doc. Mgr. Radovan Šikl, Ph.D.

doc. Mgr. Radovan Šikl, Ph.D.

Psychologický ústav, Akademie věd ČR
Veveří 97, 602 00 Brno
Tel.: +420 532 290 129
E-mail: sikl@psu.cas.cz

Vzdělání

1996–2001 doktorské studium psychologie, Filozofická fakulta MU
1989–1994 magisterské studium psychologie, Filozofická fakulta MU

Profesní zkušenost

2003–dosud vedoucí oddělení kognitivní psychologie PsÚ AV ČR
1998–dosud odborný, později vědecký pracovník PsÚ AV ČR

Vědecko-organizační činnost

2015-dosud člen hodnotícího panelu P407 - Psychologie, pedagogika Grantové agentury ČR (od r. 2016 místopředseda panelu)
2007–2012 člen Rady PsÚ AV ČR
 

Výzkum

Vnímání prostoru

V rámci tohoto projektu se zabýváme otázkou přesnosti a spolehlivosti lidského vnímání, která je vyjádřená ve vztahu mezi fyzikálním a vizuálním prostorem. V posledních deseti letech jsme provedli množství experimentů zaměřených na vybrané, především metodologické, otázky tohoto vztahu. V jednom z projektů poukazujeme na to, že je chybou dílčí prostorové deskriptory, jako je vzdálenost, velikost či orientace podnětu, zkoumat odděleně a experimentálně dokládáme, že při vnímání mezi nimi existuje inherentní vztah. V dalším projektu se snažíme doložit nezbytnost volby takového formátu experimentální úlohy, jenž odpovídá běžné životní zkušenosti pozorovatele, a kritizujeme běžnou praxi, typicky vyžadující po pozorovateli explicitní, metrický formát odpovědi. Publikace [1], [3], [8], [12], [15], [21]. 

11.jpg   12.jpg   13.jpg

Zrakové vnímání u pacientů s navráceným zrakem

Záměrem klinicky orientovaného výzkumu je sledovat specifika zrakového vnímání u lidí, jimž byl po dlouhém životním období nevidomosti či jiné formy senzorické deprivace operativně navrácen zrak (implantací umělé rohovky, odstraněním šedého zákalu, voperováním miniaturního teleskopu). Jak vyplývá z našich (nejen) výsledků, u pacientů po navrácení zraku bývá nejvýrazněji postižena oblast prostorového vnímání a dále vnímání tváří a komplexních objektů a scén, což přičítáme snížené schopnosti holistického zpracování zrakových stimulů a značné rigiditě percepčních reprezentací u pacientů. Naopak do značné míry intaktní často bývá doména vnímání barev a pohybu. Na základě našich zjištění se pokoušíme o vytvoření rehabilitačního programu. Publikace [1], [5], [6]. 

21.jpg   22.jpg   23.jpg

Změny ve vnímání v důsledku dlouhodobého uzavření

Měli jsme příležitost zúčastnit se projektu Mars-500, při kterém jsme sledovali, jak zrakové vnímání účastníků dlouhodobého izolačního pobytu ovlivní fakt, že po dobu jednoho a půl roku 1) nebudou mít možnost pozorovat objekty vzdálenější než několik málo metrů, které navíc nebude možné při vnímání vztahovat k pozici horizontu, a 2) bude výrazně limitovaná podnětová stimulace tím, že budou v kontaktu se stejnými lidmi ve stále stejném prostředí vyplněném stejnými objekty a budou vykonávat jen málo proměnlivé činnosti. Z toho důvodu jsme očekávali 1) snížení citlivosti k perspektivní informaci a obecně problémy při prostorovém vnímání a 2) nárůst rigidity percepčních reprezentací. Výsledky dlouhodobého sledování percepčního výkonu participantů žádné takovéto změny neukazují, což ovšem vedle stability vnímání může znamenat i celou řadu jiných věcí. Publikace [1], [4], [9].

