kognice.

 

Pracovníci oddělení

Mgr. et Mgr. Filip Děchtěrenko, Ph.D. (vedoucí) www
Dr. Hana Dufková  
Barbora Dvořáková  
Mgr. Martina Dvořáková  
Mgr. Maroš Filip www
Mgr. Lukáš Hejtmánek, Ph.D. www
Dr. Kateřina Chládková, M.A. www
Natálie Kikoťová  
Bc. Monika Kučerová  
Mgr. Ivana Kvapilíková, Ph.D.  
Bc. Kateřina Kynčlová  
doc. Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D. www
Mgr. Nikola Paillereau, Ph.D. www
Bc. Tereza Sloupová  
doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D., DSc. www
Mgr. Michaela Svoboda  
Mgr. Peter Šebáň  
doc. Mgr. Radovan Šikl, Ph.D. www
PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D. www

 

Aktuální grantové projekty

 • Filip Děchtěrenko: Česko-německý projekt (GA ČR - DFG), Typičnost při rozpoznávání vizuálních scén: Srovnání neuronových sítí a lidských vzpomínek, (2024-2026), RIV
 • Nikola Paillereau: Vliv bilingvismu na percepci a produkci řeči v prvním roce života, (2024-2028), RIV
 • Filip Smolík: Cze-Lex: Kvantifikace českého lexikonu, (2023-2025), RIV

Ukončené grantové projekty

 • Nikola Paillereau: Diagnostický nástroj pro posouzení vývoje komunikace u českých dětí od 8 do 30 měsíců (2021-2023), RIV
 • Kateřina Chládková: Rozpoznávání slov u českých dětí: mezidialektová vývojová perspektiva (2021-2023), RIV
 • Filip Děchtěrenko: Maximální vizuální paměť (2020-6/2023), RIV
 • Filip Smolík: Komplexní diagnostická baterie pro posuzování jazykových a fonologických schopností v předškolním a raném školním věku (2019-2022), RIV
 • Filip Smolík: Prediktivní a adaptivní procesy v dětském jazyce (2019-2022), RIV
 • Jiří Lukavský: Sledování objektů v pohybu - identita, nejistota a vizuálně rozmanité prostředí (2019-2022), RIV
 • Kateřina Chládková: Vliv akcentu mluvčího na osvojování si hlásek mateřského jazyka (2018-2020), RIV
 • Filip Smolík: Mentální zpracování gramatické a sémantické informace u českých dětí (2016-2018), RIV
 • Jiří Lukavský: Vizuální paměť na scény: vliv korelace vjemů v prostoru a čase na přesnost vzpomínek (2016-2018), RIV
 • Filip Smolík: Osvojování české gramatiky: pravidla, kontext a teorie mysli (2013-2015), RIV
 • Michal Šimeček: Prostorové vnímání fotografických scén (2013-2015), RIV
 • Jiří Lukavský: Osobnost a spontánní mozková aktivita během klidu a sledování filmu: vzájemný vztah a strukturní determinanty (2013-2015), RIV
 • Radovan Šikl: Longitudinální studie zrakového vnímání pacientů se zrakem navráceným po dlouhodobé senzorické deprivaci (2012-2014), RIV
 • Dalibor Vobořil: Klasické a počítačem podporované metody v testování prostorové představivosti (2011-2013), RIV
 • Filip Smolík: Porozumění gramatice a lexikonu u batolat: větná shoda, slovosled, aktuální členění a jejich vývojové souvislosti s lexikem (2010-2012), RIV
 • Jiří Lukavský: Přesuny pozornosti a oční pohyby při sledování více objektů u zdravých dospělých (2010-2012), RIV
 • Michal Šimeček: Vztah reálného a vnímaného prostoru v různých experimentálních situacích (2010-2012), RIV
 • Radovan Šikl: Změny ve vnímání a paměti při dlouhodobé izolaci (2009-2012), RIV