doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc.

doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc.

Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
Veveří 97
602 00 Brno
Tel.: +420 532 290 258
E-mail: martina@psu.cas.cz

Web: Brno Lab of Intergroup Processes

orcid.logo

Oblasti vědeckého zájmu:

  • psychologie osobnosti
  • pětifaktorový model osobnosti
  • posuzování osobnosti
  • diagnostika osobnostních vlastností
  • sociální percepce, přesnost stereotypů, akulturace

Vzdělání:

2020 - 2021

Teacher Training Mindfulness-Based Cognitive Therapy, Oxford Mindfulness Centre.

2013

Habilitace a získání titulu docentka obecné psychologie na Filozofické fakultě MU v Brně.

2009

Obhajoba disertační práce Lexikální a dispoziční přístup k pětifaktorovému modelu osobnosti a získání titulu doktorka sociálních a humanitních věd, Akademie věd České republiky (DSc).
1991 - 1995 Externí doktorské studium psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, disertační práce: Pětifaktorová struktura popisu osobnosti.
1990 - 1992 Rozšiřovací studium psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
1988 Rigorózní zkouška z psychologie na FF UJEP a získání titulu PhDr.
1982 - 1987 Studium na Filozofické fakultě Jana Evangelisty Purkyně v Brně, obor psychologie - ruský jazyk.

Praxe:

Od 2008 Vedoucí vědecká pracovnice Psychologického ústavu AV ČR, v.v.i v Brně.
1997 - 2008 Vědecká pracovnice Psychologického ústavu AV ČR, v.v.i v Brně.
2003 - 2006 Mateřská a rodičovská dovolená.
1997 - 2000 Mateřská a rodičovská dovolená.
1989-1997 Odborná pracovnice Psychologického ústavu ČSAV v Brně.
1987-1989 Studijní pobyt na oddělení psychologie Ústavu pro výzkum společenského vědomí a vědeckého ateismu ČSAV v Brně.

Výzkumné projekty financované grantovými agenturami:

Řešitelka:

2017 - 2019 17-14387S Vliv meziskupinového kontaktu na akulturační strategie a podporu práv menšin: Longitudinální studie u společenské většiny a menšiny.
2010 - 2012 P407/10/2394 Meziskupinové postoje a meziskupinový kontakt v pěti středoevropských zemích, GA ČR.
2007 - 2009 406/07/1561 Posuzování národních stereotypů v kontextu pětifaktorového modelu osobnosti, GA ČR.
2000 - 2002 406/01/1507 Shody a rozdíly v sebeposuzování a posuzování druhými lidmi, GA ČR.
1993 - 1995 406/93/1255 Strukturální model osobnosti založený na lexikální analýze, GA ČR.

Členka výzkumných týmů:

2020 - 2022 Projekt doc. Mgr. Sylvie Graf, Ph.D. 20-01214S Vzájemná percepce akulturačních preferencí u společenské většiny a přistěhovalců v meziskupinové perspektivě, GA ČR.
2013 - 2016 Projekt Mgr. Sylvie Graf, Ph.D. 13-25656S GA ČR Determinanty vztahů mezi skupinami: integrovaný model meziskupinových postojů, kontaktu, osobnostních a sociálních faktorů.
2007 - 2009 Projekt prof. PhDr. Marka Blatného, DrSc. IAA 700250702 GA AV ČR Psychologické charakteristiky nastupující dospělosti.
1996 - 2000 Projekty prof. PhDr. Iva Čermáka, CSc. 406/96/1543 Vztah mezi obecnými a specifickými charakteristikami osobnosti: pětifaktorový model osobnosti, osobnostní přístup k agresi, styly identity a 406/99/1155 Agrese, identita, osobnost: výzkumné výsledky, GA ČR.
1993 Projekt prof. PhDr. Iva Čermáka, CSc. Indikátory agresivity - transkulturální srovnání. Jejich role ve vnímání významů agrese a v životní orientaci.
1992 Projekt doc. PhDr. Lídy Osecké, CSc. Vliv osobnostních charakteristik a jazykových faktorů na sémantickou reprezentaci interpersonálního chování.
1991 Subjektivní aspekty interpersonálního chování a interpersonálních charakteristik osobnosti: analýza prožívání a významu.

Mezinárodní výzkumné projekty:

Od 2022 Coping with Corona (CoCo), vedou Mitja Back, University Muenster, Maarten van Zalk, University of Osnabrueck a Markus Bühner, LMU Munich.
Od 2021 Body Image in Nature Survey (BINS), vede Viren Swami, Anglia Ruskin University.
Od 2021 The International Investigation of the Social Perception of Protagonists in the COVID-19 Pandemic, vede Patrick Kotzur, Durham University.
Od 2019 Towards Gender Harmony, vede Natasza Kosakowska-Berezecka, Gdansk University.
Od 2018 The International Study of Meta-norms, vede Kimmo Eriksson, Stockholm University.
Od 2017 The Cross-Cultural Project on Fundamental Social Motives, vede Douglas T. Kenrick Arizona State University.
Od 2017 Valence and Arousal Project (VAP 2017), vede Mischelle Yik, The Hong Kong University of Science and Technology.
Od 2012 International Situations Project, vede David Funder, University of California Riverside.
Od 2012 Value Orientation, Trust, and Social Mindfulness, vede Paul van Lange, Ryan Murphy a Niels van Doesum z VU University Amsterdam a ETH Zurich.
2007 - 2009 Multi-Nation-Study on Gelotophobia, vedl Willibald Ruch a René Proyer, University of Zurich.
Od 2007 Comparison of Six-factor Structures among Thirteen Languages, vedl Boele De Raad, University of Groningen.
Od 2005 Personality Profiles of Ages across Cultures,  vedl Filip De Fruyt University of Ghent, Robert McCrae, Antonio Terraciano NIA, Baltimore.
2006 - 2007 Dispositional Resistance to Change: Measurement equivalence across cultures, vedl Shaul Oreg, Univerity of Haifa.
2001 - 2004 Personality Profiles across Cultures,  vedl Robert McCrae, NIA, Baltimore.

Aplikovaný výzkum (standardizace psychodiagnostických metod):

Hřebíčková, M., Jelínek, M. (2016): NEO osobnostní inventář 3 (NEO-PI-3). Česká adaptace inventáře NEO-PI-3 autorů: P.T. Costy a R.R. McCrae. Hogrefe Testcentrum, Praha.

Hřebíčková, M. (2004): NEO osobnostní inventář (podle NEO-PI-R P. T. Costy a R. R. McCraee). Praha, Testcentrum.

Hřebíčková, M., Urbánek, T. (2001): NEO pětifaktorový osobnostní inventář (podle NEO Five-Factor Inventory P. T. Costy a R.R. McCraee). Praha, Testcentrum.

