prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc.

prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc.

Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
Veveří 97
602 00 Brno
Tel.: +420 532 290 257
E-mail: blatny@psu.cas.cz

orcid.logo

Vědecké zájmy

 • Osobnost, sebepojetí, celoživotní vývoj člověka
 • Osobní pohoda, kvalita života, úspěšný vývoj

Vzdělání

 • 2006 – 2010: Na klienta orientované poradenství a psychoterapie, Český institut PCA
 • 1989 – 1993: Interní vědecká aspirantura, Masarykova universita v Brně (CSc.)
 • 1992 – 1992: Psychologie, Masarykova universita v Brně (Mgr.)
 • 1983 – 1988: Ruský jazyk a literatura – psychologie, Universita J. E. Purkyně v Brně (PhDr.)

Akademická kvalifikace

 • 2013: doktor psychologických věd, Slovenská akadémia vied (DrSc.)
 • 2006: profesor pro sociální psychologii, Masarykova universita v Brně (Prof.)
 • 1999: docent pro sociální psychologii, Masarykova universita v Brně (Doc.)

Přehled zaměstnání

 • 2014 – dosud: Katedra psychologie FF UK, profesor pro obor sociální psychologie
 • 1998 – 2013: Psychologický ústav FF MU, profesor pro obor sociální psychologie
 • 1988 – dosud: Psychologický ústav AV ČR v Brně, vedoucí vědecký pracovník

Projekty podpořené grantovými agenturami

 • 2015 – 2017: „Prediktory generativity ve střední dospělosti: longitudinální studie“, řešitel, Grantová agentura ČR (GA15-22474S)
 • 2011 – 2015: „Kvalita života dětí po léčbě onkologického onemocnění: longitudinální studie“, spoluřešitel, (P407/11/2421)
 • 2010 – 2014: „Longitudinální studium optimálního vývoje: potenciál pražské a brněnské studie celoživotního vývoje člověka“, řešitel (spoluřešitel doc. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.,Státní zdravotní ústav), Grantová agentura ČR (P407/10/2410)
 • 2009 – 2012: „Psychosociální potřeby a kvalita života zdravých sourozenců onkologicky nemocných dětí“, spoluřešitel (řešitelka MUDr. Šárka Kárová, spoluřešitel MUDr. Tomáš Kepák), Grantová agentura ČR (406/09/1255)
 • 2007 – 2010: „Kvalita života dětí s nádorovým onemocněním: vývojový přístup“, spoluřešitel (řešitel MUDr. Tomáš Kepák, FN Brno, Klinika dětské onkologie), Grantová agentura ČR (406/07/1384)
 • 2007 – 2009: „Psychologická charakteristika nastupující dospělosti“, řešitel (spoluřešitelé PhDr. Ilona Gillernová, CSc., FF UK v Praze, Prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc., FF MU), Grantová agentura AV ČR (IAA700250702)
 • 2006 – 2008: „Integrování životní zkušenosti v dospělosti: emoční dispozice, osobní historie a životní perspektivy“ řešitel, Grantová agentura ČR (406/06/1408)
 • 2003 – 2004: „Rizikové faktory školního, sociálního a zdravotního vývoje mládeže“ řešitel, Program podpory cíleného výzkumu a vývoje, Akademie věd ČR (S7025354)
 • 2002 – 2004: „Předpoklady životní spokojenosti současné adolescentní mládeže: osobnost, hodnoty a společenské perspektivy“, spoluřešitel (řešitel dr. Blížkovská, FF MU), Grantová agentura ČR (406/02/1040)
 • 2000 – 2004: „Stabilita, variabilita a predikce psychických charakteristik v dospělosti: navázání na longitudinální výzkum dětí“, řešitel, Grantová agentura Akademie věd ČR (A8025004)
 • 1998 – 2000: „Osobnost a sebepojetí jako determinanty sebehodnocení a životní spokojenosti“, řešitel, Grantová agentura ČR (406/98/0755)
 • 1995 – 1997: „Zdroje sebehodnocení a životní spokojenosti u temperamentových typů“, řešitel, Grantová agentura ČR (406/95/1578)

