doc. Mgr. Pavlína Janošová, Ph.D.

doc. Mgr. Pavlína Janošová, Ph.D.

Psychologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i.
Pod Vodárenskou věží 1143/4, 182 00 Praha 8
Tel. +420 266 053 855
E-mail: janosova@praha.psu.cas.cz

ORCID iD

 

 

OBLAST VĚDECKÉHO ZÁJMU

 • školní šikana, její etický kontext a skupinové faktory
 • spiritualita a morálně-hodnotová orientace dospívajících
 • problematika gender u dětí a dospívajících

VZDĚLÁNÍ A PRAXE

 • 2003 - dosud: Psychologický ústav AV ČR, pobočka Praha (od roku 2009 vědecká pracovnice, částečný úvazek)
 • 2000 - dosud: Husitská teologická fakulta na katedře pedagogiky (od roku 2009 docentka)
 • září - listopad 2000: vychovatelka v Azylovém domě pro děti
 • 1997 - 2002: doktorské studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor: pedagogická psychologie
 • 1992 - 1997: magisterské studium na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obory: specializační příprava pro učitelství, psychosociální vědy, religionistika-filozofie

AKTUÁLNÍ PROJEKT (SPOLUPRACOVNICE)

 • 2018 - 2020 - Pohled učitelů na vrstevnickou exkluzi mezi adolescenty, GAČR (GA18-09443S) - spolupracovnice na grantu dr. Lenky Kollerové.

UKONČENÉ VÝZKUMNÉ PROJEKTY

 • 2015 - 2017 - Obrana obětí šikany: Longitudinální role individuálních a skupinových faktorů, GAČR (15-00682S) - spolupracovnice na grantu dr. Lenky Kollerové.
 • 2012 - 2014 - Školní šikana jako proces - sociálně-kognitivní analýza třídní šikany, GAČR (P 407/12/2325) - hlavní řešitelka.
 • 2008 - 2010 - Eticko-psychologické faktory šikany a jejího zvládání na základní škole, GAAV ČR (IAA 700250801) - hlavní řešitelka.
 • 2005 - 2006 - Hodnotově-mravní orientace českých adolescentů – kognitivní a prožitkové aspekty, GAČR (406/05/0940) - spolupracovnice na grantu prof. Pavla Říčana.
 • 2005 - 2006 - Autoregulace intersexuální a izosexuální agrese v adolescenci jako funkce interiorizace hodnot: Postmoderní podoba problému, GAAV (IAA 700250502) - spolupracovnice na grantu prof. Pavla Říčana.
 • 2005 - Spirituální základ mravní identity v adolescenci, GAUK (379/2005/A-PP/HTF) - spolupracovnice na grantu prof. Pavla Říčana.
 • 2003 - Spiritualita jako substruktura osobnosti GAUK (314/2003/A-PP/HTF) - spolupracovnice na grantu prof. Pavla Říčana.
 • 2003 - 2004 - Lidský vztah jako religiosum: Psychologická perspektiva, GAAV (IAA 7025301) - spolupracovnice na grantu prof. Pavla Říčana.

VÝUKOVÁ ČINNOST

2000 - dosud: Interní vyučující na Husitské teologické fakultě UK, katedra pedagogiky (úvod do psychologie, vývojová psychologie, sociální a pedagogická psychologie, klinický semestr).

ČLENSTVÍ V PROFESNÍCH ORGANIZACÍCH A EDIČNÍCH RADÁCH

Českomoravská psychologická společnost (ČMPS)     

Členství v OR pro obor pedagogické psychologie (PF JU, České Budějovice)

Členství ve VR (HTF UK, Praha)

OCENĚNÍ

2008 - Cena Otto Wichterle pro mladé výzkumné pracovníky

PUBLIKACE

2020

Kollerová, L., Pospíšilová, A., Janošová, P. (2020). Šikanování na školách. SSČ AV ČR, v.v.i.: Praha.

Janošová, P., Chrz, V., Kollerová, L., Blažková, M. (v tisku). Vyčleňování ve školní třídě: pohled učitelů. Československá psychologie.

Vágnerová, M. M., Klégrová, J., Janošová, P. (v tisku). Orientační hodnocení pozornosti jako součást screeningu školní zralosti. Psychológia a patopsychológia dieťaťa.

2018

Janošová, P., Kollerová, L., Soukup, P. (2018). Personality traits and defending victims of bullying: Agreableness, neuroticism, and extraverzion matters [Osobnostní rysy a zastávání obětí šikany: Přívětivost, neuroticismus a extraverze hrají roli]. Československá psychologie, 62(5), 432-446.

Janošová, P., Pospíšilová, A. (2018). Zastánci šikanovaných žáků pomáhají zastavovat šikanu a zmírňovat její následky. Prevence, 15(10), 13-16.