Výuka a spolupráce s VŠ:

2021 Výběrový seminář Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Life (MBCT-L) na Filozofické fakultě MU v Brně.
2002, 2003 Výběrový seminář Pětifaktorový model osobnosti a jeho uplatnění v psychodiagnostice na Filozofické fakultě MU v Brně.
Od 2003 Vedení diplomových a disertačních prací na FF MU a FSS MU.
1996 Externí lektorka semináře Psychologie pro podnikatele na Podnikatelské fakultě VUT v Brně.

Vědecko-organizační činnost v národním kontextu:

2007 - 2017 Zástupkyně ředitele Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i.
Od 2013 Vedoucí oddělení Psychologie osobnosti a sociální psychologie v Psychologickém ústavu AV ČR, v. v. i.
2012 - 2022 Členka Rady Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i.
Od 2016 Členka Expertního panelu Společenské vědy – SHVc při RVVI.
Od 2021 Členka Odborného panelu 5. Social Sciences při RVVI.
Od 2010 Místopředsedkyně, od r. 2019 předsedkyně Komise pro obhajoby disertací „Psychologie“ v AV ČR.
Od 2021 Místopředsedkyně Koordinační komise pro zařazování pracovníků do 5. kvalifikačního stupně v AV ČR.
Od 2016 Členka, od r. 2021 místopředsedkyně Komise programů na podporu vědy na UK pro oblast humanitních a společenských věd (HUM).
Od 2018 Členka vědecké rady UK.
Od 1999 Členka oborové rady psychologie na FF MU v Brně.
Od 2005 Členka oborové rady psychologie na FSS MU v Brně.
Od 2010 Členka oborové rady psychologie na FF UK v Praze.
2007 - 2010 Členka, od r. 2009 předsedkyně Oborové rady č. 7 Sociální a ekonomické vědy Grantové agentury AV ČR.
2011 - 2015 Členka, od r. 2014 předsedkyně Etické komise ČMPS.

Vědecko-organizační činnost v mezinárodním kontextu:

Od 2019 Associate editorka časopisu Personality Science.
2017 - 2020 Členka Scientific commitee International Psychological Congress Prague 2020+, vedoucí pracovní skupiny Personality Psychology.
2010 - 2016 Členka Executive Committee European Association of Personality Psychology.
2014 - 2016 Členka Scientific commitee 18th European Conference on Personality Psychology, Timisoara.
2013 - 2014 Členka Scientific commitee 17th European Conference on Personality Psychology, Lausanne.
2011 - 2012 Členka Scientific commitee 16th European Conference on Personality Psychology, Trieste.
2008 - 2010 Členka Scientific and Organizing commitee 15th European Conference on Personality Psychology, Brno.
2005 - 2007 Členka Scientific committee Xth European Congress of Psychology, Praha.
Od 2009 Členka vědeckého výboru konference Sociální procesy a osobnosti (SPO).

Zahraniční stáže a studijní pobyty:

2018 Stipendium od Ministry of Education, Research and Religious Affairs (MERRA) Greece, krátkodobý studijní pobyt na University of Crete u prof. Ioannise Tsaousise.
2017 Stipendium od The Royal Society of Edinburgh, krátkodobý studijní pobyt na School of Philosophy, Psychology and Language Sciences, The University of Edinburgh u Reného Mottuse.
2016 Stipendium od The Royal Swedish Academy of Letters and Antiquities, krátkodobý studijní pobyt na University of Uppsala u Nazara Acramiho.
2002 Stipendium od the National Institute of Aging in Baltimore, krátkodobý studijní pobyt u prof. P.T. Costy a R. McCree.
1995 DADD stipendium, dlouhodobý studijní pobyt u prof. A. Angleitnera na Univerzitě v Bielefeldu.
1992 - 1993 Heinrich Herz-Stiftung stipendium, dlouhodobý studijní pobyt u prof. A. Angleitnera na Univerzitě v Bielefeldu.

Významná ocenění:

2020 Laureátka Ceny Jiřího Hoskovce od ČMPS za významný přínos v rozvoji české psychologie. 
2018 Cena Akademie věd ČR a Slovenské akademie věd u příležitosti 25 let spolupráce za nejlepší monografii ve spolupráci českých a slovenských vědkyň/vědců.
2002 Udělena Prémie Otto Wichterleho pro vynikající mladé vědecké pracovníky Akademie věd ČR za rok 2002.
1986 Udělena Purkyněho medaile pro nejlepšího sportovce Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.

Členství ve vědeckých společnostech:

European Association of Personality Psychology, European Association of Experimental Social Psychology, Českomoravská psychologická společnost.

Zájmy:

Běh, MTB, lyžování.

Seznam nejvýznamnějších publikací:

Monografie

Graf, S., Hřebíčková, M., Petrjanošová, M., Leix, A. (2015): Češi a jejich sousedé. Meziskupinové postoje a kontakt ve střední Evropě. Praha, Academia.

Hřebíčková, M. (2011): Pětifaktorový model v psychologii osobnosti: přístupy, diagnostika, uplatnění. Praha, Grada.

Hřebíčková, M. (1997): Jazyk a osobnost: pětifaktorová struktura popisu osobnosti. Brno, Vydavatelství Masarykovy univerzity a Psychologický ústav AV ČR.

Hřebíčková, M. (1995): Osobnostní deskriptory: přídavná jména pro popis osobnosti. Brno, Psychologický ústav AV ČR.

Kapitoly v monografiích

Graf, S., Hřebíčková, M. (2021): Cross-group friendship and prejudice in five central European countries: The role of personality and situational factors. In T. Altman (Ed.), Friendship in Cultural and Personality Psychology: International Perspectives. New York: Nova Science Publishers, 431-450.

Gardiner, G., Sauerberger, K., Members of the International Situations Project, & Funder, D.C. (2019): Towards meaningful comparisons of personality in large-scale cross-cultural studies. In A. Realo (Ed.), In praise of an inquisitive mind: A Festschrift in honor of Jüri Allik on the occasion of his 70th birthday. Tartu: University of Estonia Press, 123-139.

Hřebíčková, M., Graf, S. (2019): National stereotypes in Central Europe: Their accuracy, convergence and mirroring. In. D. Ingenhoff, C. White, A.Buhmann, S. Kiousis (Eds.), The Formation and Effect of Country Image, Reputation, Brand, and Identity: Bridging Disciplinary Perspectives. Routledge Press, 125-149.

Graf, S., Hřebíčková, M. (2017): Does cultural diversity reflect differences in people living in distinct countries? The case of national stereotypes in Central Europe. In. Thomas. A. (Ed.), Cultural and Ethnic Diversity. How European Psychologists Can Meet the Challenges. Göttingen, Hogrefe, 61-66.

Hřebíčková, M., Graf, S. (2016): Agreement and Accuracy of National Stereotypes in Five Central European Countries. In C. Fields (Ed.),  Stereotypes and Stereotyping: Misperceptions, Perspectives and Role of Social Media. New York, Nova Science Publishers, 117-132.

