Projektová podpora

Dohody o provedení práce

Zde naleznete ke stažení formulář dohody o provedení práce a přílohy.

Sjednaný rozsah práce v hodinách může být uzavřen na max. 300 hodin v jednom kalendářním roce.  Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce.

Při zúčtování odměny (odměn z více dohod o provedení práce u PSÚ) přesahující částku 10.000,- Kč v měsíci je zaměstnanec účasten pojištění ve smyslu § 7a zák. 187/2006 Sb.

Každý dohodář musí být ze strany pracoviště seznámen s přiloženými informacemi a jejich změnami. Na formuláři pak stvrdí seznámení se s nimi podpisem.

Při skončení dohody o provedení práce kontaktujte personální odd. za účelem vydání potvrzení o zaměstnání.

Formulář dohody

Informace o obsahu právního vztahu podle § 77a zákoníku práce

Elektronický výkaz práce

AV ČR - Dotační programy a příležitosti

Mzdová podpora postdoktorandů
na pracovištích AV ČR (PPLZ)

Program podpory postdoktorandů (PPLZ) je určen vysokoškolsky vzdělaným uchazečům, a to nejdéle dva roky po obhájení titulu Ph.D. V případě dlouhodobého zahraničního studijního pobytu může být maximální časový odstup mezi obhajobou titulu Ph.D., Dr. nebo jejich ekvivalentu a podáním žádosti až 4 roky.
Cílem programu je zajistit přiměřené mzdové zabezpečení vybraným kvalitním a perspektivním postdoktorandům zaměstnaným na pracovištích AV ČR.

Návrhy se podávají prostřednictvím informačního systému Kanceláře Akademie věd ČR v termínech:

23. kolo elektronického podání návrhů na zařazení do Programu podpory perspektivních lidských zdrojů
od 1. do 30. dubna 2024
24. kolo elektronického podání návrhů na zařazení do Programu podpory perspektivních lidských zdrojů od 1. do 30. září 2024
Uzávěrka pro podávání návrhů na PSÚ (předložení Radě PSÚ).
V případě podání žádosti kontaktujte vedení ústavu nejméně 15 dní před termínem podání na adrese: ustav@psu.cas.cz.
 
(Podání návrhu na Akademii věd předchází interní výběrové řízení na PSÚ. Inzerát s termíny pro předložení přihlášky je zveřejněn na webu PSÚ v sekci "Výběrová řízení").
15. dubna 2024 do 23:59 hod.

Po uzavření interního VŘ bude kandidát/kandidátka navržen/a do Akademické soutěže.
Uzávěrka pro odeslání návrhů na Kancelář Akademie věd ČR 

30. dubna 2024
 

Směrnice Akademické rady Akademie věd ČR č. 10 platná od 1. 8. 2018

Směrnice Akademické rady Akademie věd ČR č. 9 platná od 13.7.2023

Formuláře - Vzory pro KIS:


Akademická prémie – Praemium Academiae

Smyslem Akademické prémie, jako přísně výběrového nástroje finanční a morální podpory vědecké excelence v Akademii věd ČR, je podpořit vynikající vědecké osobnosti, které jsou nositeli výzkumu na špičkové mezinárodní úrovni, a vytvořit jim takové podmínky, v nichž by mohli lépe rozvinout svůj potenciál ve prospěch Akademie věd ČR a celé české vědy. Návrhy na udělení Akademické prémie podávají ředitelé pracovišť AV ČR a předseda Vědecké rady AV ČR.

Návrhy na udělení Akademické prémie podávají ředitelé pracovišť AV ČR nebo předseda Vědecké rady AV ČR.
TERMÍN PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI NA AV ČR: do 31. března 2024.
V případě podání žádosti kontaktujte vedení ústavu nejméně 15 dní před termínem podání na adrese: ustav@psu.cas.cz.

Prémie Otto Wichterleho

Akademie věd ČR uděluje Prémii Otto Wichterleho vybraným, mimořádně kvalitním a perspektivním vědeckým pracovníkům AV ČR, kteří přispívají vynikajícími výsledky k rozvoji vědeckého poznání, jsou nositeli vědeckých hodností nebo titulů (CSc., Dr., Ph.D., DrSc., DSc.) a v kalendářním roce podání návrhu dosáhnou věku nejvýše 35 let. Návrhy na udělení prémie podávají ředitelé pracovišť AV ČR po konzultaci s radami pracovišť.

Návrhy na udělení prémie podávají ředitelé pracovišť AV ČR po konzultaci s radami pracovišť.

TERMÍN PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI NA AV ČR: do 31. března 2024.
V případě podání žádosti kontaktujte vedení ústavu nejméně 15 dní před termínem podání na adrese: ustav@psu.cas.cz.


Prémie pro perspektivní výzkumné pracovníky – Lumina quaeruntur

Prémie Lumina quaeruntur zřízená Akademickou radou Akademie věd České republiky jako nástroj podpory vědecké excelence v AV ČR je určena k ocenění význačných perspektivních výzkumných pracovníků při zakládání nových vědeckých týmů na pracovištích AV ČR, kterým umožní rozvinout jejich vědecký program zaměřený na koncepčně nová témata významně posouvající hranice poznání nebo směřující ke společensky důležitým praktickým aplikacím. Návrhy na udělení prémie podávají ředitelé pracovišť AV ČR po projednání v radě pracoviště.

Návrhy na udělení prémie Lumina quaeruntur podávají ředitelé pracovišť AV ČR prostřednictvím informačního systému Kanceláře Akademie věd ČR.

TERMÍN PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI NA AV ČR: od 1. do 29.2.2024.
V případě podání žádosti kontaktujte vedení ústavu nejméně 15 dní před termínem podání na adrese: ustav@psu.cas.cz.


Fellowship Josefa Dobrovského 

Smyslem Fellowshipu Josefa Dobrovského je podpora „českých studií“ v jejich národním i teritoriálním vymezení, a to formou financování krátkodobých studijních pobytů zahraničních badatelů na ústavech AV ČR. Podpora je určena pro výzkumné pracovníky, kteří pro svou vědeckou práci potřebují studovat v České republice zdejší historické, kulturní, umělecké, jazykové, geografické či přírodní reálie. Návrhy na udělení Fellowshipu Josefa Dobrovského pro vybraného badatele předkládají ředitelé pracovišť AV ČR po projednání v radě pracoviště.

