Etická komise

Etická komise PSÚ AV ČR především posuzuje výzkumné projekty pracovníků ústavu nebo dalších vědců z hlediska ochrany zkoumaných osob. V tomto rozhodování se řídí dokumenty, které vypracovala a schválila Rada Psychologického ústavu AV ČR: směrnicí ústavu o ochraně účastníků výzkumu a pravidly pro ochranu osob účastnících se výzkumu. Ochrana účastníků má za účel zajistit, aby výzkumné projekty nepředstavovaly nepřiměřenou zátěž nebo riziko  pro účastníky. Důležitým principem je poměřování potenciálního přínosu projektů a zátěže, kterou tyto projekty pro účastníky představují.

V případě projektů s minimálním rizikem provádí schválení projektů na návrh tajemníka komise její předseda. U projektů, kde je potenciálně větší než minimální riziko, rozhoduje celá komise.

Členy komise volí Rada PSÚ, rada může mít tři až pět členů, přičemž alespoň jeden člen je z jiné instituce. V současné době komise funguje v tomto složení:


Členové

Předseda    
  Mgr. Miroslav Filip, Ph.D. Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
Interní členové a členky    
  doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc. Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
  doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D., DSc. Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
Externí členky    
  Mgr. Helena Klimusová, Ph.D. Filozofická fakulta MU
  Mgr. Kamila Urban, Ph.D. Filozofická fakulta UK a ÚVSK SAV, v. v. i.
Tajemnice    
  Mgr. Veronika Koutná, Ph.D. Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.


Pravidla pro ochranu.pdf
 
Směrnice Ochrana osob.pdf
Souhrn požadavků.pdf