Hřebíčková, M., Graf, S. (2015): Je postoj Čechů k vlastnímu národu ovlivněn mírou jejich identifikace s českým národem? In. Vlachová, K (ed.), Národní identity a identifikace. Česká republika – visegrádská čtyřka. Praha, Slon, 33-49.

Hřebíčková, M., Graf, S. (2014): Jsou národní stereotypy přesné? In Blatný, M. (ed) Člověk v kontextech celoživotního vývoje, Brno, PsÚ AV ČR, v.v.i, 75-93, 2014.

Oreg, S., Bayazıt, M., Vakola, M., Arciniega, l., Armenakis, A., Barkauskiene, R., Bozionelos, N., Fujimoto, Y., González, L., Han, J., Hřebíčková, M., Jimmieson, N., Kordačová, J., Mitsuhashi, H., Mlačić, B., Ferić, I., Kotrla Topić, M., Ohly, S., Øystein Saksvik, P., Hetland, H., Saksvik, I., van Dam, K. (2011, 2nd edition 2019): Measurement Equivalence of the Dispositional Resistance to Change Scale. In: E. Davidov, P. Schmidt, J. Billiet (Eds.), Cross-Cultural Analysis. Methods and Applications, NewYork, Routledge, 249-280.

Hřebíčková, M. (2010): Nové přístupy ke zkoumání rysů: pětifaktorový model osobnosti. In M. Blatný (ed.), Psychologie osobnosti. Hlavní témata, současné přístupy. Praha, Grada, 43-70.

Hřebíčková, M., Urbánek, T. (2006): Typologický přístup ke zkoumání osobnosti.In: M. Blatný (ed.), Metodologie psychologického výzkumu: konzilience v rozmanitosti. Praha, Academia, 44-60.

Čermák, I. Hřebíčková, M., Macek, P. (2003): Agrese, identita a osobnost jako předmět současného výzkumu v české a slovenské psychologii. In: I. Čermák, M. Hřebíčková, P. Macek (ed.), Agrese, identita, osobnost. Brno, Tišnov, Psychologický ústav AV ČR a Sdružení Scan, 13-20.

Hřebíčková, M. (2003): Lexikální výzkumy pětifaktorové struktury popisu osobnosti. In: I. Čermák, M. Hřebíčková, P. Macek (ed.), Agrese, identita, osobnost. Brno, Tišnov. Psychologický ústav AV ČR a Sdružení Scan, 268-292.

McCrae, R., Costa, P., Ostendorf, F., Angleitner, A., Hřebíčková, M., Avia, M., Sanz, J., Sánchez-Bernardos, M., Kusdil, E., Woodfield, R., Saunders, P., Smith, P. (2002): Nature over nurture : Temperament, personality, and lifespan development. In J. T. Cacioppo, G. G. Berntson, R. Adolphs, C. S. Carter, R. J. Davidson, M. K. McClintock et al. (Eds.), Foundations in social neuroscience, Cambridge, MA, MIT Press, 725-745.

Hřebíčková, M., Urbánek, T., Čermák, I., Szarota, P., Ficková, E., Orlická, L. (2002): The NEO Five-factor Inventory in Czech, Polish, and Slovak contexts. In: A. J. Marsella (Series Ed.) & R. R. McCrae & J. Allik (Eds.), The Five-Factor Model Across Cultures, New York, Kluwer Academic Publishers/Plenum, 53-78.

Původní vědecké články v časopisech

Baranski, E., Sweeny, K., Gardiner, G., Funder, D. C. Members of the International Situations Project (2021): International optimism: Correlates and consequences of dispositional optimism across 61 countries. Journal of Personality, 89, 288-304.

Baranski, E., Gardiner, G., Lee, D., Funder, D. C., Members of the International Situations Project (2021): Who in the world is trying to change their personality traits? Volitional personality change among college students in six continents. Journal of Personality and Social Psychology,121, 1140-1156.

Bosson, J.K., Memebers of the intrnational team (2021): Psychometric properties and correlates of precarious manhood beliefs in 62 Nations. Journal of Cross-Cultural Psychology, 52, 231-258.

Eriksson, K., Strimling, P., Gelfand, M., Wu, J., Abernathy, J., Akotia ChS., Aldashev, A., Andersson, PA., Andrighetto, G., Anum, A., Arikan, G., Aycan, Z., Bagherian, F., Barrera, D., Basnight-Brown, D., Batkeyev, B., Belaus A., Berezina, E., Björnstjerna, M., Blumen, S., Boski, P., Zeineddine, FB., Bovina, I., Bui Thi Thu, H.,  Cardenas, J-C., Čekrlija, Đ., Choi, H-S., Contreras-Ibáñez, CC., Costa-Lopes, R., de Barra, M., de Zoysa, P., Dorrough, A., Dvoryanchikov, N., Eller, A., Engelmann, JB., Euh, H., Fang, X., Fiedler, S., Foster-Gimbel OA.,  Fülöp, M., Gardarsdottir, RB., Hew, CD., Gill, D., Glöckner, A., Graf, S., Grigoryan, A., Gritskov, V.,  Growiec, K., Halama, P., Hartanto, A., Hopthrow, T., Hřebíčková, M., Iliško, D., Imada, H., Kapoor, H., Kawakami, K., Khachatryan, N., Kharchenko, N., Khoury, N.,  Kiyonari, T., Kohút, M.,  Linh, LT., Leslie, LM., Li, Y., Li, NP., Li, Z., Liik, K., Maitner, AT., Manhique, B., Manley, H., Medhioub, I., Mentser, S., Mohammed, L., Nejat, P., Nipassa, O., Nussinson, R., Onyedire, NG., Onyishi, IE., Ozden, S., Panagiotopoulou, P., Perez-Floriano, LR., Persson, MS., Pheko, M., Pirttila-Backman, AM., Pogosyan, M., Raver, J., Reyna, C., Rodrigues, RB., Romano, S., Romero, PP., Sakki, I., San Martin, A., Sherbaji, S., Shimizu, H., Simpson, B., Szabo, E., Takemura, K., Tieffi, H., Teixeira, MLM., Thanomkul, N., Tiliouine, H.,Travaglino, GA., Tsirbas, Y., Wan, R., Widodo, S., Zein, R., Zhang, QP., Zirganou-Kazolea, L., Van Lange, PAM (2021): Perceptions of the appropriate response to norm violation in 57 societies. Nature Communications, 12, Article number 2483.