Návrh na zařazení do programu pro vybraného zahraniční výzkumného pracovníka podávají ředitelé pracovišť AV ČR po projednání v radě pracoviště.

Termín pro podávání návrhů na zařazení do programu: od 1. do 30. 11.2024.
V případě podání žádosti kontaktujte vedení ústavu nejméně 15 dní před termínem podání na adrese: ustav@psu.cas.cz.

Pravidla pro udělování Fellowshipu Josefa Dobrovského jsou uvedena ve směrnici Akademické rady AV ČR: přepokládaný termín zveřejnění směrnice je v průběhu března 2023.


JSPS Postdoctoral Fellowship for Overseas Researchers

Vyhlášení výběrového řízení na stipendia v rámci programu JSPS Postdoctoral Fellowship for Overseas Researchers, které AV ČR jakožto národní nominační instituce každoročně vyhlašuje ve spolupráci s Japan Society for the Promotion of Science (JSPS).
Lze žádat o pobyt na japonských pracovištích v délce 12–24 měsíců s nástupem nejpozději 30. listopadu 2024.

Veškerá dokumentace je k dispozici ke stažení na internetových stránkách AV ČR v aktualitách rubriky Mezinárodní vztahy nebo na intranetu AV ČR v sekci Podpora mezinárodní spolupráce v AV ČR, zahrnuje souhrnné pokyny pro žadatele, formulář žádosti a pokyny k jeho vyplnění.
Povinné přílohy k žádosti jsou:
• diplom o udělení titulu Ph.D. (PhD Certificate),
• dopis z přijímajícího pracoviště/pozvání (Letter of Acceptance / Invitation)
• doporučení (Letter of Recommendation from current or previous supervisor).
Všechny dokumenty musí být v angličtině nebo japonštině. Výsledky výběrového řízení budou k dispozici na přelomu června/července 2024.

Termín uzávěrky pro podání žádostí na AV ČR je 14. duben 2024.
V případě podání žádosti kontaktujte vedení ústavu nejméně 15 dní před termínem podání na adrese: ustav@psu.cas.cz.


 
Semináře a webináře k veřejným soutěžím
TA ČR - Přehled aktuálních grantových výzev a podkladů pro zpracování žádostí

Podklady a informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu grantových projektů TA ČRTA ČR - předběžný harmonogram výzev do roku 2025

Na stránkách TA ČR je zveřejněn předběžný harmonogram výzev do roku 2025. Pro  nás asi nejzajímavější program Sigma DC3 (SHUV) letos není plánován (pak 24, 25 ano). Ale je možné, že se se svými záměry najdete i v jiných výzvách v rámci SIGMA (např. 2 - začínající výzkumníci ale i ostatní dílčí cíle). 

 • červenec - Prostředí pro život 7. VS
 • září - Veřejná soutěž programu THÉTA 2 - je zaměřena na naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. Podprogram 1 je zaměřen na témata zohledňující základní a provázané trendy v energetice, kterými jsou dekarbonizace, decentralizace, digitalizace a demokratizace, a to z pohledu veřejného zájmu. Podprogram 2 je zaměřen na přípravu technologií a řešení s rychlým uplatněním v praxi. Datum očekávaného vyhlášení výzvy: 6. 9. 2023
 • listopad - SIGMA DC1 - Proof of concept (podpora ověření výsledků aplikovaného výzkumu z hlediska jejich praktického uplatnění a přípravy jejich následného komerčního využití či využití pro potřeby společnosti)
 • prosinec - SIGMA DC5 - dlouhodobé výzkumné záměry (dlouhodobé projekty, které svým zaměřením nastavují a rozvíjejí systémová řešení současné i budoucí problematiky VaVaI v různých oborech (např. i v oblasti společenskovědní). Podpořeny mohou být i takové typy projektů, u kterých se neočekává okamžitá aplikace nebo rychlé uplatnění výsledků na trhu, a to díky charakteristicky dlouhým vývojovým cyklům)
 • Link zde:Předběžný harmonogram výzev TA ČR 2023-2025


Vyhlášena 7. veřejná soutěže programu Prostředí pro život

TA ČR vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí dne 12. července 2023 sedmou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život.

Informace na stránkách TA ČR

Zadávací dokumentace

Obecným cílem programu Prostředí pro život je přinést nová řešení v oblasti životního prostředí, stabilizovat a rozšířit znalostní základnu, která výrazně přispěje k zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí v České republice a k udržitelnému využívání jejích zdrojů a minimalizuje negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí.

Návrh projektu musí být v souladu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky 2021–2027 (Národní RIS3 strategií).

Soutěžní lhůta: začíná 13. 7. 2023 a končí 13. 9. 2023 v 16:29:59 hodin
Vyhlášení výsledků:
do 31. 3. 2024
Začátek realizace: nejdříve duben 2024 a nejpozději červen 2024
Délka realizace: PP1 12–33 měsíců; PP2 12–27 měsíců

Maximální výše podpory na jeden projekt: PP1 15 mil. Kč; PP2 15 mil. Kč
Maximální intenzita podpory na jeden projekt: PP1 85 %; PP2 80 %

Dokumenty: Informace na stránkách TA ČR

Interní postupy PSÚ:

