prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.

prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.

Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.
Veveří 97, 602 00 Brno,
tel. 532290259
e-mail: cermak@psu.cas.cz

ORCID iD

Oblasti vědeckého zájmu

 • kvalitativní metodologie
 • narativní psychologie
 • projektivní metody
 • Tematicko-apercepční test
 • psychologie umění
 • psychologie agrese

Vzdělání a akademické kvalifikace

2005 Prof., Masarykova univerzita v Brně
1999 Doc., habilitace v oboru sociální psychologie, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně
(habilitační práce: Lidská agrese a její souvislosti)
1990 CSc., psychologie, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně
1982 PhDr., psychologie, Filozofická fakulta Univerzita J. E. Purkyně v Brně
1980 psychologie na Filozofické fakultě University J. E. Purkyně v Brně

Další vzdělání

2002 kurz Rorschachovy metody (dr. J. Ženatý)
1996–2003 výcvik v katathymně-imaginativní psychoterapii (KIP)

Průběh zaměstnání

2007–dosud vedoucí vědecký pracovník Psychologického ústavu AV ČR, v.v.i.
2000–2007 ředitel Psychologického ústavu AV ČR, v.v.i.
1997–dosud profesor na FSS MU Brno, částečný úvazek
(výuka: Tematicko-apercepční test a jiné projektivní metody,
Metodologie psychologických výzkumů, Kvalitativní výzkum,
Narativní psychologie a psychoterapie, Psychodiagnostika dětí, mládeže a rodiny,
Psychologie agrese a morálky
)
1990–březen 2000 vědecký pracovník Psychologického ústavu AV ČR, Brno
1986–1990 aspirantské studium psychologie v Československé akademii věd
1981–1986 odborný psycholog v Pedagogicko-psychologické poradně ve Žďáře nad Sázavou

Výzkumné projekty

Řešitel výzkumných projektů financovaných Grantovou agenturou AV ČR:

 • Životní příběh a umělecké dílo (2004-2006)
 • Kritické momenty v životě herců: sociálně a kulturně podmíněná konstrukce významu (1996-1998)
 • Indikátory agrese – transkulturní srovnání (1993-1995)

Řešitel výzkumných projektů financovaných GA ČR:

 • Agrese, identita, osobnost: výzkumné výsledky(1999-2000)
 • Vztah mezi obecnými a specifickými osobnostními charakteristikami (1996-1997)

Řešitel dalších grantů

 • Retrospektivní výzkum účinnosti psychosociální pomoci při povodních v roce 2002 (2004),
  poskytovatel: Česká katolická charita
 • Současná česká společnost a otázky evropské integrace (odpovědný za část: Identita, zdraví a zpracování informací v otevřené společnosti (2000-2004), poskytovatel: AV ČR

Spoluřešitel grantových projektů

 • Komplexita jako výraz psychického života jedince (GA ČR P407/12/2432, 2012-2014,
  řešitel: prof. Dr. T. Urbánek, Ph.D.)
 • Analýza příběhů evokovaných Tématickým apercepčním testem: kvantitativní a kvalitativní přístupy
  (GA ČR, 406/09/2089, 2009-2011, řešitel: prof. Dr. T. Urbánek, Ph.D.)
 • Analýza textu jako výzkumný a diagnostický nástroj (2006-2008, řešitel: doc. Dr. T. Urbánek, Ph.D.)
 • Spolupráce na projektu Social and cultural construction of identity in two cultures, jehož řešitelem byla
  Prof. Jitka Lindénová, PhD. z Univerzity v Lundu, Švédsko (2001)
 • Strukturální model osobnosti založený na lexikální analýze (1992-1995, řešitelka: Dr. M. Hřebíčková)
 • Vliv osobnostních charakteristik a jazykových faktorů na sémantickou reprezentaci interpersonálního chování (1992-1994, řešitelka: doc. PhDr. L. Osecká, CSc.)
 • Subjektivní aspekty interpersonálního chování a interpersonálních charakteristik osobnosti: analýza prožívání
  a význam
  (1991-1993, řešitelka: doc. PhDr. L. Osecká, CSc.)

Vědecko-organizační činnost

 • Předseda České společnosti pro Rorschacha a projektivní metody (2008-2011)
 • Člen odborné komise pro společenské vědy RVV (2008-2010)
 • Člen Rady Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i. (2007–dosud)
 • Člen mezinárodního poradního sboru časopisu „Psychoterapie“ (2007–dosud)
 • Člen vědecké rady Univerzity Karlovy (2006–dosud)
 • Předseda oborové rady doktorského studia psychologie na FSS MU v Brně (2005- dosud)
 • Člen oborové rady doktorského studia psychologie na PF UK v Praze (2002–dosud)
 • Člen výběrové komise NATO Science Fellowships Programme (2002-2003)
 • Člen oborové rady doktorského studia psychologie na FF MU v Brně (2001–dosud)
 • Člen Committee for Scientific Affairs on European Federation of Psychologists’ Associations – EFPA (2001-2008)
 • Člen redakční rady časopisu „Human Affairs“ (2001-2006)
 • Člen poradní a konzultační skupiny časopisu „Adiktologie“ (2000–dosud)
 • Člen redakční rady „Československé psychologie“ (2000–dosud)
 • Člen vědecké rady FSS MU v Brně (2000–dosud)
 • Člen oborové rady doktorského studia psychologie na FSS MU v Brně (1999-2005)
 • Člen stálé pracovní komise pro pedagogiku, psychologii a kinantropologii při Atestační komisi MŠMT ČR (1998-2004)
 • Člen podoborové komise pro psychologii a pedagogiku GA ČR (1997-2002)
 • Člen vědecké rady Psychologického ústavu AV ČR (1995-2000)
 • Člen podoborové komise GA AV ČR (1995-1996)