Van Doesum, NJ., Murphy, RO., Gallucci, M., Aharonov-Majar, E., Athenstaedt, U. Au, WT., Bai, LY., Bohm, R., Bovina, I., Buchan, NR., Chen, XP., Dumont, KB., Engelmann, JB., Eriksson, K., Euh, H., Fiedler, S., Friesen, J., Gachter, S., Garcia, C., Gonzalez, R., Graf, S., Growiec, K., Guimond, S., Hřebíčková, M., Immer-Bernold, E., Joireman, J., Karagonlar, G., Kawakami, K., Kiyonari, T., Kou, Y., Kuhlman, DM., Kyrtsis, AA., Lay, S., Leonardelli, GJ., Li, NP., Li, Y., Maciejovsky, B., Manesi, Z., Mashuri, A., Mok, A., Moser, KS., Motak, L., Netedu, A., Pammi, C., Platow, MJ., Raczka-Winkler, K., Folmer, CPR., Reyna, C., Romano, A., Shalvi, S., Simao, C., Stivers, AW., Strimling, P.,Tsirbas,Y., Utz, S., van der Meij, L., Waldzus, S.,Wang, YW., Weber, B., Weisel, O., Wildschut, T., Winter, F., Wu, JH., Yong, JC., Van Lange, PAM. (2021): Social mindfulness and prosociality vary across the globe. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 118, 35, Article Number e2023846118.

Ko, A., Pick, C.M., Kwon, J.Y., Barlev, M., Krems, J.A., Varnum, M.E.W., Neel, R., Peysha, M., Boonyasiriwat, W., Brandstätter, E., Crispim, A.C., Cruz, J.E., David, D., David, O.A., de Felipe, R.P., Fetvadjiev, V.H., Fischer, R., Galdi, S., Galindo, O., Golovina, G., Gomez-Jacinto, L., Graf, S., Grossmann, I., Gul, P., Hamamura, T., Han, S., Hitokoto, H., Hřebíčková, M., Johnson, J.L., Karl, J.A., Malanchuk, O., Murata, A., Na, J., Jiaqing, O., Rizwan, M., Roth, E., Salgado, S.A.S., Samoylenko, E., Savchenko, T., Sevincer, A.T., Stanciu, A., Suh, E.M., Talhelm, T., Uskul, A.K., Uz, I., Zambrano, D., Kenrick, D.T. (2020). Family matters: Rethinking the psychology of human social motivation. Perspectives on Psychological Science, 15, 173-201.

Mõttus, R., Sinick, J.­, Terracciano, A., Hřebíčková, M., Kandler, C., Ando, J., Mortensen, E.L., Colodro-Conde, L., Jang, K.L. (2019): Personality characteristics below facets: A replication and meta-analysis of cross-rater agreement, rank-order stability, heritability, and utility of personality nuances. Journal of Personality and Social Psychology, 117, e35-e50.

McCrae R.R., Mottus R., Hřebíčková, M., Realo A., Allik J. (2019): Source method biases as implicit personality theory at the domain and facet levels. Journal of Personality, 87, 813–826.

Gardiner, G., Guillaume, E., Stauner, N., Bae, J., Han, G., Moon, J., Bronin, I., Ivanova, Ch., Cheng, J.T. De Kock, F., Graf, S., Hřebíčková, M., Halama, P., Hong, R., Izdebski, P., Kulich, C., Lorenzi-Cioldi, F., Penke, L., Szarota, P., Tracy, J.,Yang Y., Funder D.C. (2019): Assessing personality across 13 countries using the California Adult Q-set. International Journal of Personality Psychology, 5, 1-17.

Hřebíčková, M., Jelínek M. (2019): NEO osobnostní inventář 3: Základní psychometrické charakteristiky české verze NEO-PI-3. Československá psychologie, 63, 190-206.

De Raad, B., Barelds, D., Mlačić, B., Di Blas, L., Hřebíčková, M., Ostendorf, F., Szirmák, Z., Szarota, P. (2018): Take 2 personality factors: A study of two fundamental ways of trait differentiation in eleven trait taxonomies. International Journal of Personality Psychology, 4, 39-55.

Chvojková, P., Hřebíčková, M., Psychologická akulturace: teoretické přístupy a metody měření. Československá psychologie, 62, 153-172, 2018.

Hřebíčková, M., Mõttus, R., Graf, S., Jelínek, M. Realo, A. (2018): How accurate are national stereotypes? A test of different methodological approaches. European Jouranal of Personality, 32, 87-99.

Allik, J., Hřebíčková, M., Realo, A. Unusual configurations of personality traits indicate multiple patterns of their coalescence. Frontiers in Psychology, 9, Article 187.  

Baranski, E., Gardiner, G., Guillaume, E., Aveyard, M., Bastian, B., Bronin, I., Ivanova, C., Cheng, J. T., de Kock, F. S., Denissen, J. J. A., Gallardo-Pujol, D., Halama, P., Han, G. Q., Bae, J., Moon, J., Hong, R. Y., Hřebíčková, M., Graf, S., Izdebski, P., Lundmann, L., Penke, L., Perugini, M., Costantini, G., Rauthmann, J., Ziegler, M., Realo, A., Elme, L., Sato, T., Kawamoto, S., Szarota, P., Tracy, J L., van Aken, M. A.G. ,Yang, Y.,Funder, D. C. (2017): Comparisons of daily behavior across 21 countries. Social Psychological and Personality Science, 8, 252-266.

Allik, J., Church, A.T., Ortiz, F. A., Rossier, J., Hřebíčková, M., De Fruyt, F., Realo, A., McCrae, R. R. (2017): Mean profiles of the NEO Personality Inventory. Journal of Cross-Cultural Psychology. 48, 3, 402-420.

Hřebíčková, M., Graf, S., Tegdes, T., Brezina, I. (2017): We are the opposite of you! Mirroring of national, regional and ethnic stereotypes. Journal of Social Psychology 157, 703-717.

Hřebíčková, M., Jelínek, M., Blatný, M., Brom, C., Burešová, I., Graf, S., Mejzlíková, T., Vazsonyi, A.T., Zábrodská, K. (2016): Big Five Inventory: Základní psychometrické charakteristiky české verze BFI-44 a BFI-10. Československá psychologie, 60, 6, 567-583.

Mõttus, R., Allik, J., Hřebíčková, M., Kööts-Ausmees, L., Realo, A. (2016): Age differences in the variance of personality characteristics. European Journal of Personality, 30, 4-11.

Guillaume, E., Baranski, E., Todd, E., Bastian, B., Bronin, I., Ivanova, C., Cheng, J.T., de Kock, F.S., Denissen, J.J.A., Gallardo-Pujol, D., Halama, Pl, Han, G.Q., Bae, J., Moon, J., Hong, R.Y., Hřebíčková, M., Graf, S., Izdebski, P., Lundmann, L., Penke, L., Perugini, M., Costantini, G., Rauthmann, J., Ziegler, M., Realo, A., Elme, L., Sato, T., Kawamoto, S., Szarota, P., Tracy, J.L., van Aken, M.A.G., Yang, Y., Funder, D.C. (2016): The world at 7: Comparing the experience of situations across 20 countries. Journal of Personality. 84, 4, 493-509.

Hřebíčková, M., Graf, S. (2015): How we see the ingroup sometimes reflects how we see outgroups: Mirroring of national stereotypes in Central Europe, Československá psychologie, 59, Supplement 1, 91-99.