 • Navrhovatel vytvoří přístup do aplikace  ISTA do 21. 8. 2023 na přístupové jméno: IVNA97 (emailová adresa: ivona@psu.cas.cz), role: Project Editor (vedoucí THS I. Kubíková), z důvodu schválení návrhu projektu po administrativní a finanční stránce před předložením Radě pracoviště.
 • Navrhovatel zváží souhlas Etické komise pro naplnění požadavků poskytovatele finančních prostředků – podklady na síti Public / Etická komise
 • KOMPLETNÍ podobu projektu zpracovanou v aplikaci ISTA předkládá navrhovatel Radě pracoviště nejpozději dne 1. 9.2023 do 12:00 hod. Návrh projektu zašle zpracovatel přihlášky na emailovou adresu: ivona@psu.cas.cz (tajemník Rady).
 • Tajemník Rady předá řešiteli zprávu o projednaném projektu, případně mu zašle připomínky členů Rady, které je navrhovatel povinen zapracovat nejpozději  dne 11. 9.2023.
 • Soutěžní lhůta končí dne 13. 9. 2023 v 16:29:59 hodin.
 • Do tohoto termínu navrhovatel podá projekt po zapracování připomínek Rady pracoviště prostřednictvím aplikace ISTA.
 • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu:
  navrhovatel zašle nejpozději dne 13. 9.2023 do 16:29:59 hod. vedoucí THS na emailovou adresu: ivona@psu.cas.cz dokument „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu“. Odeslání prostřednictvím datové schránky zajistí vedoucí THS nejpozději dne 13. 9.2023 v 23:59:59 hodin. Zpráva o podání bude navrhovateli odeslána e-mailem.
 • Vyhlášení výsledků veřejné soutěže proběhne nejpozději dne 31. 3. 2024 na webových stránkách www.tacr.cz.

Veřejná soutěž je vyhlášena v podprogramu 1 a podprogramu 2 - programu Prostředí pro život.

 1. Podprogram 1 je zaměřen na řešení témat s místními, regionálními a celospolečenskými dopady, jejichž výsledky jsou využitelné ve veřejné správě (eGovernment, digitalizace, optimalizace regulace, snižování administrativní zátěže) a pro tvorbu strategických a koncepčních dokumentů.

V rámci podprogramu 1 budou podporovány projekty výzkumu a vývoje pouze ve veřejném zájmu.

Je třeba zvolit jeden prioritní výzkumný cíl (PVC) a kontaktovat příslušnou osobu s žádostí o vyjádření zájmu aplikačního garanta (povinný jeden AG).
Termín: Žádost je třeba poslat na kontaktní osobou uvedenou u daného PVC do 24. 8. 2023.

Vybrané Prioritní výzkumné cíle v podprogramu 1 (Příloha č. 1 zadávací dokumentace):

  • 3.12 Maximalizace efektivity nástrojů EVVO zaměřených na posilování tzv. locus of control (ohnisko kontroly, tzn. přesvědčení o vlastních možnostech řešení problému) u školních dětí a návrh způsobů implementace těchto efektivních nástrojů do školní výuky a výuky v environmentálních centrech.
  • 3.13 Výzkum nových pedagogických přístupů a směrů zohledňujících principy vzdělávání pro udržitelný rozvoj a vzdělávání k udržitelné budoucnosti a návrh možností jejich aplikace v přípravě budoucích učitelů.
 1. V rámci podprogramu 2 budou podporovány především projekty zaměřené na environmentální technologie a ekoinovace, projekty orientované na inovativní přístupy s praktickou využitelností zmírňující dopady klimatických změn, reflektující ochranu přírodních zdrojů a trendově orientované na aktuální výzvy v životním prostředí. Podprogram 2 je financován z Národního plánu obnovy.

Zpracovatelé projektů na PSÚ postupují podle Přílohy č. 1 ke směrnici 24:

čl. 1 ÚČEL SMĚRNICE

Tato příloha č. 1 ke směrnici č. 24 tvoří soubor podkladů a informací nezbytných pro zpracování a podání návrhu grantových projektů u grantových poskytovatelů v ČR i mimo ČR (kromě GA ČR).

čl. 2 VÝPOČET OSOBNÍCH NÁKLADŮ

Výše osobních nákladů osob podílejících se na řešení projektu je stanovena v souladu s interními směrnicemi PSÚ, především v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem a současně musí odpovídat pracovní kapacitě (úvazku) vynaložené na řešení grantového projektu.

Informace o tom, který z níže uvedených způsobů stanovení sazby mzdy je pro žadatele / příjemce relevantní, je vždy uvedena v textu konkrétní výzvy nebo navazující dokumentaci k výzvě.

Způsoby stanovení mezd, které jsou pro danou výzvu relevantní, se použijí pro členy grantových týmů projektů, kteří jsou hrazeni z přímých výdajů projektu. 

 1.   Přehled způsobů výpočtu osobních nákladů:

a)  Stanovení mzdy podle sazby určené v zadávací dokumentaci předmětné grantové soutěže:

Mzdy musí být v místě a čase obvyklé. Žadatel je povinen postupovat při stanovování sazeb mezd pro členy grantového týmu v souladu se zadávací dokumentací, s vnitřními předpisy žadatele a Zákoníkem práce.

b)  Výpočet osobních nákladů dle platných interních předpisů příjemce:

V případě, že zadávací dokumentace stanoví jako způsob výpočtu mezd sazbu dle platných interních předpisů příjemce, použije se následující výpočet:

 • Výpočet osobních nákladů vědeckých pracovníků je stanoven následovně:

Zařazení

Odborný pracovník
V1

Doktorand

V2

Postdoktorand

V3

Vědecký asistent
V4

Vědecký pracovník
V5

Vedoucí věd. pracovník
V6

Tarifní mzda

25 500

  26 500 -
32 500

  32 500 -
35 500

  28 500 -
32 500

  35 500 –
38 500

39 500

Příplatek za vedení projektu

20%

20%

20%

20%

20%

20%

Příplatek za členství v gr.kolektivu

10%

10%

10%

10%

10%

10%

 Na základě návrhu řešitele projektu a se souhlasem vedoucího oddělení a ředitele ústavu lze navýšit výši osobního příplatku nad stanovený limit, avšak celkový součet mzdy hrazené z projektu nesmí přesáhnout limit stanovený předmětnou zadávací dokumentací.

 •  Výpočet osobních nákladů ostatních (THP / administrativních) pracovníků je stanoven následovně:

Pracovník je zařazen v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem do příslušné třídy O1-O13. Příplatek za členství v gr. kolektivu tvoří 10%. Osobní příplatek lze navýšit nad stanovený limit na základě návrhu řešitele projektu a se souhlasem vedoucího oddělení a ředitele ústavu, avšak celkový součet mzdy hrazené z projektu nesmí přesáhnout limit stanovený GA ČR a musí být v souladu s předmětnou zadávací dokumentací nebo mzdou v místě a čase obvyklou.