Mezinárodní projekty

 • 2003 – 2004: Řešitel národní části International SAHA Project (Social and Health Assessment) koordinované Child Study Center, Yale University, USA (společně s prof. MUDr. Michalem Hrdličkou, CSc., Dětská psychiatrická klinika II. LF UK, Nemocnice v Motole, Praha)

Odborné stáže

 • 2007: University of Jyväskylä, studium Jyväskylä Longitudinal Study of Personality and Social Development, prof. L. Pulkkinen
 • 2006: Open University Milton Keynes, studijní pobyt k projektu Brněnského výzkumu celoživotního vývoje člověka, studium kvalitativních longitudinálních výzkumů, prof. W. Stainton-Rogers
 • 2004: Child Study Center, Yale University - studijní pobyt k mezinárodnímu projektu SAHA - Social and Health Assessment, prof. M. Schwab-Stone
 • 1997: Universita v Amsterodamu - kurz strukturálního modelování pod vedením J.-E. Gustafssona a A. Boomsmy
 • 1995: Open University Milton Keynes, University of Reading - studium kvalitativní metodologie a nových směrů v psychologii (narativní, diskurzivní, konstruktivistická a kritická psychologie), prof. W. Stainton-Rogers

Vědecko-organizační činnost

 • Člen Standing Committee for the Humanities of European Science Foundation (2011 – 2014)
 • Člen Board of Scientific Affairs of European Federation of Psychologists' Associations (2009 – 2011, 2011 – 2013, 2013 – 2015)
 • Člen Executive Committee of European Association of Personality Psychology ex officio (2008 – 2010) – Chair of the 15th European Conference on Personality (2010)
 • Člen Scientific Committee of 32th International Congress of Psychology (2020)
 • Člen Scientific Committee of Xth European Congress of Psychology (2007)
 • Místopředseda hodnotícího panelu P407 - Psychologie, pedagogika Grantové agentury ČR (2009 – 2010)
 • Člen Odborné komise pro společenské a humanitní vědy Rady pro výzkum, vývoj a inovace
 • Člen (1997 – 1998) a tajemník (1998 – 1999) 8. oborové rady Grantové agentury AV ČR "Sociální a ekonomické vědy"
 • Člen vědecké rady Psychologického ústavu AV ČR (do r. 2000)
 • Člen Rady Psychologického ústavu AV ČR, v.v.i. (2007 – 2012, 2012 – 2017)
 • Člen Vědecké rady Filozofické fakulty UK (2010 – 2014)
 • Člen Vědecké rady Filozofické fakulty MU (2014 – 2018)
 • Člen European Association of Personality Psychology (EAPP)
 • Člen International Society for the Study of Behavioural Development (ISSBD)
 • Člen Intenational Association of Applied Psychology (IAAP)
 • Člen Českomoravské psychologické společnosti

Pedagogická činnost

 • Místopředseda oborové rady doktorského studia psychologie na FF MU v Brně
 • Člen oborové rady doktorského studia psychologie na FSS MU v Brně
 • Člen oborové rady doktorského studia psychologie na 1. LF UK

Ocenění vědeckou komunitou

 • Zvaná přednáška na konferenci Personality in the context of cognition, emotionality, and motivation IV (2013) “From GABA to meaning in life”, Bratislava, Slovensko
 • Zvané symposium na XIIIth European Congress of Psychology (2013) „Personality Predictors of Successful Development in Adulthood“, Stockholm, Sweden
 • Zvané symposium na 15th European Conference on Personality (2010) „Factors of Successful Development in Adulthood“ (společně s Katjou Kokko z University of Jyväskylä), Brno, ČR
 • Prémie Otto Wichterleho pro vynikající mladé vědecké pracovníky Akademie věd České Republiky (2004)