Allik, J., Borkenau, P., Hřebíčková, M., Kuppens, P., Realo, A. (2015): How are personality trait and profile agreement related?.  Frontiers in Psychology, 6, 6.

de Bolle, M., De Fruyt, F., McCrae, R. R., Löckenhoff, C., Costa, P. T. Jr., Aguilar-Vafaie, M., Ahn, C., Ahn, H., Alcalay, L., A., Allik, Avdeyeva, T.V., Bratko, D., Brunner-Sciarra, M., Cain, T.R., Chan, W., Chittcharat, N., Crawford, J.T., Fehr, R., Ficková, E., Gelfand, M.J., Graf, S., Gulgoz, S., Hřebíčková, M., Jussim, L., Klinkosz, W., Knežević, G., Leibovich de Figueora, N., Lima, M.P., Martin, T.A., Marušić, I., Mastor, K.A., Nakazato, K., Nansubuga, F., Porrata, J., Purić, D., Realo, A., Reátigui, N., Rolland, J.-P., Schmidt, V., Sekowski, A., Shakespeare-Finch, J., Shimonaka, Y., Simonetti, F., Siuta, J., Szmigielska, B., Vanno, V., Wang, L., Yik, M., Terracciano, A. (2015): The emergence of sex differences in personality traits in early adolescence: A cross-sectional, cross-cultural study, Journal of Personality and Social Psychology, 108, 1, 171-185.

Löckenhoff, C.E., Chan, W., McCrae, R.R., De Fruyt, F., Jussim, L., De Bolle, M., Costa, P.T., Sutin, A.R., Realo, A., Allik, J., Nakazato, K., Shimonaka, Y., Hřebíčková, M., Graf, S., Yik, M., Ficková, E., Brunner-Sciarra, M., Leibovich de Figueora, N., Schmidt, V., Ahn, Ch-k., Ahn, H-n.,  Aguilar-Vafaie, M.E.,  Siuta, J., Szmigielska, B., Cain, T.R., Crawford, J.C.,  Mastor, K.A., Rolland, J-P., Nansubuga, F., Miramontez, D.R., Benet-Martínez, V., Rossier, J., Bratko, D., Marušić, I., Halberstadt, J., Yamaguchi, M., Knežević, G., Martin, T.A., Gheorghiu, M., Smith, P.B., Barbaranelli C., Wang, L., Shakespeare-Finch, J., Lima, M.P., Klinkosz, W., Sekowski, A., Alcalay, L., Simonetti, F., Avdeyeva, T.A.,  Pramila, V.S., Terracciano, A. (2014): Gender stereotypes of personality: Universal and accurate?  Journal of Cross-Cultural Psychology, 45, 5, 675-694.

Hřebíčková, M., Graf, S. (2014): Accuracy of national stereotypes in central Europe: Outgroups are not better than ingroup in considering personality traits of real people. European Journal of Personality, 28, 60-72.

McCrae R.R.,Chan, W., Jussim, L., De Fruyt F., Lockenhoff, C.E., De Bolle, M., Costa, P.T., Hřebíčková, M., Graf, S., Realo A., Allik, J., Nakazato, K., Shimonaka, Y.,Yik, M., Fickova, E., Brunner-Sciarra, M., Reatigui, N., Leibovich de Figueora, N., Schmidt, V., Ahn,Ch-k.,Ahn H-n., Aguilar-Vafaie, M.E., Siuta, J., Szmigielska, B., Cain T.R., Crawford, J.T., Mastor K.A., Rolland J-P., Nansubuga F., Miramontez, D.R., Benet-Martinez, V., Rossier J., Bratko, D., Marušic, I., Halberstadt, J.,Yamaguchi M., Knežević G., Purić D., Martin T.A., Cheorghiu M., Smith P.B., Barbaranelli, C., Wang, L., Shakespeare-Finch J., Lima M.P., Klinkosz, W.,Sekowski A., Alcalay, L., Simonetti, F., Avdeyeva T.A., Pramila, V.S.,Terracciano A. (2013): The inaccuracy of national character stereotypes. Journal of Research in Personality, 47, 831-842.

Hřebíčková, M. (2013): Přesnost regionálních stereotypů a mechanismy jejich vytváření. Československá psychologie, 57, 3, 230-245

Borkenau, P., Hřebíčková, M., Kuppens, P., Ralo, A., Allik, J. (2013): Sex differences in variability in personality: A study in four samples. Journal of Personality, 81,1, 49-60.

Hřebíčková, M., Kouřilová, S. (2012). Jak se vidíme, jak nás vidí a jací jsme: porovnání českého národního auto- a heterostereotypu s posuzováním reálných lidí v kontextu pětifaktorového modelu osobnosti. Československá psychologie,56, 1, 1-18.

Allik, J., Realo, A., Mõttus, R., Borkenau, P., Kuppens, P., Hřebíčková, M. (2012): Person Fit to the Five Factor Model of Personality. Swiss Journal of Psychology 71, 1, 35-45.

Chan W., McCrae R.R., De Fruyt F., Jussim L., Löckenhoff C.E., De Bolle M., Costa P.T., Sutin A.R., Realo A., Allik J., Nakazato K., Shimonaka Y., Hřebíčková, M., Graf S.,Yik M., Brunner-Sciarra M., de Figueora N.L., Schmidt V., Ahn C-K, Ahn H-N, Aguilar-Vafaie M.E., Siuta J., Szmigielska B., Cain T.R., Crawford J.T., Mastor K.A., Rolland J-P., Nansubuga F., Miramontez D.R., Benet-Martínez V., Rossier J., Bratko D., Marušić I., Halberstadt J., Yamaguchi M., Knežević G., Martin T.A., Gheorghiu M., Smith P.B.,Barbaranelli C., Wang L., Shakespeare-Finch J., Lima M.P., Klinkosz W., Sekowski A., Alcalay L., Simonetti F., Avdeyeva T.V., Pramila V.S., Terracciano A. (2012): Stereotypes of Age Differences in Personality Traits: Universal and Accurate? Journal of Personality and Social Psychology, 103, 6, 1050-1066.

Kourilova, S., Hřebíčková, M. (2011): Accuracy of Slovak National Stereotypes: Result of Judgment or Intuition? Studia Psychologica, Monothematic Issue Judgment and Intuition, 53, 2, 201-213.