 

čl. 3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Součástí této Přílohy č. 1 ke směrnici č. 24 jsou základní informace na výzvy vyhlášené pro rok 2024.

Tato příloha se uzavírá na dobu určitou (projekty podávané v roce 2023) a byla schválena Radou PSÚ AV ČR, v. v. i. na zasedání konaném per rollam dne 21. 2.2023 a nabývá účinnosti dnem podpisu.

V Brně dne 22. 2.2023                                                                

                                                                                                                                                                                                                                     ředitel PSÚ AV ČR, v. v. i.


Vyhlášení 2. veřejné soutěže Programu SIGMA - Dílčí cíl 2: Začínající výzkumníci/výzkumnice - UKONČENO

 • Výzva se zaměřuje na zvýšení zapojení začínajících výzkumníků ve všech oblastech aplikovaného výzkumu při řešení konkrétních projektů přímo se subjekty z aplikační praxe. Dalším cílem je podpořit vyrovnání příležitostí pro ženy a muže v konkurenci aplikovaného výzkumu.
 • Začátek realizace: leden 2024
 • Délka realizace: 12–24 měsíců
 • Maximální výše podpory na jeden projekt: 5 mil. Kč
 • Maximální intenzita podpory na jeden projekt: 85 %
 • Hlavní uchazeč: pouze subjekt, který má sídlo, provozovnu nebo pobočku v České republice; Další účastník: subjekt se sídlem v členském státě Evropské unie (včetně České republiky), v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor nebo ve Švýcarské konfederaci.
 • Povinný hlavní výstup - min 1 (Nmet, Nmap, Hneleg, R, Ztech...) viz str. 13 ZD. Open access.
 • Informace na stránkách TA ČR
 • Zadávací dokumentace
 • Způsobilé náklady jsou uvedeny v článku 18 Všeobecných podmínek a ve Výkladu podmínek uznatelnosti nákladů dle Všeobecných podmínek verze č. 7
 • Soutěžní lhůta začíná dnem 9. února 2023 v 9:00.
 • Navrhovatel vytvoří přístup do aplikace  ISTA do 17. 3.2022 na přístupové jméno: IVNA97, role: Project Editor (vedoucí THS I. Kubíková) z důvodu schválení návrhu projektu po administrativní a finanční stránce před předložením Radě pracoviště.
 • Zvážení souhlasu Etické komise pro naplnění požadavků poskytovatele finančních prostředků – podklady na síti Public / Etická komise
 • KOMPLETNÍ podobu projektu zpracovanou v aplikaci ISTA předkládá navrhovatel Radě pracoviště nejpozději dne 22. 3.2023 do 12:00 hod. Návrh projektu zašle zpracovatel přihlášky na emailovou adresu: ivona@psu.cas.cz.
 • Tajemník Rady předá řešiteli zprávu o projednaném projektu, případně mu zašle připomínky členů Rady, které je navrhovatel povinen zapracovat nejpozději  dne 31. 3.2023.
 • Soutěžní lhůta končí dne 5. 4. 2023 v 16:29:59 hodin.
 • Do tohoto termínu navrhovatel podá projekt po zapracování připomínek Rady pracoviště prostřednictvím aplikace ISTA.
 • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu
 • Navrhovatel zašle nejpozději dne 5. 4.2023 do 16:29:59 hod. vedoucí THS na emailovou adresu: ivona@psu.cas.cz dokument „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu“. Odeslání prostřednictvím datové schránky zajistí vedoucí THS nejpozději dne 5. 4. 2023 v 23:59:59 hodin. Zpráva o podání bude navrhovateli odeslána e-mailem.
 • Vyhlášení výsledků veřejné soutěže proběhne nejpozději dne 31. 10. 2023 na webových stránkách www.tacr.cz.

 • Cíle
  Návrhy projektů musí přispět k zapojení začínajících výzkumných pracovníků a pracovnic do výzkumné a vývojové činnosti směřující k využití výsledků v praxi a zvýšit jejich zájem o projekty s konkrétním praktickým dopadem.
 • Uplatnění výstupů/výsledků v praxi zajistí podnik, který je jedním z uchazečů, popř. jiný relevantní subjekt, který zájem o využití výstupů a výsledků vyjádří např. formou Letter of Intent, memorandem o spolupráci apod.
 • Omezení
  Klíčové osoby řešitelského týmu v roli hlavní řešitel/další řešitel/člen řešitelského týmu musí splňovat definici začínajícího výzkumníka/výzkumnice. 
  Jedná se o osoby do 35 let nebo studující bakalářského, magisterského, doktorského studia
  nebo
  absolventy, pokud od prvního řádného ukončení nejvyššího stupně studia uběhlo maximálně 5 let (+RD/MD, nemoc...).
  Min 3 takové klíčové osoby v týmu, splňující kritéria do 5. 4. 2023. Tým genderově vyvážený.
  V týmu může, ale nemusí být mentor - vede, motivuje tým, max 1, nepodílí se přímo na řešení, max 50 tis. Kč/rok (včetně pojištění).
 • Ostatní osoby podílející se na řešení: admin, technická podpora, nemusí splňovat definici začínajícího výzkumníka.
 • V návrhu projektu musí být do řešení zapojen minimálně jeden podnik a minimálně jedna výzkumná organizace.

GA ČR - Přehled aktuálních grantových výzev a podkladů pro zpracování žádostí

Podklady a informace nezbytné pro zpracování grantových projektů GA ČR 

ZMĚNY V PRŮBĚHU ŘEŠENÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ GA ČR V ROCE 2023

Vážení řešitelé,

dovoluji si upozornit na závazný termín pro podání žádostí o změnu v průběhu řešení projektů GA ČR, která vyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě.
Takovouto změnu je třeba odeslat datovou schránkou PSÚ do 30. října 2023.