 31.jpg   32.jpg   33.jpg

 Prostorové vnímání v architektuře

Ukazujeme, jak proces interpretace sítnicového obrazu vystavěný na množství internalizovaných předpokladů o podobě světa může vést k tomu, že se pozorovatel při sledování achitektonických děl stává obětí klamu. Manipulacemi s perspektivou, s obvyklými proporcemi a rozměry, se vztahem figury a pozadí či s osvětlením stavitelé dosahují například efektu většího protažení do hloubky či naopak zploštění, efektu optického zvýšení či snížení stavby, vyvolání dojmu prostoru na ploše atd. Na pozadí manipulací ovšem není architektův záměr pozorovatele klamat, neslouží k podvržení nepravdivé informace. Pozorovatel se naopak mnohdy musí snažit, aby byl vůbec schopen iluzivní účinek pocítit, ovšem odměnou je mu pak mocnější zážitek z navštíveného prostoru a někdy i odhalení dalších významů díla. Publikace [22]. 

41.jpg    42.jpg

Zrakové klamy

V Brně ve Vida science centru probíhá od listopadu 2016 do května 2017 výstava Klamárium. Na ploše 500m2 je vystaveno kolem 30 exponátů ukazujících a vysvětlujících, co zrakové klamy prozrazují o lidské mysli. Ke každému vystavenému exponátu je poskytnuto vysvětlení, jednak krátké (na panelu vedle exponátu) a pro poznání chtivé zájemce i rozsáhlejší (na přiloženém bloku a v katalogu). Vystavené klamy jsou nadto tematicky rozděleny do pěti pokojů, přičemž v každém z nich se návštěvník seznámí s vybranou oblastí zrakového vnímání. Web akce: www.klamarium.cz

51.jpg     52.jpg 53.jpg

Publikační činnost

Knihy
[1] Šikl, R. (2012). Zrakové vnímání. Praha, Grada. ukázka PDF recenze recenze2

Překlady knih
[2] Eysenck, M. J. & Keane, M. T. (2008). Kognitivní psychologie. Praha, Academia (editor překladu a překladatel čtyř kapitol).

Mezinárodní publikace v časopisech s IF
[3] Šikl, R. & Šimeček, M. (2015). Visual space perception at different levels of depth description. Attention, Perception & Psychophysics, 77, 6, 2098–2107. PDF
[4] Šikl, R. & Šimeček, M. (2014). Confinement has no effect on visual space perception. The results of the Mars-500 experiment. Attention, Perception & Psychophysics, 76, 2, 438–451. PDF
[5] Šikl, R., Šimeček, M., Porubanová, M., Bezdíček, O., Kremláček, J., Fine, I. & Ostrovsky, Y. (2013). Vision after 53 years of blindness. i-Perception, 4, 8, 498–507. PDF
[6] Kremláček J., Šikl, R., Kuba, M., Szanyi, J., Kubová, Z., Langrová, J., Vít, F., Šimeček, M. & Stodůlka, P. (2013). Cognitive processing of visual oddballs spared in patient with partial recovery of vision after 53 years of blindness. Vision Research, 81, 1–5. PDF
[7] Porubanová, M. & Šikl, R. (2013). Various categories of changes in the inducement of change blindness. Studia Psychologica, 55, 2, 83–94.
[8] Šikl, R. & Šimeček, M. (2011). Perceived size and perceived direction: The interplay of the two descriptors of visual space. Perception, 40, 953–961.