Vybrané publikace

ResearchGate.logo

Monografie

 • Blatný, M., (ed.) (2015). Personality and Well-Being Across the Life-Span. London, Palgrave Macmillan. ISBN: 978-1-137-43995-6
 • Nielsen Sobotková, V., Blatný, M., Hrdlička, M., Jelínek, M. (2014). Rizikové a antisociální chování v adolescenci. Praha, Grada, Psyché. ISBN: 978-80-247-4042-3
 • Blatný, M. (ed.) (2006). Metodologie psychologického výzkumu: konsilience v rozmanitosti. Praha, Academia. ISBN: 80-200-1450-0
 • Blatný, M., Hřebíčková, M., Millová, K., Plháková, A., Říčan, P., Slezáčková, A., Stuchlíková, I. (2010). Psychologie osobnosti: hlavní témata, současné přístupy. Praha, Grada. ISBN: 978-80-247-3434-7
 • Blatný, M., Dosedlová, J., Kebza, V., Šolcová, I. (2005). Psychosociální souvislosti osobní pohody. Brno, Masarykova univerzita a Nakladatelství MSD. ISBN: 80-86633-35-7
 • Hrdlička, M., Kuric, J., Blatný, M. (2006). Krize středního věku: úskalí a šance. Praha, Portál. ISBN: 80-7367-168-9

Časopisecké články a kapitoly v monografiích

OSOBNOST A CELOŽIVOTNÍ VÝVOJ

 • Blatný, M. (2007). On personality stability and change: Main results of Brno Longitudinal Study on Life-Span Development. Československá psychologie, suppl. 37-49.
 • Blatný, M., Jelínek, M., Osecká, T. (2007). Assertive toddler, self-efficacious adult: Child temperament predicts personality over 40 years. Personality and Individual Differences, 43, 2127-2136.
 • Blatný, M., Jelínek, M., Osecká, T. (2009). How does personality develop over the life-course: Results of the Brno Longitudinal Study on Life-span Development. In L. R. Elling (Ed.), Social Development (pp. 213-245). Nova Science Publishers. ISBN: 978-1-60741-612-8
 • Blatný, M., Kebza, V. (2011). Longitudinální studium lidského vývoje: historie, výsledky a perspektivy pražské a brněnské studie celoživotního vývoje člověka. Československá psychologie,55, 5, 422-432.
 • Blatný, M., Osecká, T. (2005). Subjective perception of personal change. In N. Kelly, C. Horrocks, K., Milnes, B., Roberts, D., Robinson (Eds.), Narrative, Memory & Everyday Life (pp 59-67). Huddersfield, University of Huddersfield Press.
 • Blatný, M., Urbánek, T. (2004). Stabilita a změny osobnosti v adolescenci: analýza na úrovni osobnostních typů. Československá psychologie, 48, 4, 289-297.
 • De Fruyt, F., De Bolle, M., Aguilar-Vafaie, M.E., Ahn, C., Ahn, H., Alcalay, L., Allik, J., Avdeyeva, T.V., Blatný, M., Bratko, D., Brunner-Sciarra, M., Cain, T.R., Chittcharat, N., Crawford, J.T., Fehr, R., Ficková, E., Gelfand, M.J., Gulgoz, S., Hřebíčková, M., Jussim, L., Klinkosz, W., Knežević, G., Leibovich de Figueroa, N., Lima, M.P., Löckenhoff, C.E., Martin, T.A., Marušić, I., Mastor, K.A., Nakazato, K., Nansubuga, F., Porrata, J., Purić, D., Realo, A., Reátegui, N., Rolland, J.-P., Schmidt, V., Sekowski, A., Shakespeare-Finch, J., Shimonaka, Y., Simonetti, F., Siuta, J., Szmigielska, B., Vanno, V., Wang, L., Yik, M. (2009). Assessing the Universal Structure of Personality in Early Adolescence: The NEO-PI-R and NEO-PI-3 in 24 cultures. Assessment, 16, 3, 301-311.
 • Lockenhoff, C.E., De Fruyt, F., Terracciano, A., McCrae, R.R., De Bolle, M., Costa, P.T., Aguilar-Vafaie, M.E., Ahn, C.K., Ahn, H.N., Alcalay, L., Allik, J., Avdeyeva, T.V., Barbaranelli, C., Benet-Martinez, V., Blatny, M., Bratko, D., Cain, T.R., Crawford, J.T., Lima, M.P., Fickova, E., Gheorghiu, M., Halberstadt, J., Hrebickova, M., Jussim, L., Klinkosz, W., Knezevic, G., de Figueroa, N.L., Martin, T.A., Marusic, I., Mastor, K.A., Miramontez, D.R., Nakazato, K., Nansubuga, F., Pramila, V.S., Realo, A., Rolland, J.P., Rossier, J., Schmidt, V., Sekowski, A., Shakespeare-Finch, J., Shimonaka, Y., Simonetti, F., Siuta, J., Smith, P.B., Szmigielska, B., Wang, L., Yamaguchi, M., Yik, M. (2009). Perceptions of Aging Across 26 Cultures and Their Culture-Level Associates. Psychology and Aging, 24, 4, 941-954.
 • McCrae, R., Terracciano, A., De Fruyt, F., De Bolle, M., Gelfand, M.J., Costa Jr., P.T., Aguilar-Vafaie, M.E., Ahn, Ch., Ahn, H., Alcalay, L., Allik, J., Avdeyeva, T.V., Blatný, Marek, Bratko, D., Brunner-Sciarra, M., Cain, T.R., Chittcharat, N., Crawford, J.T., De Lima, M.P., Fehr, R., Ficková, E., Gülgöz, S., Hřebíčková, Martina, Jussim, L., Klinkosz, W., Knežević, G., Leibovich de Figueroa, N., Löckenhoff, C.E., Martin, T. A., Marušić, I., Mastor, K.A., Nakazato, K., Nansubuga, F., Porrata, J., Purić, D., Realo, A., Reategui, N., Rolland, J.-P., Schmidt, V., Sekowski, A., Shakespeare-Finch, J., Shimonaka, Y., Simonetti, F., Siuta, J., Szmigielska, B., Vanno, V., Wang, L., Yik, M. (2010).The validity and structure of culture-level personality scores: Data from ratings of young adolescents. Journal of Personality, 78, č. 3, 815-838.
 • Řehulková, O., Blatný, M., Osecká, L. (1995). Adolescents' coping styles: A relation to the temperament. Studia psychologica, 37, 3, 159-161.
 • Snopek, M., Hublova, V., Porubanova, M., Blatny, M. (2012). Psychometric properties of the Temperament and Character Inventory-Revised (TCI-R) in Czech adolescent sample. Comprehensive Psychiatry, 53, 1, 71-80.