 • Změny umožněné na základě schválené žádosti dodatkem ke smlouvě:
 1. a) žádost o přesun mezi položkami základní skladby nad 100 tis. Kč
 2. b) změny v řešitelském týmu zahrnující změnu souhrnné pracovní kapacity (úvazku) týmu nad 20 %
 3. c) další možné změny:

▪ změna uznaných nákladů (do max. 50 % dle zákona č. 130/2002 Sb.);
▪ změna (snížení) výše poskytnuté účelové podpory (roční, popř. celkové);
▪ změna příjemce (vzor žádosti je přílohou k zadávací dokumentaci);
▪ změna dalšího účastníka grantového projektu;
▪ změna řešitele nebo spoluřešitele grantového projektu;
▪ změna plánovaných investic;
▪ změna úvazku řešitele/řešitelky;
▪ změny z důvodu odchodu řešitele/řešitelky na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou či v jiných případech hodných zvláštního zřetele zde.

 • Možnost podat žádost o prodloužení letos končících projektů o 6 měsíců kvůli situaci způsobené pandemií

Pokud není možné na projektu pracovat podle schváleného plánu v souvislosti s COVID-19, může příjemce požádat o prodloužení doby řešení projektu o šest měsíců. Žádost musí být podána nejpozději do 30. října 2023. Na financování nákladů vzniklých v době prodloužení přitom příjemce použije nespotřebované finanční prostředky, které GA ČR v souladu s příslušnou zadávací dokumentací umožňuje čerpat v následujícím období.

ZÁVAZNÝ TERMÍN NA PSÚ:

V případě, že uvažujete o změně v řešení projektu prosím o zaslání návrhu žádosti na e-mail ivona@psu.cas.cz nejdéle do 25.10.2023, abychom stihli žádost zprocesovat.
V příloze naleznete návrh žádosti,
který lze upravit dle svých potřeb.

Pro úplnost doplňuji:
Změny umožněné bez dodatku ke smlouvě (Změny se zdůvodňují v následující dílčí/závěrečné zprávě):

▪ navýšení uznaných nákladů až do výše 10 % uznaných nákladů uvedených ve Smlouvě (spolufinancování);
▪ přesuny v rámci položek základní skladby;
změny v řešitelském týmu zahrnující změnu souhrnné pracovní kapacity (úvazku) týmu nejvýše do 20 %, vyjma změny řešitele, resp. spoluřešitele;
přesun mezi položkami základní skladby do 100 tis. Kč.

Ivona Kubíková

 


Oznámení o změně některých ustanovení zadávací dokumentace ve věci způsobilých nákladů v běžících projektech GA ČR v roce 2023

Změny v průběhu řešení projektů:

Změny v průběhu řešení_2023

Formulář žádosti o změnu příjemce

Opatření – mimořádné situace 2023


Hlavní změny:

 • do způsobilých nákladů byly zahrnuty náklady na povinné testy na COVID-19 při cestě do zahraničí a v souvislosti s COVID-19,
 • přesuny mezi položkami základní skladby grantových prostředků přidělených příjemci, resp. dalšímu účastníkovi jsou povoleny až do výše 100 000 Kč za rok řešení projektu, a to bez žádosti a nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě či nového rozhodnutí o poskytnutí podpory,
 • mezi uznatelné výstupy typu Jimp se zahrnují také články v časopisech registrovaných v databázi WoS Core Collection AHCI (Arts & Humanities Citation Index),
 • u projektů s počátkem řešení 2022 a starší je nutnost zdůvodnit vícenásobné dedikace dalším projektům účelové podpory,
 • lze žádat o přerušení řešení projektu na 6 až 18 kalendářních měsíců nebo prodloužení doby řešení projektu až o 18 měsíců z důvodu sladění pracovního a rodinného života řešitelů či překlenutí obtížných životních situací řešitelů (v případě odchodu řešitele na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, dlouhodobé nemoci či jiných závažných pracovních překážek, např. dlouhodobé péče o rodinného příslušníka / blízkou osobu),
 • lze žádat o prodloužení doby řešení projektu o šest měsíců v souvislosti s COVID-19, žádost musí být podána nejpozději do 30. října 2023,
 • v projektech POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP OUTGOING lze umožnit změnu pracoviště, na kterém je realizována zahraniční vědecká stáž, a to v mimořádných situacích a na žádost.

Celkové změny včetně dotčených ustanovení příslušné zadávací dokumentace


 

Zpracovatelé projektů na PSÚ postupují podle Přílohy č. 1 ke směrnici 23:

čl. 1 ÚČEL SMĚRNICE

Tato příloha č. 1 ke směrnici č. 23 je zpracována v souladu se zadávací dokumentací Grantové agentury, která je zveřejněna na webových stránkách Grantové agentury České republiky (dále jen „GA ČR“) na adrese https://www.gacr.cz, a to po celou dobu soutěžní a hodnoticí lhůty.

Tato příloha č. 1 tvoří soubor podkladů a informací nezbytných pro zpracování a podání návrhu grantových projektů GA ČR podávaných v roce 2023 s počátkem zahájení řešení v roce 2024.

čl. 2 VÝPOČET OSOBNÍCH NÁKLADŮ

Výše osobních nákladů osob podílejících se na řešení projektu je stanovena v souladu s interními směrnicemi PSÚ, především v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem a současně musí odpovídat pracovní kapacitě (úvazku) vynaložené na řešení grantového projektu.

 • Výpočet osobních nákladů vědeckých pracovníků je stanoven následovně:

Zařazení

Odborný pracovník

V1

Doktorand


V2

Postdoktorand


V3

Vědecký asistent

V4

Vědecký pracovník

V5

Vedoucí věd. pracovník

V6

Tarifní mzda

25 500

  26 500 -
32 500

  32 500 -
35 500

  28 500 -
32 500

  35 500 -
38 500

39 500

Příplatek za vedení projektu

20%

20%

20%

20%

20%

20%

Příplatek za členství v grant. kolektivu

10%

10%

10%

10%

10%

10%

Na základě návrhu řešitele projektu a se souhlasem vedoucího oddělení a ředitele ústavu lze navýšit výši osobního příplatku nad stanovený limit, avšak celkový součet mzdy hrazené z projektu nesmí přesáhnout limit stanovený GA ČR a musí být v souladu s předmětnou zadávací dokumentací.