McCrae, R.R., Terracciano, A., De Fruyt, F.,De Bolle, M., Gelfand, M.J., Costa, P.T. and 39 Collaborators of the Adolescent Personality Profiles of Cultures Project (Aguilar-Vafaie, M. E., Ahn, Ch-k.,.Ahn, H-n., Alcalay, L., Allik, J. Avdeyeva, V., Blatny, M., Bratko, D., Brunner-Sciarra, M., Chittcharat, N., Crawford, J. T., De Lima, M. P., Fickovy, E., Gulgoz, S., Hřebíčková, M., Jussim, L., Klinkosz, W., Knezevic, G., Leibovich de Figueroa, N., Lockenhoff, C.E., Martin, T.A., Marusic, I., Mastor, K. A., Nakazato, K., Nansubuga, F., Porrata, J., Puric, D., Realo, A., Reategui, N., Rolland, J-P., Schmidt, V., Sekowski, A., Shakespeare-Finch, J., Shimonaka, Y., Simonetti, F., Siuta, J., Vanno, V., Wang L., Yik, M. (2010): The Validity and Structure of Culture-Level Personality Scores: Data from Ratings of Young Adolescents. Journal of Personality, 78, 3, 815-838.

Allik, J., Realo, A., Mottus, R., Borkenau, P., Kuppens, P., Hřebíčková, M. (2010): How do People See others are Diffrent from how do People see Themselves: A Replicable Pattern actross Cultures. Journal of Personality and Social Psychology, 99, 5, 870–882.

Hřebíčková, M., Blatný, M., Jelínek, M. (2010): Osobnost jako prediktor osobní pohody v dospělosti [Personality as a Predictor of Subjective Well-Being in Adulthood]. Československá psychologie, 54, 32-42.

De Raad, B., Levert, E., Ostendorf, F., Mlačić, B., Szirmák, Z., Szarota, P., Perugini, M., Di Blas, L., Hřebíčková, M., Saucier, G., Church, T., Katibak, M. (2010): Only Three Factors of Personality Description are Fully Replicable across Languagess: A Comparison of 14 Trait Taxonomie. Journal of Personality and Social Psychology, 98, 160-173.

De Raad, B., Barelds, D.P.H., Mlacic, B., Church A.T., Katigbak M.S., Ostendorf F., Hřebíčková, M., Di Bias L., Szirmak Z., (2010): Only Three Personality Factors are Fully Replicable across Languages: Reply to Ashton and Lee. Journal of Research in Personality, 44, 442-445.

Hřebíčková, M. (2010): The Five-Factor Nonverbal Personality Questionnaire in the Czech Context. Studia Psychologica, 52, 3, 165-177.

De Fruyt, F., De Bolle, M., McCrae, R.R., Terracciano, A., Costa, P.T. and 43 Members of the Adolescent Personality Profiles of Cultures Project (Aguilar-Vafaie, M. E., Ahn, Ch-k., Ahn, H-n., Alcalay, L., Allik, J., Avdeyeva, T.V., Barbaranelli, C., Benet-Martinez, V., Blatny, M. , Bratko, D., Brunner-Sciarra, M., Crawford, J. T., De Lima, M. P., Fickova, E., Gheorghiu, M., Halberstadt, J., Hřebíčková, M., Jussim, L., Klinkosz, W., Knezevic, G., Leibovich de Figueroa, N., Martin, T. A., Marusic, I., Mastor, K. A., Miramontez, D. R., Nakazato, K., Nansubuga, F., Puric, D., Realo, A., Reategui, N., Rolland, J-P., Rossier, J., Sampath, P., Schmidt, V., Sekowski, A., Shakespeare-Finch, J., Shimonaka, Y., Simonetti, F., Siuta, J., Smith, P. B.,, Wang L., Yamaguchi, M., Yik, M..) (2009): Assessing the Universal Structure of Personality in Early Adolescence: The NEO-PI-R and NEO-PI-3 in 24 Cultures. Assessment,16, 3, 301-311.

Lockenhoff, C.E., De Fruyt, F., Terracciano, A., McCrae, R., De Bolle, M., Costa, P.T., and 43 Members of the Adolescent Personality Profiles of Cultures Project (Aguilar-Vafaie, M. E., Ahn, Ch-k., Ahn, H-n., Alcalay, L., Allik, J., Avdeyeva,T.V., Barbaranelli, C., Benet-Martinez, V., Blatny, M. , Bratko, D., Brunner-Sciarra, M., Crawford, J. T., De Lima, M. P., Fickova, E., Gheorghiu, M., Halberstadt, J., Hřebíčková, M., Jussim, L., Klinkosz, W., Knezevic, G., Leibovich de Figueroa, N., Martin, T. A., Marusic, I., Mastor, K. A., Miramontez, D. R., Nakazato, K., Nansubuga, F., Puric, D., Realo, A., Reategui, N., Rolland, J-P., Rossier, J., Sampath, P., Schmidt, V., Sekowski, A., Shakespeare-Finch, J., Shimonaka, Y., Simonetti, F., Siuta, J., Smith, P. B.,, Wang L., Yamaguchi, M., Yik, M. (2009): Perceptions of Aging across 26 Cultures and their Culture-Level Correlates. Psychology and Aging, 24, 4, 941-954.

Hřebíčková, M., Fickova, E., Klementova, M., Ruch, W., Proyer, R. (2009): Strach ze zesmesneni: ceska a slovenska verze dotazníku GELOPH <15> pro zjistovani gelotofobie [The Fear of being Laughted at: Czech and Slovak Version of a Questionnaire GELOPH <15> for Gelotophobia]. Československá psychologie, 53, 5, 469-480.

Proyer, R.T., Ruch, W., Ali, N.S., Al-Olimat, H.S., Amemiya, T., Adal, T.A., Ansari, S.A., Arhar, S., Asem, G., Baudin, N., Bawab, S., Bergen, D., Brdar, I., Brites, R., Brunner-Sciarra, M., Carrell, A., Dios, H.C., Celik, M., Ceschi, G., Chang, K., Chao-chih, L., Cheryomukhin, A., Chik, M.P.Y., Chlopicki, W., Cranney, J., Dahourou, D., Doosje, S., Dore, M., El-Arousy, N., Fickova, E., Fuhr, M., Gallivan, J., Geling, H., Germikova, L., Giederaityte, I., Goh, A., Gonzalez, R.D., Guohai. Ch. Ho, K.S., Hřebíčková, M., Jaime, B., Jun, W., Hertzberg Kaare, B., Kamble, S.V., Kazarian, S., Kerkkanen, P., Klementova, M., Kobozeva, I.M., Kovjanic, S., Kumaraswamy, N., Lampert, M., Levesque, M., Loizou, E., Loving, R.D., Lyttle, J., Machline, V.C., McGoldrick, S., McRorie. M., Min, L., Mottus, R., Munyae, M.M., Navia, C.E., Nkhalamba, M., Pedrini, P.P., Petkova, M., Platt, T., Popa, D-E., Radomska, A., Rashid, T., Rawlings, D., Rubio, V.J., Samson, A., Sarid, O., Shams, S., Sisokohm, S., Smári, J., Snikhovska, I., Stephanenko, E.A., Stokenberga, L., Stuer, H., Tanoto, Z.S.R., Tapia, L., Taylor, J., Thibalut, P., Thompson, A., Thorn, H., Toyota, H., Ujlaky, J., Vanno, V., van der Westhuizen, B., Wijayathilake, D., Wong, P.S.O., Wycoff, E.B., Yeun, E.J.: (2009): Breaking Ground in Cross-Cultural Reserch on the Fear of being Laughted at (Gelotophobia): A Multi-National Study Involving 73 Countries. Humor: International Journal of Humor Research, 22, 1/2, 253-279.

