Knihovna

ASEP

ASEP

Evidence výsledků vědecké práce v AV ČR

1. ASEP - definice, vznik a vývoj
2. Základní pojmy, název afiliace instituce
3. Zpracovatelka ASEPu / Autoři - vědečtí pracovníci
4. dtb ASEP / mimoASEP
5. Rok sběru
6. RIV / Druhy dokumentů a jejich zařazení do RIV
7. Institucionální repozitář AV ČR (IR AV)
8. Datový repozitář ASEP
9. Analytika ASEP AV ČR
10. Open Science – Knihovna AV ČR, v. v. i.

Od roku 1993 zastává Knihovna AV ČR funkci správce bibliografické databáze ASEP, která obsahuje záznamy o vědecké činnosti zaměstnanců ústavů Akademie věd ČR. Každý ústav má svého správce dat pracoviště – zpracovatele. Zpracovatel zajišťuje zpracování dat na ústavu, aktivuje uživatelské účty a kontroluje vytvořené záznamy a uložené soubory. Autoři ústavu se mohou se svými dotazy a připomínkami obracet jak na své zpracovatele, tak na správce dat vyplněním formuláře.

Od roku 2012 nabízí repozitář možnost přidávání plných textů k záznamům, od roku 2017 slouží ASEP také jako datový repozitář. Každý dataset má svůj vlastní popis a metadata odpovídají mezinárodním standardům. Bibliografické záznamy mohou být pomocí metadat propojeny s daty, tudíž uživatel obdrží nejen plný text vědeckého výstupu ale i data, na základě kterých byl výsledek vytvořen.

Bibliografické i datové záznamy, plné texty i datasety lze vyhledávat v online katalogu ASEP. Databáze je využívána jako prostředek k hodnocení vědeckých výstupů jednotlivých ústavů, oddělení nebo vědců Akademie věd ČR. Přehledné výstupy ústavů, oddělení a vědeckých pracovníků jsou zveřejněny na Analytikách ASEP.

Základní pojmy jsou vysvětleny zde.

Vybrané bibliografické záznamy jsou předávány do RIV (Rejstřík informací o výsledcích), který je zřizován Úřadem vlády ČR a sklízeny do NUŠL nebo OpenAIRE.

Autoři mají možnost zapisovat nové záznamy své publikační činnosti a aplikovaných výstupů; k těmto záznamům přidávat plné texty v různých režimech zveřejnění; připojit ohlasy (recenze a citace, i plné texty recenzí); propojit publikace uložené v ASEP s datasety; vytvářet přehledy své bibliografie.

Na základě žádosti autorů do ASEP zpracovatelka ukládá výsledky vědecké práce, které vznikly na pracovišti Psychologického ústavu Akademie věd – autor je zaměstnancem ústavu AV ČR. V publikaci musí být uvedena afilace pracoviště AV a je nutné ji uvádět ve správném tvaru.

Názvy pracovišť AV ČR je nutno uvádět za názvem „The Czech Academy of Sciences“ nebo uvádět název pracoviště následovaný “of the Czech Academy of Sciences“. Podobně lze používat zkrácené podoby názvů pracovišť.

Níže jsou uvedeny
možné varianty, přičemž preferována je varianta 1:

Var. 1: The Czech Academy of Sciences, Institute of Psychology

Var. 2: Institute of Psychology of the Czech Academy of Sciences

Zkrácená forma: Czech Acad Sci, Inst Psychol


V česky psaných publikacích se uvádí pracoviště v těchto přípustných podobách:
Var. 1: Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.

Var. 2: Psychologický ústav AV ČR, veřejná výzkumná instituce

Var. 3: Psychologický ústav AV ČR

Var. 4: PSÚ AV ČR

V případě, že je u jednoho autora uvedeno více pracovišť AV, vytvoří se záznamy za každé pracoviště.

Zpracovatel/ka ASEPu zapisuje záznamy, které po uložení může nadále editovat a mazat, dokud se nezveřejní v online katalogu. Poté jsou přístupné pouze zpracovatelce. K záznamu je možné přidat plný text, doplnit ohlasy i jejich plné texty.

V případě dotazů se, prosím obracejte na zpracovatelku pro PSÚ AV ČR, v.v.i.:

Mgr. Štěpánka Halamová
tel. +420 221 183 547, 222 222 096
email: halamova@praha.psu.cas.cz
email: knihovna@praha.psu.cas.cz

Autoři / vědečtí pracovníci PSÚ

a) průběžně zasílají zpracovatelce podklady svých vědeckých výstupů určených k zápisu do ASEP v mailu
s přílohou ve formátu pdf nebo formou odkazu na vědecký výsledek.

U „článků, kapitol v knize nebo monografií“ je nutné současně zaslat licenční smlouvu k autorským právům.