2017

Vágnerová, M., Kropáčková, J., Janošová, P. (2017). Dům je lehčí než pán – vývoj kresby v předškolním věku. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 51(1), 33-47.

Vágnerová, M., Janošová, P. (2017). Pán a pán, který běží – vývoj kresby v mladším školním věku. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 51(4), 240-259.

Janošová, P., Daněk, T. (2017). Šikana na základní škole očima gymnazistů: nové možnosti prevence. In Pašková, L. (Ed.): Prevencia agresie v kontexte mentálneho zdravia. Sborník ze stejnojmenné konference (21.-22. 9.). UMB, Pedagogická fakulta, Banská Bystrica, 6-25.

2016

Janošová, P., Kollerová, L., Zábrodská, K., Kressa, J., Dědová, M. (2016). Psychologie školní šikany Praha: Grada.

Říčan, P., Janošová, P. (2016). Spirituální výchova v rodině. Co radí psychologové? Praha: Portál.

Kollerová, L., Janošová, P. (2016).Prosociální chování ke spolužákům: role rodiny. Československá psychologie, 60, Supplement 1, 110-119.

Janošová, P. (2016). Adolescence. In M. Blatný (Ed.): Psychologie celoživotního vývoje. Praha, Karolinum, 99-116.

Vágnerová, M., Kropáčková, J., Janošová, P. (2016). Nejdřív pán a potom pes - vývoj dětské kresby v předškolním věku a její hodnocení. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 50(4), 283-305.

2015

Kollerová, L., Janošová, P., Říčan, P. (2015). Moral motivation in defending classmates victimized by bullying. European Journal of Developmental Psychology, vol. 12, no. 3, p. 297-309.

2014

Kollerová, L., Janošová, P., Říčan, P. (2014). Good and evil at school: Bullying and moral evaluation in early adolescence. Journal of Moral Education, 43(1), 18-31.

Kollerová, L., Janošová, P., Říčan, P. (2014). Moral disengagement from bullying: The effects of gender and classroom. The New Educational Review, 37(3), 280-291.

Janošová, P., Kollerová, L., Zábrodská, K. (2014). Školní šikana v současnosti - její definice a operacionalizace. Československá psychologie, 58(4), 368-377.

Janošová, P., Říčan, P. (2014). Morálně kognitivní hodnocení účastníků školní šikany. In Blatný, Marek (Ed.): Člověk v kontextech celoživotního vývoje. Brno: Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., 61-74.

2013

Janošová, P., Kollerová, L. (2013). Jaké to bylo letos ve třídě podle aktérů školní šikany? Příspěvek na konferenci Sociální procesy a osobnost, 23.-25.9. Třešť.

Janošová, P., Kollerová, L., Říčan, P. (2013). Class matters in moral disengagement. Příspěvek na 16th European Conference on Developmental Psychology, Lausanne, 3.-7.9., Schwitzerland.

2012

Janošová, P. (2012). Dívky a chlapci ve školní třídě. Sborník příspěvků ze Aktuální trendy ve výchovném poradenství. (16.6.), Liberec: TU, Centrum dalšího vzdělávání. 16-23.

Kollerová, L., Preiss, M., Janošová, P. (2012). Relations of neuropsychological functioning and depressive symptoms to school achievement in children. Poster na 26th Conference of the European Health Psychology Society. Praha, 21.8.-25.8.

Kollerová, L., Janošová, P., Říčan, P. (2012). How participants in bullying morally evaluate hypothetical bullies and defenders. Poster na mezinárodní konferenci Bullying and Cyberbullying: The Interface between Science and Practice. Vien, 19.10.

Zvěřinová, J., Janošová, P. (2012). Hraní počítačových her u adolescentů ve vztahu k jejich tvořivosti. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 46(2), 95-112.

2011

Janošová, P. (2011). Šikanovanie z hľadiska gender. [Bullying of school children in the gender context] In Adamík-Šimegová, Miroslava (Ed.): Šikanovanie v prostredí školy. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, p. 27-43.

Kollerová, L., Janošová, P. (2011). Výzkum psychologických aspektů šikany mezi žáky na základních školách v ČR. In Adamík-Šimegová, Miroslava. (Ed.): Šikanovanie v prostredí školy. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, p. 119-133.

Janošová, P. (2011). Gender v práci se školními dětmi. Liberec: Technická univerzita, Centrum dalšího vzdělávání.

Janošová, P. (2011). Šikana a vyčleňování žáků na základní škole. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Centrum dalšího vzdělávání.

Janošová, P. (2011). Gender jako klíč ke školní šikaně. [Gender as a key to school bullying] In Adamík-Šimegová, M., Kováčová, B. (Eds.): Kognitívne, emocionálne a morálne aspekty školského šikanovania a ich využitie v prevencii šikanovania na základnej škole. Trnava: PedF TU, 2011, p. 31-40. 