 •  Výpočet osobních nákladů ostatních (THP / administrativních) pracovníků je stanoven následovně

  Pracovník je zařazen v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem do příslušné třídy O1-O13. Příplatek za členství v gr. kolektivu tvoří 10%. Osobní příplatek lze navýšit nad stanovený limit na základě návrhu řešitele projektu a se souhlasem vedoucího oddělení a ředitele ústavu, avšak celkový součet mzdy hrazené z projektu nesmí přesáhnout limit stanovený GA ČR a musí být v souladu s předmětnou zadávací dokumentací.

čl. 3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Součástí této Přílohy č. 1 ke směrnici č. 23 jsou základní informace na Výzvy GAČR vyhlášené pro rok 2024.

Tato příloha se uzavírá na dobu určitou (projekty podávané v roce 2023) a byla schválena Radou PSÚ AV ČR, v. v. i. na zasedání konaném per rollam dne 21. 2.2023 a nabývá účinnosti dnem podpisu.

V Brně dne 22. 2.2023                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                     ředitel PSÚ AV ČR, v. v. i.

 


 

Výzvy GAČR vyhlášené pro rok 2024

Jednotlivé kroky hodnoticího procesu a kritéria hodnocení

1. Standardní projekty

https://gacr.cz/std-24/

 • Zadávací dokumentace
 • Soutěžní lhůta začíná dne 14. 2. 2023.
 • Navrhovatel vytvoří přístup v aplikaci  GRIS do 17. 3.2022 na přístupové jméno: IVNA97, role: Project Editor (vedoucí THS I. Kubíková), z důvodu schválení návrhu projektu po administrativní a finanční stránce před předložením Radě pracoviště.
 • Zvážení souhlasu Etické komise pro naplnění požadavků poskytovatele finančních prostředků – podklady na síti Public / Etická komise.
 • KOMPLETNÍ podobu projektu zpracovanou v aplikaci GRIS předkládá navrhovatel Radě pracoviště nejpozději dne 22. 3.2023 do 12:00 hod. Návrh projektu zašle zpracovatel přihlášky na emailovou adresu: ivona@psu.cas.cz.
 • Tajemník Rady předá řešiteli zprávu o projednaném projektu, případně mu zašle připomínky členů Rady, které je navrhovatel povinen zapracovat nejpozději dne 31. 3.2023.
 • Soutěžní lhůta končí dne 4. 4. 2023.
 • Finalizovaný návrh projektu po zapracování připomínek Rady pracoviště zašle zpracovatel přihlášky v předepsaném formátu (verze FINAL) na emailovou adresu vedoucí THS: ivona@psu.cas.cz, nejpozději dne 4. 4.2023 do 12:00 hod.
 • Odeslání prostřednictvím datové schránky zajistí vedoucí THS. Zpráva o odeslání bude zpracovateli odeslána e-mailem.
 • Vyhlášení výsledků veřejné soutěže proběhne dne 30. 11. 2023.
 • Vymezení položek způsobilých nákladů:

Osobní náklady (čl. 3.3.1. ZD)

OON, DPČ (čl. 3.3.1. ZD)

Poskytnutá dotace na úhradu závazků vyplývajících z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, které byly uzavřeny výhradně na řešení grantového projektu, přičemž:

 • poskytnutá dotace na úhradu závazků vyplývajících z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr může dosáhnout až výše odměny z této dohody, nejvýše však 400 Kč / hod.
 • odvody na sociální a zdravotní pojištění u OON se počítají pouze v případě, že součet všech příjmů na OON v rámci PSÚ přesáhne limit 10 000 Kč/měs., a to ve výši 33,8%.

MZDY

 • Součet všech úvazků jedné osoby alokovaných na řešení všech projektů podporovaných GA ČR nesmí u jednoho zaměstnance přesáhnout 1,00.
 • Pro pracovníky THS (ekonomickou správu) bude v návrhu projektu kalkulována odměna z položky Mzdy technického personálu.
 • Pracovní poměr bude v případě udělení projektu sjednán na dobu určitou, přičemž sjednaná doba nesmí přesahovat období řešení projektu uvedené v návrhu projektu.
 • Pracovní kapacita na projektu (úvazek) je doporučována alespoň 0,2 pro osobu navrhovatele a alespoň 0,1 pro osobu spolunavrhovatele.
 • Výzkumní pracovníci jsou zařazeni podle přiznaného kvalifikačního stupně pří­slušné tarifní třídy na základě kvalifikačních předpokladů do tarifní třídy V1-V6.
 • Mzda může dosáhnout až výše hrubé mzdy zaměstnance, nejvýše však 60 000,- Kč za kalendářní měsíc (alikvótně dle úvazku zaměstnance).
 • Částka převyšující v daném měsíci částku 60 000,- Kč (alikvótně dle úvazku zaměstnance) bude přeúčtována do institucionálních nákladů (vyšší náhrada za čerpání náhrad za dovolenou, apod.)
 • Výpočet pojištění z plánovaných mzdových nákladů: Sociální pojištění 24,8%, Zdravotní pojištění 9%, Sociální fond 2%.

Věcné náklady (3.3.3. ZD)

Materiální náklady - pořízení drobného hmotného a majetku dle článku 3.3.2. odst. 4 (vstupní cena nižší nebo rovna 80 000 Kč)

Cestovné - Za aktivní účast na konferenci se považuje konference, na které prezentuje člen odborného týmu, kdy platí pravidlo 1 přednáška = 1 prezentující = 1 poster.
Uplatnit lze pouze náklady na dobu pobytu, která odpovídá době konání akce.

Náklady na ostatní služby a nemateriální náklady

 • konferenční poplatky a členské příspěvky,
 • náklady na provoz, opravy a udržování majetku využívaného při řešení projektu, pořízení nehmotného majetku,
 • náklady na zakázky, publikační, vydavatelské a ediční náklady, náklady na publikování výsledků formou Open Access,
 • pronájem prostor pro konání krátkodobých akcí s vědeckým výstupem (např. konferencí, seminářů apod.),
 • výkony spojů, ostatní náklady jako kurzové ztráty, bankovní poplatky, daně a poplatky vázané výhradně na řešení grantového projektu,
 • členské příspěvky v institucích (je-li členství nezbytné či ekonomicky výhodné pro řešení projektu),
 • náklady na správu výzkumných dat a vytvoření Data Management Plan (DMP).