RIZIKOVÉ A PROTEKTIVNÍ FAKTORY VÝVOJE V ADOLESCENCI

 • Blatný, M., Hrdlička, M., Ruchkin, V., Vermeiren, R., Schwab-Stone M. (2006). Antisocial involvement, use of substances, and sexual behaviors among urban youth in the Czech Republic. Studia Psychologica, 48, 2, 107-123.
 • Blatný, M., Hrdlička, M., Sobotková, V., Jelínek, M., Květon, P., Vobořil, D. (2006). Prevalence antisociálního chování v obecné populaci českých adolescentů z městských oblastí. Československá psychologie, 50, 4, 297-310.
 • Jelínek, M., Květon, P., Vobořil, D., Blatný, M., Hrdlička, M. (2006). Vrstevnická konformita jako faktor rizikového chování mladistvých: struktura, zdroje, dopady. Československá psychologie, 50, 5, 393-404.
 • Sobotková, V., Blatný, M., Hrdlička, M., Jelínek, M., Urbánek, T. (2009). Typologie antisociálního chování v rané adolescenci a jeho vztah k dalším formám rizikového chování. Československá psychologie, 53, 5, 428-440.
 • Sobotková, V., Osecká, T., Jelínek, M., Blatný, M., Hrdlička, M. (2012). Expozice komunitnímu násilí a školní šikana a jejich vztah k antisociálnímu chování v rané adolescenci. Československá psychologie, 56, 5, 409-419.
 • Sobotková. V., Blatný, M., Jelínek, M., Hrdlička, M. (2013). Antisocial behavior in adolescence: Typology and relation to family context. Journal of Early Adolescence, 33, 8, 1091-1115.

OSOBNÍ POHODA A SEBEPOJETÍ

 • Blatný, M. (2001). Osobnostní determinanty sebehodnocení a životní spokojenosti: mezipohlavní rozdíly. Československá psychologie, 45, 5, 385-392.
 • Blatný, M., Jelínek, M., Blížkovská, J., Klimusová, H. (2004). Personality correlates of self-esteem and life satisfaction. Studia Psychologica, 46, 2, 97–104.
 • Blatný, M., Millová, K., Jelínek, M., Osecká, T. (2010). Životní smysluplnost: osobnostní souvislosti a antecedenty. Československá psychologie, 54, 3, 225-234.
 • Blatný, M., Osecká, L. (1994). Rosenbergova škála sebehodnocení: struktura globálního vztahu k sobě. Československá psychologie, 38, 6, 481-488.
 • Blatný, M., Osecká, L. (1997). The relationship bettween global self-assessment and temperament and interpersonal personality characteristics. Studia psychologica, 39, 1, 39-44.
 • Blatný, M., Osecká, L. (1998). Zdroje sebehodnocení a životní spokojenosti: osobnost a strategie zvládání. Československá psychologie, 42, 5, 385-394.
 • Hřebíčková, M., Blatný, M., Jelínek, M. (2010). Osobnost jako prediktor osobní pohody v dospělosti. Československá psychologie, 54, 1, 31-41.

