Řešíme projekty z různých oblastí psychologického výzkumu. Na řadě z nich přitom spolupracujeme s kolegy z jiných společenskovědních, humanitních nebo přírodovědných oborů. S ohledem na velikost pracoviště projekty pokrývají jen malý výsek témat vědecké psychologie.

Výsledky vědecké práce směřujeme k publikačním výstupům. Nejvýznamnější výsledky se pokoušíme uplatnit v uznávaných mezinárodních časopisech, ale jsme si vědomi i významu knižních publikací a publikací otištěných v tuzemských periodicích pro kultivaci oboru v národním kontextu.

Vydáváme časopis Československá psychologie, který uveřejňuje původní práce z oblasti psychologické teorie, metodologie, výzkumu a praxe. Časopis vychází již od roku 1957 a je indexován v databázích Web of Science, SCOPUS a PsycINFO.

Zkoumáme psychologické a sociální fungování člověka v různých vývojových etapách. Výzkumy rozvíjíme v rámci psychologie osobnosti, sociální psychologie, psychologie celoživotního vývoje, vývojové psychologie, psychologie zdraví, politické a mezikulturní psychologie.

Věnujeme se studiu procesů, stavů a obsahů lidské mysli při poznávání světa. Prostřednictvím experimentálně orientovaných výzkumů získáváme poznatky zejména o specificích lidského vnímání, pozornosti, paměti a jazyka.

Rozvíjíme metody používané v psychologických výzkumech. Zaměřujeme se na strategie statistické analýzy dat a na přístupy kvalitativní metodologie. Zvláštní pozornost věnujeme kultivaci psychodiagnostických metod, které jsou pro obor psychologie jedinečné.