2010

Říčan, P., Janošová, P. (2010). Jak na šikanu. Praha: Grada.

Říčan, P. Lukavský, J., Janošová, P., Štochl, J. (2010). Measurement of spirituality – a cross-cultural feedback. Studia Psychologica, 52(3), 243-252.

Říčan, P., Janošová, P. (2010). Spirituality as a basic aspect of personality: A cross-cultural verification of Piedmont’s model. International Journal for the Psychology of Religion. 20(1), 2-13.

2009

Janošová, P., Fifková, H. (2009). Nestandardní genderová identita u žáků základní školy. Speciální pedagogika, 19(3), 238-252.

Janošová, P., Philippová, L. (2009). Zvládání vzteku u adolescentů v genderovém kontextu. In Heller, D., Charvát, M., Sobotková, I. (Eds.), Psychologické dny: Já, my & oni. Praha: FFUK.

Říčan, P., Janošová, P. (2009). Nové pohledy na šikanu. In Philippová, L., Janošová, P. (Eds.), Šikana jako etický, psychologický a pedagogický problém. Brno: Tribun EU, 27-34.

Philippová, L., Janošová, P. (2009).Šikana jako etický, psychologický a pedagogický problém. Editace sborníku z konference.Brno: Tribun EU.

Janošová, P. (2009). Šikana u dívek a chlapců. Poradce-auditor, 2, CD-ROM.

Janošová, P. (2009). Genderová role jako významný faktor ve školní práci i v adaptaci na školu. Učební text, E-learning, PedF TU, Liberec, (http://moodle.cdv.tul.cz/course/view.php?id=24).

2008

Janošová, P. Dívčí a chlapecká identita. Vývoj a úskalí. [Girl’s and boy’s identity. Development and risk] Praha: Grada, 2008. 286 s.

Říčan, P., Janošová, P. Eticko-spirituální aspekty zvládání vzteku u dospívajících chlapců a dívek. [Ethical-spiritual aspects of the coping with anger in adolescent boys and girls] Československá psychologie, 2008, vol. 52, no. 2, p. 105-118.

Janošová, P. (2008): Vybrané psychologické souvislosti genderu v prostředí školní třídy. [Selected psychological contexts of gender in environment of school] Pedagogika, vol. 58, no. 4, p. 23-35.

Janošová, P., Smolík, F. (2008): Eticko-spirituální prožívání v kvantitativní metodologii. [Ethical-spiritual experience in quantitative methodology] In Kirchner, Jiří (Ed.). Prožitek jako základní element zážitkové pedagogiky. Ústí nad Labem: UJEP, p. 48-56.

Janošová, P. (2008): Muži a ženy – „duše“ pro vědu. [Men and women – „Souls“ in science] Národní 3 - revue AV ČR pro vědu a umění. no. 2, p. 30-31.

2007

Říčan, P., Janošová, P. Tyl, J. (2007). Test spirituální citlivosti.

Říčan, P., Janošová, P., Tyl, J. (2007). Test spirituální citlivosti. Československá psychologie, 51(2), 153-160.

Janošová, P., Říčan, P. (2007). Dimenze eticko-spirituálního prožívání u adolescentů.Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 42(4), 323-337.

Janošová, P. (2007). Strategie zvládání vzteku ve vztahu ke spirituálním prožitkům – kvantitativní analýza. In Heller, Daniel, Mertin, Václav, Sobotková, Irena (Eds.), Psychologické dny: Prožívání sebe a měnícího se světa. Praha: FFUK.

Janošová, P. (2007). Sociální psychologie pro studenty celoživotního vzdělávání. E-Learning text, PedF TU, Liberec (http://moodle.cdv.tul.cz/course/view.php?id=24).

2005

Janošová, P. (2005). Postoje rodiny a školy vůči dívkám a chlapcům - očima dospívajících. In: Macek, P., Dalajka, J. (Eds.), Vývoj a utváření osobnosti v etnických a sociálních kontextech, Brno, Masarykova univerzita, 394-404.

Říčan, P., Janošová, P. (2005). Spirituality: its psychological operationalization via measurement of individual differences: A Czech perspective. Studia Psychologica 47, 157-166.

Janošová, P., Říčan, P. (2005). Spirituální dimenze vztahu k přírodě u českých vysokoškoláků. Kirchner, J. (ed.): Kontexty prožitku a kvalita života. Ústí nad Labem: UJEP.

Janošová, P., Říčan, P. (2005). Psychologické aspekty polarity žena - muž. Československá psychologie, 49(6), 579-589.

Janošová, P. (2005). Současná spirituální orientace mužů a žen – empirická studie. Olomouc, 9.-11.9. In: Heller, D., Procházková, J., Sobotková I. (Eds.), Psychologické dny 2004: Svět žen a svět mužů: Polarita a vzájemné obohacování. UP Olomouc.