V případě, že autor nezíská smlouvu od vydavatele, lze použít:

 1. vyjádření vydavatele, že neposkytuje licenční ani jiné ujednání k autorským právům – např. ve formě emailové komunikace mezi autorem a vydavatelem
 2. vyjádření o akceptaci článku
 3. pouze výjimečně přílohu č. 2 ze Směrnice PSÚ 26, která je k dispozici na Publicu ve složce \SMĚRNICE PsÚ\26_nakládání s výsledky VaV-NOVÉ\, kde naleznete bližší informace

b) dále zasílají zpracovatelce podklady z popularizačních výstupů k evidenci do databáze „mimo ASEP“,
a to po uskutečnění akce (informace o názvu příspěvku, jméno pořadatele, místo a datum konání popř. odkaz na web).

Tyto popularizační aktivity jsou např. účast na pořadech v televizi, rozhlase nebo jiném médiu / online prostoru (rozhovor, diskuze, vzdělávací pořady / seriály apod.) nebo přednášky a semináře pro veřejnost, akce AV (Týden mozku, Veletrh vědy, Noc vědců, Týden AV apod.), dále komentáře a rozhovory v tisku, na webu apod. 

Záznamy k popularizaci vědy pak naleznete na adrese:

https://asep.lib.cas.cz/arl-cav/cs/index/ → zdroje (zaškrtnout pole „Publikace, plné texty, data (mimo ASEP)“ → uložit →  kliknout na ikonu vyhledávání → do pole zadat termín „popularizacevedypsu“ – objeví se výpis záznamů k popularizaci vědy za PSÚ.

Rok sběru - tento termín zahrnuje záznamy zapsané do ASEPu a vydané za kalendářní rok. K jeho překlopení a sklízení dat dochází vždy na jaře v následujícím roce (příklad RS 2024: vědecké výstupy s rokem vydání 2023 budou na jaře 2024 sklizeny a na základě požadavku autora nahlášeny do rivu).

Před překlopením roku sběru zpracovatel vyzve autory / vědecké pracovníky ke kontrole, zda mají v ASEPu zapsány všechny své práce publikované v daném roce.

A) zapsané do ASEPu
B) hlášené do RIVu

na odkaze https://www.lib.cas.cz/arl/publikace/seznam-autoru/psu-e

(cesta: www.lib.cas.cz → ASEP → Analytika ASEP → PSÚ → Bibliografie autorů →

ad A) pod svým jménem autor vyhledá své záznamy (v daném roce vydání), zda všechny jeho vědecké práce jsou zapsané

ad B) pod svým jménem zkontroluje výstupy, které chce hlásit do RIV (RIV – aktuální sběr) a zda jsou všechny označené

RIV Rejstřík informací o výsledcích 2023

zde naleznete bližší popis údajů dodávaných do IS VaVaI - RIV v roce 2023 a postup předávání údajů do Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací

Druhy dokumentů

Definice druhů dokumentů v RIV / Definition of Types of Results

https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=799796

Bez názvuDefinition of Types of Results (2017)

 

  DEFINICE PRO ROK 2023  
ASEP   RIV 2023
A Abstrakt O*
B Monografie, kniha (jako celek) B
C Konferenční příspěvek (zahraniční konference), stať ve sborníku D
D Dizertace
Elektronický dokument, audiovizuální tvorba, webová prezentace A
G Konferenční sborník (zahraniční konference) O, B**
H Konferenční sborník (tuzemská konference) O, B**
Interní tisk
Článek v odborném periodiku J
K Konferenční příspěvek (tuzemská konference), stať ve sborníku D
Prototyp,  funkční vzorek G
L1 Normy a směrnice, předpisy H
L2 Specializovaná mapa s odborným obsahem N
L3 Metodika, léčebný postup,  památkový postup N
L4 Software R
L5 Specializovaná veřejná databáze S
L6 Inovace I
Část monografie, knihy (kapitola) C
Článek v novinách O
Ostatní dokumenty O
Patentový dokument nebo výsledek chráněný podle zvláštních práv. předpisů P
P1 Užitný a průmyslový vzor F
Recenze O, J, C**
T Překlad O, J, C, B**
Uspořádání konference, workshopu, výstavy, výstavy s kritickým katalogem M, W, E
V Výzkumná zpráva, Souhrnná výzkumná zpráva O, V*,Vsouhrn
Z Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda resp. plemeno Z

Zařazení do RIV:
* Pokud je žádáno zařadit do RIV, bude v RIV jako druh O-ostatní.
** Výsledek bude zařazen do RIV dle vybraného druhu (dle definice).