 Doplňkové režijní náklady ve výši 20% z poskytnuté dotace na celkové uznané náklady.


 

2. JUNIOR STAR

https://gacr.cz/js-2024/

 • Navrhovatel vytvoří přístup do aplikace  GRIS do 17. 3.2022 na přístupové jméno: IVNA97, role: Project Editor (vedoucí THS I. Kubíková) z důvodu schválení návrhu projektu po administrativní a finanční stránce před předložením Radě pracoviště.
 • Zvážení souhlasu Etické komise pro naplnění požadavků poskytovatele finančních prostředků – podklady na síti Public / Etická komise
 • KOMPLETNÍ podobu projektu zpracovanou v aplikaci GRIS předkládá navrhovatel Radě pracoviště nejpozději dne 22. 3.2023 do 12:00 hod. Návrh projektu zašle zpracovatel přihlášky na emailovou adresu: ivona@psu.cas.cz.
 • Tajemník Rady předá řešiteli zprávu o projednaném projektu, případně mu zašle připomínky členů Rady, které je navrhovatel povinen zapracovat nejpozději dne 31. 3.2023
 • Soutěžní lhůta končí dne 4. 4. 2023.
 • Finalizovaný návrh projektu po zapracování připomínek Rady pracoviště zašle zpracovatel přihlášky v předepsaném formátu (verze FINAL) na emailovou adresu vedoucí THS: ivona@psu.cas.cz, nejpozději dne 4. 4.2023 do 12:00 hod.
 • Odeslání prostřednictvím datové schránky zajistí vedoucí THS. Zpráva o odeslání bude zpracovateli odeslána e-mailem.
 • Vyhlášení výsledků veřejné soutěže proběhne 3. 11. 2023
 • Zadávací dokumentace.

  Pro koho je určeno
 • Soutěž je zaměřena na podporu vynikajících mladých vědeckých pracovníků působících v oblasti základního výzkumu, kteří splňují podmínku, že k 30. září roku vyhlášení soutěže uplynulo nejvýše 8 let od udělení jejich akademického titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu tj. akademický titul Ph.D. (nebo ekvivalent) mu byl udělen po 30. září 2015 a současně 30. září roku vyhlášení soutěže bude jeho doktorská práce obhájena.
 • Navrhovatel musí mít významnou mezinárodní vědeckou zkušenost. Úroveň této mezinárodní zkušenosti bude jedním z hodnoticích kritérií. Za významnou mezinárodní vědeckou zkušenost lze považovat získání titulu Ph.D. v zahraničí, dlouhodobější výzkumný pobyt na zahraniční instituci během Ph.D. studia či po jeho skončení, krátkodobé opakované výzkumné pobyty na zahraniční instituci, popřípadě spolupráci se zahraničními autory, která vyústila ve společné publikace.
 • Navrhovatelem nesmí být osoba, která již získala např. granty „ERC Staring Grants“ z programu HORIZON, Prémie Lumina quaeruntur Akademie věd České republiky, soutěž Primus Univerzity Karlovy apod.
 •  Vymezení položek způsobilých nákladů:

Osobní náklady (čl. 3.3.1. ZD)

OON, DPČ (čl. 3.3.1. ZD)

 • Poskytnutá dotace na úhradu závazků vyplývajících z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, které byly uzavřeny výhradně na řešení grantového projektu, přičemž:
 • Výše dotace na tyto ostatní osobní náklady může činit maximálně 7 % celkové dotace na osobní náklady
 • Odvody na sociální a zdravotní pojištění u OON se počítají pouze v případě, že součet všech příjmů na OON v rámci PSÚ přesáhne limit 10 000 Kč/měs., a to ve výši 33,8%.

MZDY

 • Součet všech úvazků jedné osoby alokovaných na řešení všech projektů podporovaných GA ČR nesmí u jednoho zaměstnance přesáhnout 1,00.
 • Pro pracovníky THS (ekonomickou správu) bude v návrhu projektu kalkulována odměna z položky Mzdy technického personálu.
 • Pracovní poměr bude v případě udělení projektu sjednán na dobu určitou, přičemž sjednaná doba nesmí přesahovat období řešení projektu uvedené v návrhu projektu.
 • Pracovní kapacita na projektu (úvazek) je stanovena minimálně na 0,50 ročně pro osobu navrhovatele, pro každého odborného i dalšího odborného spolupracovníka. Tento požadavek se netýká technických a administrativních pracovníků, studentů bakalářského a magisterského studia.
 • Výzkumní pracovníci jsou zařazeni podle přiznaného kvalifikačního stupně pří­slušné tarifní třídy na základě kvalifikačních předpokladů do tarifní třídy V1-V6.
 • Mzda může dosáhnout až výše hrubé mzdy zaměstnance.
 • Požadovaná a poskytnutá dotace na osobní náklady nesmí přesáhnout výši uznaných osobních nákladů. Její výše může být i nulová.
 • Výpočet pojištění z plánovaných mzdových nákladů: Sociální pojištění 24,8%, Zdravotní pojištění 9%, Sociální fond 2%.

Věcné náklady (3.3.3. ZD)

Materiální náklady - pořízení drobného hmotného a majetku dle článku 3.3.2. odst. 4 (vstupní cena nižší nebo rovna 80 000 Kč)

Cestovné - Za aktivní účast na konferenci se považuje konference, na které prezentuje člen odborného týmu, kdy platí pravidlo 1 přednáška = 1 prezentující = 1 poster.
Uplatnit lze pouze náklady na dobu pobytu, která odpovídá době konání akce.