Hřebíčková, M. (2008): NEO osobnostni inventar (NEO-PI-3) v diagnostice osobnosti deti a adolescentu [NEO Personality Invenory (NEO-PI-R) in Diagnostics of Children and Adolescents]. Československá psychologie, 52, 5, 425-442.

McCrae, R. R., Martin, T. A., Hřebíčková, M., Urbanek, T., Boomsma, D.I., Willemsen, G. , Costa, P.T. (2008): Personality Trait Similarity between Spouses in Four Cultures. Journal of Personality, 76, 5, 1-27.

Oreg, S., Bayazit, M., Vakola, M., Arciniega, L. Armenakis, A., Barkauskiene, R., Bozionelos, N., Feric, I., Fujimoto, Y., Gonzalez, L., Han, J., Hetland, H. Hřebíčková, M., Jimmieson, N., Kordacova, J., Kotrla Topic, M., Mitsuhashi, H., Mlacic, B., Ohly, S., Saksvik, P. O., Saksvik, I., van Dam, K. (2008): Dispositional Resistance to Change: Measurement Equivalence and the Link to Personal Values across 17 nations. Journal of Aplied Psychology, 93, 935-944.

Hřebíčková, M. (2007): The lexical approach to personality description in the Czech context. Czechoslovak Psychology, Suplement, 51, 50-61.

Hřebíčková, M., Urbanek, T. (2006): Typologie osob: Aplikace shlukove analyzy v NEO osobnostnim inventari [Application of cluster analysis in the NEO Personality Inventory]. Československá psychologie, 50, 405-418.

Hřebíčková, M., Ostendorf, F. (2005): Spojeni dimenzionalniho petifaktoroveho modelu s kruhovym usporadanim rysu: Zkraceny petifaktorovy kruh (AB5C) [Connection of the dimensional five-factor model with circumplex configuration of traits: Abridged big five dimensional circumplex (AB5C)]. Československá psychologie, 49, 302-322.

McCrae, R.R., Terracciano, A. Khoury, B., Nansubuga, F., Knezevic, G., Djuric Jocic, D., Ahn, H.-a., Ahn, C.-k., De Fruyt, F., Gulgoz, S., Ruch, W., Ghayur, M.A., Avia, M.D., Sanchez-Bernardos, M.L., Rossier, J., Dahourou, D., Fischer, R., Shakespeare-Finch, J., Yik, M., Smith, P.B., Angleitner, A., Ostendorf, F., Halim, M.S., Hřebíčková, M., Martin, T.A., Sekowski, A., Klinkosz, W., Prentice, G., McRorie, M., Flores-Mendoza, C., Shimonaka, Y., Gakuin, B., Nakazato, K., Mastor, K.A., Ehsan, S.D., Barbaranelli, C., Alcalay, L., Simonetti, F., Pramila, V.S., Falzon, R., Lauri, M.A., Borg Cunen M.A., Scicluna Calleja, S., de Lima, M.P., Bratko, D., Marusić, I., Allik, J., Realo, A., Abdel-Khalek, A.M Alansari, B.M., del Pilar, G.E.H., Ojedokun, A.O., Munyae, M., Budzinski, L., Oishi, S., Diener, E., Chittcharat, A., Wang, L., Beer, A., Humrichouse, J., Mortensen, E.L., Jensen, H.H., Jonsson, F.H., Fickova, E., Adamovova, L., Rus, V.S., Podobnik, N., Zupancic, A., Diaz-Loving, R., Leibovich, N.B., Schmidt, V., Reategui, N., Brunner-Sciarra, M., Ayearst, L.E., Trobst, K.K., Matsumoto, D., Neubauer, A., Porrata, J., Rolland, J-P., Petot, J-M., Camart, N. (2005): Universal features of personality traits from the observer’s perspective: Data from 50 cultures. Journal of Personality and Social Psychology, 88, 547-561.

Terracciano, A., Abdel-Khalek, A.M. , Adam, N., Adamovova, L.,.Ahn, C.-k., Ahn, H.-a.,Alansari, B.M., Alcalay, L., Allik, J., Angleitner, A., Avia, M.D., Ayearst, L.E.,Barbaranelli, C., Beer, A., Borg-Cunen, M.A., Bratko, D., Brunner-Sciarra, M., Budzinski, L., Camart, N., Dahourou, D.,De Fruyt, F., de Lima, M.P., del Pilar, G. E. H., Diener, E., Falzon, R., Fernando, K., Fickova, E., Fischer, R., Flores-Mendoza, C.,Ghayur, M. A., Gulgoz, S., Hagberg, B., Halberstadt, J., Halim, M.S., Hřebíčková, M., Humrichouse, J., Jensen, H.H., Jocic, D.D., Jonsson, F.H., Khoury, B., Klinkosz, W., Knezević, G., Lauri, M.A., Leibovich, N., Martin,T.A., Marusić, I., Mastor, K.A.,Matsumoto, D., McRorie, M., Meshcheriakov, B., Mortensen, E.L., Munyae, M., Nagy, J., Nakazato, K., Nansubuga, F., Oishi, S.,Ojedokun, A.O., Ostendorf,F., Paulhus, D.L.,Pelevin, S., Petot, J.-M., Podobnik, M., Porrata, J. L., Pramila, V.S., Prentice, G., Realo, A., Reategui, N., Rolland, J.-P., Rossier, J., Ruch, W., Rus, V.S., Sanchez-Bernardos, M.L., Schmidt, Sciculna-Calleja, V., Sekowski, A., Shakespeare-Finch, J., Shimonaka, Y., Simonetti, F., Sineshaw, T., Siuta, J., Smith, P.B., Trapnell, P.D., Trobst, K.K., Wang, L., Yik, M., Zupancić, A., McCraee, R.R. (2005): National Character Does not Reflect Mean Persoanlity Trait Level in 49 Cultures. Science, 310, 5745, 96-100.