KVALITA ŽIVOTA DĚTÍ PO LÉČBĚ ONKOLOGICKÉHO ONEMOCNĚNÍ

 • Blatný, M., Jelínek, M., Sobotková, V., Kepák, T. (2013). The Influence of Developmental Stage on the Relationship Between Severity of Late Effects of Anticancer Therapy and Perceived Quality of Life of Childhood Cancer Survivors. SAGE Open, Aug 2013, 3, 3, DOI: 10.1177/2158244013500678.
 • Blatný, M., Kepák, T., Vlčková, I., Jelínek, M., Tóthová, K., Pilát, M., Slezáčková, A., Sobotková, V., Bartošová, K., Hrstková, H., Štěrba, J. (2011). Quality of life of childhood cancer survivors: handicaps and benefits. Československa psychologie, 55, 2, 112-125.
 • Kárová, Š., Blatný, M., Jelínek, M., Kepák, T., Tóthová, K. (2013). Sourozenci onkologicky nemocných dětí: subjektivně vnímané změny v životě a kvalita jejich života 6 měsíců po stanovení diagnózy nemocnému sourozenci. Československá psychologie, 57, 3, 218-229.
 • Kepák, T. Blatný, M., Vlčková, I., Pilát, M., Jelínek, M., Navrátilová, P., Slezáková, A., Kárová, Š., Šterba, J. (2007). The Brno Quality of Life Longitudinal Study of Paediatric Oncology Patients (qolop). In C. Eser, R. Eser, E., Kalova, L. Lazuras (Eds.), Children and cancer: Care and prevention. Proceedings of the 1st IRCCC Workshop (pp 45-57). IRCCC: Thessaloniki.
 • Komárková, I., Blatný, M., Jelínek, M., Kepák, T. (2013). Absence symptomů deprese u dětí po léčbě nádorového onemocnění: posttraumatický rozvoj, nebo represivně adaptivní styl? Československá psychologie, 57, 6, 542-553.

DALŠÍ VÝZNAMNÉ PUBLIKACE

 • Hrdlička, M., Chacko, R.C., Blatný, M., Urbánek, T., Moráň, M., Maňasová, I. (2002). Seizure duration in females receiving ECT with concurrent psychotropic medication. European Journal of Psychiatry, 16, 1, 39-46.
 • Hrdlicka, M., Dudova, I., Beranova, I., Lisy, J., Belsan, T., Neuwirth, J., Komarek, V., Faladova, L., Havlovicova, M., Sedlacek, Z., Blatny, M., Urbanek, T. (2005). Subtypes of autism by cluster analysis based on structural MRI data. European Child and Adolescent Psychiatry, 14, 138-144.
 • Hrdlicka, M., Komarek, V., Propper, L., Kulisek, R., Zumrova, A., Faladova, L., Havlovicova, M., Sedlacek, Z., Blatny, M., Urbanek, T. (2004). Not EEG abnormalities but epilepsy is associated with autistic regression and mental functioning in childhood autism. European Child and Adolescent Psychiatry, 13, 209-213.
 • Hrdlička, M., Moráň, M., Vachutka, J., Blatný, M., Rozinková, J. (1996). EEG in the electroconvulsive therapy: Is more intensive paroxysmal activity associated with higher therapeutic response? Neuropsychobiology, 33, 3, 138-141.
 • Hrdlička, M., Vodička, J., Havlovičová, M., Urbánek, T., Blatný, M., Dudová, I. (2010). Brief Report: Significant Differences in Perceived Odor Pleasantness Found in Children with ASD. Journal of Autism and Developmental Disorders, 41, 4, 524-527.