Janošová, P. (2005). Spiritualita existenciální krize u dnešních adolescentů. Sborník z konferencePsychológia pre život - alebo ako je potrebná metanoia, Bratislava, Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV, 10.-12.9. 271-277.

2004

Říčan, P., Janošová, P. (2004). Spiritualita českých vysokoškoláků – faktorově analytická sonda. Československá psychologie, 48(2), 97-106.

2003

Janošová, P. (2003). Pomoc dětí mladšího a středního školního věku otci a matce v domácnosti - porovnání chlapců a dívek a jednotlivých věkových skupin. Psychológia a patopsychológia ďieťaťa, 38(2), 111-127.

Janošová, P. (2003): Vývoj rodové identity u chlapců a dívek mladšího a středního školního věku v oblasti hry, kresby, volby kamarádů a budoucího povolání.Psychológia a patopsychológia ďieťaťa, 38(3), 216-235.

2000

Janošová, P. (2000). Homosexualita v názorech současné společnosti. Karolinum, Praha.

VYBRANÉ KONFERENČNÍ PŘÍSPĚVKY

Kollerová, L., Janošová, P. (2016). The role of gender and family in helping classmates [Role genderu a rodiny v pomáhání spolužákům]. Příspěvek na konferenci „Bullies, Bullied and Bystanders: Advancing Knowledge, Understanding and Practice in Education“, ABC National Anti-Bullying Research and Resource Centre, Ireland a Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioural Research in Education, Dublin, 9.-10.6. 2016.

Janošová, P., Kollerová, L., Říčan, P. (2015). Bully-defenders as specific actors in school bullying: A cross-case study. Poster in the 17th European Conference on Developmental Psychology (ECDP), University of Minho, Braga, Portugal, 8.-12.9.

Janošová, P., Říčan, P. (2014). Social climate of the class through the eyes of the actors in bullying. Poster in the 14th Biennal Conference of the European Association for Research on Adolescence (EARA) Izmir (Çeşme), 3.–6.9.

Poddaná, J., Janošová, P. (2014). Relation of creativity and manner of leisure time spent by adolescents in the Czech Republic. Poster na 14th Biennal Conference of the European Association for Research on Adolescence (EARA) Izmir (Çeşme), 3.–6.9.

Janošová, P., Kollerová, L. (2014). Šikana a překryv více rolí: Jací jsou žáci v roli agresorů i obránců? Příspěvek na conferenci Sociálne procesy a osobnosť, Stará Lesná, 18.-19.9.

Janošová, P., Kollerová, L., Říčan, P. (2013). Class matters in moral disengagement. 16th European Conference on Developmental Psychology, Lausanne, Švýcarsko.

Kollerová, L., Janošová, P., Říčan, P. (2012). How participants in bullying morally evaluate hypothetical bullies and defenders. Poster prezentovaný na International Conference: Bullying and Cyberbullying: The Interface between Science and Practice, Vídeň, Rakousko.

Kollerová, L., Preiss, M., Janošová, P. (2012). Relations of neuropsychological functioning and depressive symptoms to school achievement in children, Psychology & Health. Roč. 27, Sup. 1 (2012), s. 250-251. Poster prezentovaný na 26th Conference of European Health Psychology Society, Praha, Česká republika.

Janošová, P. (2010). Gender jako klíč ke školní šikaně. Předneseno v plénu na mezinárodní konferenci Kognitívne, emocionálne a morálne aspekty školského šikanovania a ich využitie v prevencii šikanovania na základnej škole, 25 - 26.11. 2010, Jasľovské Bohunice.

Janošová, P. (2010).Social esteem of participants in school bullying - a gender analysis. International society for research on aggression (ISRA), XIX World Meeting, Storrs, University of Connecticut, USA, July 27-31, 2010

Janošová, P. (2009): Gender context of coping with anger in older adolescents. XIVEuropean Conference on Developmental Psychology. Vilnius, 18.8.-22.8.

Janošová, P. (2007). Gender identity as a key to therapy of intersexual and transsexual conditions.Xth European Congress of Psychology. Prague, 3.-6.7.

Janošová, P. (2007). A test of spiritual sensitivity. Presented in the International Conference on Spirituality. Prague, 21.9.

Janošová, P. (2006). Women’s spirituality in the context of ecological feeling. Prezentováno na konferenci Psychology and Religion in Research and Practice. 3.-4. Březen, Loyola College in Maryland, Columbia, USA.

Janošová, P. (2005). Problem of Coercion in the Relationship to Some Sexual Minorities in the Czech Society. Prezentováno na konferenci Living together: Discovering the other, countering coercion, following common aims. 22.-25.9. 2005,  Kraków.