McCrae, R.R., Terracciano, A., Leibovich, N.B., Schmidt, V., Shakespeare-Finch, J., Neubauer, A., De Fruyt, F., Munyae, M., Flores-Mendoza, C., Dahourou, D., Ayearst L.E., Trobst, K.K., Alcalay, L., Simonetti, F., Bratko, D., Marusic´, I., Hřebíčková, M., Mortensen L.K., Jensen, H.H., Allik, J., Realo, A., Sineshaw, T., Rolland, J-P., Petot, J.M., Camart, N., Angleitner, A., Ostendorf, F., Yik, M., Jonsson, F.H., Pramila, V.S., Halim, M.S., Jaya, A., Shahriar Shahidi, S., Barbaranelli, C., Shimonaka, Y., Gakuin, B., Abdel-Khalek, A.M., Alansari, B.M., Khoury, B., Mastor, K.A., Ojedokun, A.O., Prentice, G., McRorie, M., Wang, L., Rea´tegui, N., Brunner-Sciarra, M., del Pilar, G.E.H., Sekowski , A., Klinkosz, W., de Lima, M.P., Porrata, J., Martin, T.A., Fickova, E., Adamovova, L., Rus, V.L., Podobnik, N., Zupancić, A., Ahn, H.-n, Ahn, C.-k, Avia, M.D., Sanchez-Bernardos, M.L., Ruch, W., Rossier, R., Chittcharat, N., Gulgoz, S., Nansubuga, F., Smith, P.B., Matsumoto, D.,Diener, E., Beer, A., Humrichouse, J., Budzinski, L., Oishi, S., Knezević, G., Djuric Jocic, D. (2005): Personality Profiles of Cultures: Aggregate Personality Traits. Journal of Personality and Social Psychology, 89, 407–425.

McCeae, R.R., Costa, P.T., Martin, T.A, Oryol, V.E., Rukavishnikov, A.A., Semin, I.G., Hřebíčková, M., Urbanek, T. (2004): Consensual Validation of Personality Traits across Cultures. Journal of Research in Personality, 38, 2, 179-201.

McCeae, R.R., Costa, P.T., Hřebíčková, M., Urbanek, T., Martin, T.A, Oryol, V.E., Rukavishnikov, A.A., Senin, I.G. (2004): Age Differences in Personality Traits across Cultures: Self-Report and Observer Perspectives. European Journal of Personality, 18, 143-157.

Hřebíčková, M. (2004): Biological and Social Determinants of Personality: “Nature vs. Nurture” in the Five-Factor Model of Personality. Human Affairs, 45-56.

Hřebíčková, M. (2003): Metodologické souvislosti vyzkumu shody mezi sebeposouzenim a posouzenim druhymi a jeji moderatory [Methodological Issues of Research in Self-Other Agreement]. Československá psychologie, 47, 533-547.

Hendriks, A.A.J., Perugini, M., Angleitner, A., Ostendorf, F., Johnson, J.A., De Fruyt, F., Hřebíčková, M., Murakami, T., Bratko, D., Conner, M., Nagy, J., Nussbaum, S., Rodriguez-Fornells, A., Ruisel, I. (2003): The Five‑Factor Personality Inventory: Cross‑Cultural Generalizability across 13 Countries. European Journal of Personality, 347-373.

Hřebíčková, M. (2002): Vnitrni konzistence ceske verze NEO osobnostniho inventare (NEO PI-R) [Internal Consistency of the Czech Version of The NEO Personality Inventory (NEO-PI-R)]. Československá psychologie, 46, 521-535.

McCrae, R., Costa, P., Ostendorf, F., Angleitner, A., Hřebíčková, M., Avia, M., Sanz, J., Sanchez-Bernardos, M., Kusdil, E., Woodfield, R., Saunders, P., Smith, P. (2000): Nature over nurture: Temperament, personality, and lifespan development. Journal of Personality and Social Psychology, 78, 1, 173-186.

Hřebíčková, M., Cermak, I., Osecka, L. (2000): Development of Personality Structure from Adolescence through Old Age. Studia Psychologica, 42, 163-166.

Hřebíčková, M., Urbanek, T., Cermak, I.: (2000): Inventar pridavnych jmen pro posouzeni peti obecnych dimenzi osobnosti [Inventory of Adjectives for Assessment of Five General Personality Dimensions]. Československá psychologie, 44, 317-329.

Hřebíčková, M. (1999): Obecne dimenze popisu osobnosti: Big Five v cestine [General Dimensions of Personality Description: Big Five in Czech]. Československá psychologie, 43, 1-12.

De Raad, B., Perugini, M., Hřebíčková, M., Szarota, P. (1998): Lingua Franca of Personality: Taxonomies and Structures Based on the Psycholexical Approach. Journal of Cross-Cultural Psychology, 29, 212-232.

Hřebíčková, M., Cermak, I. (1996): Vnitrni konzistence ceske verze dotazniku NEO-FFI [Internal Consistency of Czech Version of NEO-FFI Inventory]. Československá psychologie, 40, 208-216.

Hřebíčková, M., Ostendorf, F. (1996): Obecne dimenze popisu osobnosti v cestine a v nemcine [General Dimensions of Personality Description in Czech and German Language]. Československá psychologie, 40, 392-405.

Hřebíčková, M., Ostendorf, F. (1995): Lexikalni pristup k osobnosti V: Klasifikace pridavnych jmen do kategorii osobnostni deskripce [Lexical Approach to Personality V: Classification of Adjectives into Categories of Personality Description]. Československá psychologie, 39, 265-267.

Hřebíčková, M., Ostendorf, F. (1995): The NEO Five-Factor Inventory in a Czech and a German Context. European Journal of Psychological Assessment, 11, 14.

Hřebíčková, M. (1994): Lexikalni pristup k osobnosti IV: Seznamy terminu popisujicich osobnost. Českosloveská psychologie, 38, 516-525.

Cermak, I., Hřebíčková, M., Osecka, L. (1994): Lexikalni pristup k osobnosti III: Overovani „Big Five“. Československá psychologie, 38, 43-52.

Hřebíčková, M., Cermak, I., Osecka, L. (1993): Lexikalni pristup k osobnosti II: Petifaktorova struktura popisu osobnosti zalozena na analyze lexika [Lexical Approach to Personality II: Five-Factor Structure of the Personality Description Based on the Lexicon Analysis]. Československá psychologie, 37, 491-500.

Hřebíčková, M. (1993): Lexikalni pristup k osobnosti I: Historicky prehled taxonomickych vyzkumu [Lexical Approach to Personality I: Historical Survey of Taxonomic Research]. Československá psychologie, 37, 455-468.

Hřebíčková, M. (1993): The Lexical Approach to Personality: Constructing the List of Czech Personality Descriptive Terms. Studia Psychologica, 35, 359-361.

Hřebíčková, M., Rehulkova, O., Osecka, L., Blatny, M. (1992): Jazyk a socialni percepce: Vliv lexikalnich prostredku na vnimani vyznamu interpersonalniho chovani [Language and Social Perception: Impact of Lexical Means on Perception of Meaning of Interpersonal Behavior]. Československá psychologie, 36, 267-277.

Hřebíčková, M., Blatny, M., Osecka, L., Rehulkova, O. (1992): Vliv kognitivniho stylu zavislost na poli na vnimani interpersonalnich charakteristik osobnosti. Psychologia a patopsychologa dietata, 27, 203-209.

Osecka, L., Cermak, I., Hřebíčková, M., Blatny, M. (1992): Judging Others According to Yourself I: Attribution of Interpersonal Qualities in Relation to Lexical Categories. Studia Psychologica, 34, 393-398.