Institucionální repozitář AV ČR (IR AV)

Institucionální repozitář AV ČR slouží k archivaci publikovaných výsledků vědeckých pracovníků ústavů Akademie věd. Pro vybudování repozitáře byl využit systém pro evidenci publikační činnosti ASEP/ARL, což je databáze záznamů o výsledcích základního výzkumu v Akademii věd ČR – publikacích a dalších informačních výstupech. Repozitář vznikl v roce 2012 jako nadstavba bibliografické databáze ASEP, ve které jsou uloženy bibliografické záznamy pracovišť již od roku 1993. Ke každému bibliografickému záznamu v této databázi je možno uložit plný text.

Bližší informace naleznete zde.

Datový repozitář ASEP

Datový repozitář ASEP je institucionální  repozitář, ve kterém jsou uloženy bibliografické záznamy o výstupech, plné texty dokumentů a datové soubory opatřené metadaty (popisem) autorů ústavů AV ČR. Správu a služby týkající se repozitáře zajišťuje Knihovna AV ČR. Data uložená v databázi jsou zveřejněna v on-line katalogu, který je dostupný z: https://asep.lib.cas.cz/arl-cav/cs/rozsirene-vyhledavani/

Bližší informace naleznete zde.

Analytika ASEP AV ČR

Analytika ASEP obsahují bibliografické přehledy a grafické výstupy výsledků základního výzkumu oblastí, ústavů, útvarů a vědeckých pracovníků AV ČR.

Programová nadstavba Analytika ASEP slouží pro zobrazení analytických přehledů, je založená na kombinaci dotazů a výpočtů nad daty v ASEP, které v online katalogu nelze zobrazit.

Aplikace je přístupná na adrese: https://www.lib.cas.cz/arl/. 


Analytika ASEP – struktura

Open Science – Knihovna AV ČR, v. v. i.

Open Science je zastřešující označení pro soubor mnoha různých pojmů a praktik zajišťující otevřenost vědeckého procesu. Jsou to veškeré praktiky usnadňující šíření výsledků a znalostí, kumulaci vědeckého poznání, praktiky usnadňující ověřitelnost závěrů a zprostředkovaně tak zvyšující důvěryhodnost samotné vědy. Ekosystém Open Science je z tohoto důvodu velice pestrý a dotýká se celého životního cyklu výzkumného procesu. Za hlavní praktické oblasti lze považovat otevřený přístup k výsledkům – OPEN ACESS a otevřený přístup k výzkumným datům – OPEN/FAIR data.

Knihovna AV ČR poskytuje pracovištím AV ČR v oblasti Open Science:

 • Konzultace s:
  • plněním Open Science požadavků jednotlivých poskytovatelů finanční podpory.
  • nastavením interních datových a publikačních politik.
  • tvorbou a správou data management plánů.
  • výběrem nejvhodnějšího repozitáře pro ukládání výzkumných dat.
 • Zprostředkovává přístup ke službě pro tvorbu DMP pro zájemce z celé AV ČR.
 • Zajištuje provoz a rozvoj institucionálního repozitáře AV ČR – ASEP.
  • Repozitáře pro Open Access publikace.
  • Repozitáře pro uložení výzkumných dat.

 

EIZ

Elektronické informační zdroje

Vstupem do cílového zdroje uživatel prohlašuje, že byl seznámen a zavazuje se dodržovat Zásady pro užívání EIZ:

 • Obsah EIZ je určen pouze pro výukové, studijní nebo vědecké účely a pro osobní potřebu uživatelů, nelze je v žádném případě využívat ke komerčním účelům.
 • Není povoleno stahovat nebo kopírovat celá čísla nebo tituly elektronických časopisů nebo jiné větší části EIZ.
 • Použití informací podléhá praxi obvyklé při tvorbě vědecké práce, tzn. že každá použitá práce by měla být náležitě citovaná (viz např. http://www.citace.com).

Licencované zdroje

Přístup k licencovaným elektronickým informačním zdrojům (EIZ) je povolen pouze vědeckých pracovníkům PSÚ AV ČR, v. v. i. Využívání těchto zdrojů se řídí podmínkami definovanými v patřičných licenčních smlouvách.

Vzdálený přístup

 1. Na pracovišti z pracovního PC (z důvodu návaznosti na IP adresu)
 2. Vzdálený přístup např. z domova – zde musíte využít přihlašovací údaje z Magionu

PsycINFO - vzdálený přístup

PsycARTICLES - vzdálený přístup

SAGE Psychology Collection - vzdálený přístup

ScienceDirect - vzdálený přístup

K WOSu a dalším databázím se přistupuje vzdáleně přes KNAV a je k tomu nutná registrace čtenáře. Lze se zaregistrovat vzdáleně a pro pracovníky AV je zdarma po dobu 3 let.