Náklady na ostatní služby a nemateriální náklady

 • konferenční poplatky a členské příspěvky,
 • náklady na provoz, opravy a udržování majetku využívaného při řešení projektu, pořízení nehmotného majetku,
 • náklady na zakázky, publikační, vydavatelské a ediční náklady, náklady na publikování výsledků formou Open Access,
 • pronájem prostor pro konání krátkodobých akcí s vědeckým výstupem (např. konferencí, seminářů apod.),
 • výkony spojů, ostatní náklady jako kurzové ztráty, bankovní poplatky, daně a poplatky vázané výhradně na řešení grantového projektu,
 • členské příspěvky v institucích (je-li členství nezbytné či ekonomicky výhodné pro řešení projektu),
 • náklady na správu výzkumných dat a vytvoření Data Management Plan (DMP).

 Doplňkové režijní náklady ve výši 20% z poskytnuté dotace na celkové uznané náklady.


  

3. POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP

https://gacr.cz/pif-in-2024/

https://gacr.cz/pif-out-2024/

POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP – OUTGOING

 • Soutěžní lhůta začíná 14. 2. 2023
 • Návrhy projektů je možné podávat do 4. 4. 2023
 • Vyhlášení výsledků veřejné soutěže proběhne 30. 11. 2023
 • Zadávací dokumentace.

POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP – INCOMING

 • Soutěžní lhůta začíná 14. 2. 2023
 • Návrhy projektů je možné podávat do 4. 4. 2023
 • Vyhlášení výsledků veřejné soutěže proběhne 30. 11. 2023
 • Zadávací dokumentace
 • Navrhovatel vytvoří přístup do aplikace  GRIS do 17. 3.2022 na přístupové jméno: IVNA97, role: Project Editor (vedoucí THS I. Kubíková) z důvodu schválení návrhu projektu po administrativní a finanční stránce před předložením Radě pracoviště.
 • Zvážení souhlasu Etické komise pro naplnění požadavků poskytovatele finančních prostředků – podklady na síti Public / Etická komise
 • KOMPLETNÍ podobu projektu zpracovanou v aplikaci GRIS předkládá navrhovatel Radě pracoviště nejpozději dne 22. 3.2023 do 12:00 hod. Návrh projektu zašle zpracovatel přihlášky na emailovou adresu: ivona@psu.cas.cz.
 • Tajemník Rady předá řešiteli zprávu o projednaném projektu, případně mu zašle připomínky členů Rady, které je navrhovatel povinen zapracovat nejpozději dne 31. 3.2023
 • Soutěžní lhůta končí dne 4. 4. 2023. Finalizovaný návrh projektu po zapracování připomínek Rady pracoviště zašle zpracovatel přihlášky v předepsaném formátu (verze FINAL) na emailovou adresu vedoucí THS: ivona@psu.cas.cz, nejpozději dne 4. 4.2023 do 12:00 hod.
 • Odeslání prostřednictvím datové schránky zajistí vedoucí THS. Zpráva o odeslání bude zpracovateli odeslána e-mailem.

 


 

4. Mezinárodní a Lead Agency projekty

Návrhy mezinárodních projektů je možné podávat do soutěží vypsaných společně se zahraničními agenturami, se kterými má GA ČR uzavřenou dohodu o spolupráci. Návrhy projektů hodnotí buď obě agentury zároveň (bilaterální spolupráce), nebo jsou doporučeny k financování jen jednou agenturou a druhá její doporučení přejímá (Lead Agency spolupráce).

 • Soutěžní lhůta začíná 14. 2. 2023
 • Návrhy projektů je možné podávat do 4. 4. 2023
 • Vyhlášení výsledků veřejné soutěže proběhne po dohodě se zahraniční agenturou

Zapojené agentury na principu bilaterální spolupráce

 • Tchaj-wan –  National Science and Technology Council (NSTC)
 • Jižní Korea – National Research Foundation of Korea (NRF)
 • São Paulo, Brazílie – São Paulo Research Foundation (FAPESP)

Zapojené agentury na principu Lead Agency

 • Rakousko – Austrian Science Fund (FWF)
 • Německo – German Research Foundation (DFG)
 • Polsko – National Science Centre (NCN)
 • Slovinsko – Slovenian Research Agency (ARRS)
 • Švýcarsko – Swiss National Science Foundation (SNSF)
 • Lucembursko – National Research Fund (FNR)
 • USA – National Science Foundation (NSF) – GA ČR vždy partnerskou agenturou

Z důvodů na straně chorvatské agentury Croatian Science Foundation (HRZZ) bude o vypsání letošní výzvy, ve které by byla GA ČR hodnoticí agenturou, rozhodnuto v příštích týdnech.

Další mezinárodní výzvy na základě spolupráce Lead Agency mohou být vypsány v průběhu roku. Aby Vám žádná výzva neunikla, doporučujeme sledovat seznam všech aktuálně vyhlášených výzev nebo se přihlásit k odběru novinek (v dolní části hlavní stránky).

 • Navrhovatel vytvoří přístup do aplikace  GRIS do 17. 3.2022 na přístupové jméno: IVNA97, role: Project Editor (vedoucí THS I. Kubíková) z důvodu schválení návrhu projektu po administrativní a finanční stránce před předložením Radě pracoviště.
 • Zvážení souhlasu Etické komise pro naplnění požadavků poskytovatele finančních prostředků – podklady na síti Public / Etická komise
 • KOMPLETNÍ podobu projektu zpracovanou v aplikaci GRIS předkládá navrhovatel Radě pracoviště nejpozději dne 22. 3.2023 do 12:00 hod. Návrh projektu zašle zpracovatel přihlášky na emailovou adresu: ivona@psu.cas.cz.
 • Tajemník Rady předá řešiteli zprávu o projednaném projektu, případně mu zašle připomínky členů Rady, které je navrhovatel povinen zapracovat nejpozději dne 31. 3.2023
 • Soutěžní lhůta končí dne 4. 4. 2023.
 • Finalizovaný návrh projektu po zapracování připomínek Rady pracoviště zašle zpracovatel přihlášky v předepsaném formátu (verze FINAL) na emailovou adresu vedoucí THS: ivona@psu.cas.cz, nejpozději dne 4. 4.2023 do 12:00 hod.
 • Odeslání prostřednictvím datové schránky zajistí vedoucí THS. Zpráva o odeslání bude zpracovateli odeslána e-mailem.
MŠMT - Přehled aktuálních grantových výzev a podkladů pro zpracování žádostí