Přehled povinně zveřejňovaných informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a GDPR

1. Úplný oficiální název povinného subjektu:
Psychologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i, zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí a v seznamu výzkumných institucí MŠMT.

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu:
Zřizovatel: Akademie věd České republiky, se sídlem Národní 1009/3,117 20 Praha 1

3. Organizační struktura PSÚ:
Informace o organizační struktuře ústavu - odkaz

4.Informace o obsahu právního vztahu založeného DPP/DPČ podle § 77 zákoníku práce:

Závazná pravidla BOZP a PO - odkaz
Pracovní řád - odkaz  příloha - odkaz  
Kolektivní smlouva - odkaz
Kalendář výplatních termínů - odkaz
Informace podle § 77a - odkaz
Elektronický výkaz práce - odkaz

5. Kontakt, Identifikační číslo organizace a daňové identifikační číslo organizace

6. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh nebo podnět či jiné dožádání anebo místo pro obdržení rozhodnutí, podání oznámení podle Směrnice o ochraně oznamovatelů z řad zaměstnanců a zřízení vnitřního informačního systému pro přijímání, evidenci a vyřizování oznámení (whistleblowing)odkaz

7. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech:
Odvolání:
Proti rozhodnutí povinného subjektu lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, odvolání, a to písemně. Odvolání se doručuje povinnému subjektu, který rozhodnutí vydal, tedy PSÚ. O odvolání proti rozhodnutí rozhoduje ředitel ústavu.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace:
Žadatel může, při splnění zákonných důvodů, podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, zejména pokud mu nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení žádosti PSÚ, nebo mu nebyla poskytnuta informace buď vůbec, nebo pouze částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí. O stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace rozhoduje ředitel ústavu.

8. Vzory formulářů:
Formulář žádosti o poskytnutí informace
Formulář pro podání opravného prostředku

9. Popis postupů PSÚ při vyřizování žádostí, návrhů a jiných dožádání občanů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
PSÚ posoudí obsah každé podané žádosti a:

-        v případě, že je žádost nesrozumitelná, není z ní zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil; neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne jejího doručení PSÚ žádost odloží,

-        v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti PSÚ, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů žadateli,

-        poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti, a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových mediích.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou ústně za dostačující, je třeba podat žádost písemně. Podmínky, za kterých je PSÚ povinen nebo oprávněn požadovanou informaci odmítnout, poskytnutí informace omezit anebo odkázat na zveřejněnou informaci, jsou upraveny zákonem č. 106/1999 Sb.

Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů (§ 14 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb.), nejvýše však o 10 dní.

10. Úhrady za poskytování informací:
Hrazení nákladů na zpracování a poskytnutí informace se řídí ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Úhrady za vyhledání a zpracování informací, pořízení kopií, případně technických nosičů dat a za odeslání informací žadateli jsou uvedeny v Sazebníku úhrad.
Požadovaná informace bude žadateli poskytnuta až po prokazatelném zaplacení stanovené úhrady nákladů. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady tuto úhradu nezaplatí, žádost o informaci bude odložena (§ 17 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb.).

Sazebník úhrad za poskytování informací -  odkaz

Způsob platby za poskytování informací - fakturační údaje pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti ve prospěch povinného subjektu:
Banka: ČSOB, a.s., Veveří 111/3163, 601 79  Brno
č. ú: 372301883/0300
SWIFT CODE: CEKOCZPP
IBAN: CZ44 0300 0000 0003 7230 1883
konstantní symbol: 0308
variabilní symbol: doporučujeme uvádět IČO organizace či datum narození (DDMMRR)

11. GDPR
Směrnice o ochraně osobních údajů 
Informační povinnost spojená se zpracováním životopisů během veřejné výzvy 
Souhlas se zpracováním osobních údajů uchazeče o zaměstnání
Žádost subjektu osobních údajů

12. Přehled nejdůležitějších předpisů a dokumentů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu:
Zákon č. 283/1992 Sb., o Akademii věd 
Stanovy Akademie věd České republiky (2007) 
Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích (2005)
Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zřizovací listina Psychologického ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i. 
Organizační řád Psychologického ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i.
Pravidla pro hospodaření s fondy Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i.

13. Rada Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i.

Jednací řád, volební řád, zápisy z jednání - odkaz

14. Výroční zprávy o činnosti ústavu

Výroční zpráva 2022
Výroční zpráva 2021Zpráva auditora
Výroční zpráva 2020Zpráva auditora
Výroční zpráva 2019Zpráva auditora
Výroční zpráva 2018 a Zpráva auditora
Výroční zpráva 2017 a Zpráva auditora
Výroční zpráva 2016 a Zpráva auditora
Výroční zpráva 2015 a Zpráva auditora
Výroční zpráva 2014 a Zpráva auditora
Výroční zpráva 2013 a Zpráva auditora
Výroční zpráva 2012 a Zpráva auditora
Výroční zpráva 2011 a Zpráva auditora
Výroční zpráva 2010 a Zpráva auditora
Výroční zpráva 2009 a Zpráva auditora
Výroční zpráva 2008 a Zpráva auditora
Výroční zpráva 2007 a Zpráva auditora
Výroční zpráva 2006 
Výroční zpráva 2005

15. Výroční zpráva PSÚ AV ČR, v. v. i., o poskytování  informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za  rok:

2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016

16. Rozpočet (§3 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti)

Návrh rozpočtu v roce 2023
Návrh rozpočtu a jeho skutečné čerpání v roce 2022
Návrh rozpočtu v roce 2022
Návrh rozpočtu a jeho skutečné čerpání v roce 2021
Návrh rozpočtu v roce 2021
Návrh rozpočtu a jeho skutečné čerpání v roce 2020
Návrh rozpočtu v roce 2020
Návrh rozpočtu a jeho skutečné čerpání v roce 2019
Návrh rozpočtu v roce 2019
Návrh rozpočtu a jeho skutečné čerpání v roce 2018
Návrh rozpočtu v roce 2018
Návrh rozpočtu a jeho skutečné čerpání v roce 2017
Návrh rozpočtu a jeho skutečné čerpání v roce 2016

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 a 2025
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 a 2023
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 a 2019

17. Strategie směřování Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i.

Strategie směřování 2018-2022