Tuzemské publikace v časopisech s IF
[9] Šimeček M. & Šikl R. (2013). Dlouhodobá izolace a její vliv na zrakové vnímání: Výsledky projektu Mars-500. Československá psychologie, 57, 4, 342–357.
[10] Šikl, R. (2010). Richard Langton Gregory (1923–2010). Československá psychologie, 54, 6, 613–614.
[11] Šikl, R. (2008). O nedokonalosti a omylnosti zrakového vnímání. Československá psychologie, 52, 3, 318–323.
[12] Šimeček, M. & Šikl, R. (2005). Větší nebo menší? Vnímání velikosti řazením. Československá psychologie, 49, 6, 505–523.
[13] Šikl, R. (2004). Alhazen (965-1039): jeho dílo v kontextu starověké a středověké optiky. Československá psychologie, 48, 4, 364–377.
[14] Šikl, R. (2003). Eleanor Gibsonová (*7.12.1910 – +30.12.2002). Československá psychologie, 47, 2, 169–172.
[15] Šikl, R. & Šimeček, M. (2002). Rozměr a orientace: spojité nádoby percepčního hodnocení prostoru. Československá psychologie, 46, 6, 490–508.
[16] Šikl, R. (2001). Hermann von Helmholtz (1821–1894) o vnímání. Československá psychologie, 45, 2, 166–178.
[17] Šikl, R. & Čermák, I. (2000). "Common sense" a psychologické teorie. Československá psychologie, 44, 5, 444–450.
[18] Šikl, R. (1998). Vnímání struktury pohybujících se objektů. Československá psychologie, 42, 245–259.
[19] Šikl, R. & Kouřilová, J. (1996). Obranné tendence v atribuci. Československá psychologie, 40, 4, 315–320.
[20] Čermák, I. & Šikl, R. (1996). Psychologie a "common sense". Československá psychologie, 40, 1, 46–54.

Kapitoly v knize
[21] Šimeček, M. & Šikl, R. (2014). Za pochopením zrakového vnímání prostoru. In: Blatný, M. (ed.). Člověk v kontextech celoživotního vývoje. Brno: PsÚ, 187-200.
[22] Šimeček, M. & Šikl, R. (2010). Klamání oka v architektuře. Kdo koho klame? A klame vůbec? In Miovský M., Čermák I. & Chrz V. (Eds.). Umění ve vědě, věda v umění. Praha: Grada, 209–229.
[23] Šimeček, M. & Šikl, R. (2010). Jak a proč vznikají zrakové klamy. In Kvasnička V., Pospíchal J., Návrat P., Lacko P., Trebatický P. (Eds.). Umelá inteligencia a kognitívna veda II. STU Bratislava, 467–522.
[24] Šikl, R. & Šimeček, M. (2009). Co vědí o vnímání povolání. In Petrů, M. (ed.). Struny mysli. Ostrava: Montanex, 117–122.
[25] Šimeček, M. & Šikl, R. (2009). Směr v prostorovém vnímání. In: Petrů, M. (ed.) Struny mysli. Ostrava: Montanex, 123–131.
[26] Šikl, R. (2008). Vnímání z pozic konstruktivismu a enaktivního přístupu. In V. Kvasnička, J. Kelemen & J. Pospíchal (Eds.). Modely mysle. Bratislava: Europa, 215–228.


Organizační aktivity 
2009–2014  Zimní škola kognitivní psychologie
2006 interdisciplinární konference Kognice 2011 interdisciplinární konference Kognice
2011 workshop Vnímání prostoru


Grantová úspěšnost 
2013–2015 spolunavrhovatel grantu GA ČR 407–28709S "Prostorové vnímání fotografických scén"
2012–2013 navrhovatel grantu GA ČR P407/12/2528 "Longitudinální studie zrakového vnímání pacientů se zrakem navráceným po dlouhodobé senzorické deprivaci"
2009–2012 navrhovatel grantu GA ČR 406/09/2003 "Změny ve vnímání a paměti při dlouhodobé izolaci"
2007–2009 navrhovatel grantu GA ČR 406/07/1676 "Vybrané aspekty vztahu reálného a vnímaného prostoru"
2003–2005 navrhovatel grantu GA ČR 406/03/D224 "Vnímání prostoru v menších vzdálenostech"
2000–2001 navrhovatel grantu GA ČR 406/00/0846 "Vnímání struktury pohybujících se objektů"


Výuka
Seminář Zrakové vnímání (Psychologický ústav FF MU)
    01 02 Uvedení do problematiky
    03 04 Světlo, oko, mozek
    05 06 Vnímání barev
    07 08 Vnímání prostoru
    09 10 Vnímání objektů a tváří
    11 Vnímání pohybu
    12 Poruchy vnímání
Seminář Diskuze o aktuálních problémech a teoriích kognitivní psychologie (Psychologický ústav FF MU)