Výběrová řízení

13.5.2024

Psychologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici:

Vědecká pracovnice / vědecký pracovník v Psychologickém ústavu AV ČR, v. v. i. se zaměřením na sociální psychologii

 

Ke spolupráci na projektu OP JAK DIGIWELL hledáme juniorního výzkumníka/výzkumnici se znalostí  metodologie sociálně psychologického výzkumu, především experimentů. Upřednostněni budou uchazečky / uchazeči s předchozí zkušeností ve výzkumu.

 

Výše úvazku: 0,5
Místo výkonu práce: Brno

Pracovní smlouva: od ledna do prosince 2024

Požadavky:

 • Ukončené doktorské studium psychologie
 • Zájem o zapojení se do výzkumu o vlivu informačních a komunikačních technologií na wellbeing
 • Výborná znalost angličtiny

Dokumenty požadované k žádosti:

 • Strukturovaný životopis s přehledem předchozích akademických zkušeností
 • Krátký motivační dopis (max. 1 strana)

Nabízíme:

 • Stabilní zázemí veřejné výzkumné instituce
 • Zajímavou práci v tvůrčím akademickém prostředí
 • Možnost aplikace vědeckých poznatků do praxe
 • Odpovídající finanční ohodnocení
 • Kvalitní pracovní podmínky a kolegiální atmosféru

Předpokládaný nástup květen 2024

Nabídky spolu se životopisem a motivačním dopisem zašlete prosím v elektronické podobě na adresu martina@psu.cas.cz a ivona@psu.cas.cz

Uzávěrka přihlášek: 30.5.2024

Psychologický ústav AV ČR, v. v. i. si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu pohovoru či on-line pohovoru pouze vybrané kandidáty i právo žádného z kandidátů nevybrat.

 

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajůPsychologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i. vyzývá vynikající a nadšené mladé vědecké pracovníky, držitele doktorského titulu, aby se přihlásili na postdoktorandskou pozici financovanou AV ČR  (Program podpory perspektivních lidských zdrojů – PPLZ)


Program podpory postdoktorandů (PPLZ) je určen vysokoškolsky vzdělaným uchazečům, a to nejdéle dva roky po obhájení titulu Ph.D. (do této doby se nezapočítává doba strávená na rodičovské/mateřské dovolené. V případě dlouhodobého zahraničního studijního pobytu může být maximální časový odstup mezi obhajobou titulu Ph.D., Dr. nebo jejich ekvivalentu a podáním žádosti až 4 roky).

Finanční podpora se poskytuje nejméně na rok, nejvýše však na dva roky, do výše úvazku až 1,0. Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou. V případě péče o dítě mladší než 15 let je možná smlouva na částečný úvazek až do výše 0,5.

Kandidáti, kteří uspějí v rámci výběrového řízení PSÚ AV ČR, postoupí do celoakademického konkurzu.

Psychologický ústav je působištěm řady výzkumných skupin a vědců pokrývajících širokou škálu témat v psychologii a kognitivních vědách, například:

 • vizuální paměť a pozornost
 • psycholingvistika, osvojování jazyka a řeči
 • meziskupinové vztahy a stereotypy
 • celoživotní vývoj a stárnutí
 • sociální a emocionální vývoj v adolescenci
 • psychologie práce a organizace

V ústavu (pražská pobočka) je k dispozici eyetracker, EEG/ERP a fNIRS. Potenciální uchazeči by si měli prostudovat profily výzkumných pracovníků na webových stránkách, identifikovat své potenciální mentory a předem je oslovit s neformálními dotazy.
     Lidé - Psychologický ústav Akademie věd ČR (cas.cz)

Přihlášky do výběrového řízení v rámci PSÚ se podávají dvakrát ročně:

23. kolo elektronického podání návrhů na zařazení do Programu podpory perspektivních lidských zdrojů
od 1. do 30. dubna 2024
24. kolo elektronického podání návrhů na zařazení do Programu podpory perspektivních lidských zdrojů od 1. do 30. září 2024
Uzávěrka pro podávání návrhů na PSÚ (předložení Radě PSÚ).
V případě podání žádosti kontaktujte vedení ústavu nejméně 15 dní před termínem podání na adrese: ustav@psu.cas.cz.
 
(Podání návrhu na Akademii věd předchází interní výběrové řízení na PSÚ. Inzerát s termíny pro předložení přihlášky je zveřejněn na webu PSÚ v sekci "Výběrová řízení").
15. dubna 2024 do 23:59 hod.

Po uzavření interního VŘ bude kandidát/kandidátka navržen/a do Akademické soutěže.
Uzávěrka pro odeslání návrhů na Kancelář Akademie věd ČR 

30. dubna 2024

Co můžete očekávat:

 • Smlouva v trvání 12 – 24 měsíců
 • Jde o zaměstnání na dobu určitou na plný úvazek
 • Možná působiště: Praha, Brno
 • Měsíční hrubá mzda: 50 000 (čistá mzda 30 000).
 • Cestovní balíček na celou dobu trvání: až 20 000 Kč na konference a výzkumné pobyty.
 • Žádné výukové povinnosti

Požadavky na uchazeče:

 • Doktorát získaný během posledních 2 let (před datem nástupu); výjimka může být udělena v případě doby strávené na rodičovské dovolené. Preferováni budou uchazeči se zahraniční zkušeností
 • Plynulá znalost angličtiny.
 • Navrhovaný kandidát v době podání návrhu na zařazení do Programu PPLZ nemusí být zaměstnancem pracoviště, jeho pracovní poměr k pracovišti však musí trvat po celou dobu poskytování podpory Akademií věd ČR v rozsahu plného pracovního úvazku s místem výkonu práce v ČR.

Přihláška se zasílá na adresu info@psu.cas.cz a zpráva musí v tématu obsahovat heslo “postdoc position”.

Přihláška musí obsahovat:

 1. Anglicky psaný strukturovaný životopis (Curriculum Vitae) dle následující osnovy
  • osobní údaje
  • současná afiliace a pozice
  • vzdělání
  • přehled dřívějších zaměstnavatelů a pozic
  • výuková zkušenost
  • výzkumné aktivity včetně grantových projektů
  • mezinárodní výzkumé pobyty a další mezinárodní odborné zkušenosti
  • publikace, prezentace
  • dodatečné informace
 2. Anglicky psaný stručný popis výzkumných zájmů uchazeče a zamýšleného výzkumného záměru během působení v ústavu s důrazem na možnou spolupráci uvnitř ústavu, zejména:
  • hlavní výzkumná témata,
  • náčrt pracovního plánu (max. 4 500 znaků).
  • projekty, kterých se bude žadatel účastnit
 3. Tři doporučující dopisy - maximálně jeden od současného zaměstnance Psychologického ústavu a maximálně jeden ze současné afilace žadatele. Doporučující osoby zašlou svá doporučení přímo na adresu info@psu.cas.cz s uvedením hesla „postdoc recommendation“
 4. Doklad(y) o získaném titulu/titulech.

Formuláře:


Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.