Vědecké a odborné stáže

 • 2000, 2005, 2007: De Montfort University, Leicester – příprava publikací o narativním přístupu v psychologii
  (s dr. D. Hilesem)
 • 1998: Psychologický ústav, Universita v Lundu, příprava monografie o kritických momentech v pracovním životě herců ve spolupráci s Prof. J. Lindénovou
 • 1997: De Montfort University, Leicester – studium narativního přístupu v psychologii
 • 1994: Psychologický ústav, Universita v Lundu, příprava společného komparativního výzkumu
  (s Prof. J. Lindénovou)
 • 1994, 1995: Universita degli studi di Roma "La Sapienza", Itálie, příprava a zpracování výsledků mezinárodního výzkumného projektu "Adjustment problems in young adolescents" (hlavní řešitel Prof. G. V. Caprara,
  Prof. A. Bandura).

Členství v odborných společnostech

 • Českomoravská psychologická společnost
 • Česká společnost pro Rorschacha a projektivní metody
 • European Association of Personality Psychology
 • International Society for Rorschach and Projective Methods
 • Society for Personality Assessment

Vybrané publikace (selected publications)

a) monografie (monographs)

Řiháček, T., Čermák, I., Hytych, R. (2013). Kvalitativní analýza textů: čtyři přístupy [Qualitative analysis of texts: four approaches]. Brno: Masarykova univerzita, 190 s.

Čermák, I., Fikarová, T. (Eds.). (2012). Tematicko-apercepční test: interpretační perspektivy [Thematic-apperception Test. Interpretive perspectives]. Nové Zámky: Psychoprof, 712 s.

Miovský, M., Čermák, I., Chrz, V. (Eds.). (2010). Umění ve vědě a věda v umění: metodologické imaginace [The art in the science and the science in the art: methodological imagination]. Praha: Grada, 368 s.

Kohoutek, T., Čermák, I. (Eds.). (2009). Psychologie katastrofické události. Praha: Academia, 362 s.

Kodrlová, I., Čermák, I. (2009). Sebevražedná triáda: Virginia Woolfová, Sylvia Plathová, Sarah Kaneová [Suicidal triad: Virginia Woolf, Sylvia Plath, Sarah Kane]. Praha: Academia, 268 s.

Čermák, I., Hřebíčková, M., Macek, P. (Eds.). (2003). Agrese, osobnost, identita [Aggression, personality, identity]. Brno: Psychologický ústav Akademie věd ČR; Tišnov: Sdružení SCAN, 315 s.

Čermák, I., Lindénová, J. (2000). Povolání herec: kritické momenty v pracovním životě herců . Brno: Větrné mlýny a Psychologický ústav Akademie věd ČR, 196 s.

Čermák, I. (1998). Agrese a její souvislosti [Aggression and its kontext]. Žďár nad Sázavou: Nakladatelství Fakta, 204 s.

b) časopisecké stati (papers)

Chlebounová, M., Čermák, I. (2013). Utváření vztahu rodičů k předčasně narozeným dětem [Forming the parental relation to premature born children]. Československá psychologie, 67 (4), 307 – 316.

Pauknerová, L., Čermák, I. (2013). Prožitek vdovství u starších lidí [Experience of widowhood in elderly people]. Československá psychologie, 67 (2), 122 – 133.

Urbánek, T., Czekóová, K., Čermák, I., Fikarová, T., Pokorná, Z. (2012). Analýza motivace na základě použití TAT u dvou skupin adolescentů [Motivation analysis on the basis of using TAT in two groups of adolescents]. Československá psychologie, 56 (5), 393 – 408.

Řiháček, T., Danelová, E., Čermák, I. (2012). Psychotherapist development: Integration as a way to autonomy. Psychotherapy Research, 22 (5), 556 – 569.

Chrz, V., Čermák, I. (2011). Interpretace v narativním přístupu [Interpretation in narrative approach]. Teorie vědy/Theory of science: časopis pro mezioborová zkoumání vědy, 33 (3), 415 – 443.

Lindén, J., Čermák, I. (2007). Studying dialogical selves dialogically: Multiple-horizon analysis of critical moments in the working life of theatre actors in two cultures. Qualitative Research, 7 (1), 45 – 62.

Chrz, V., Čermák, I. (2007). Genre as a tool of interpretation: The individual in the context of culture. Československá psychologie (Czechoslovak Psychology), 61 (Supplement), 70 – 79.

Chrz, V., Čermák, I., Plachá, V. (2006). Porozumění zkušenosti nemocných rakovinou prsu: narativní přístup. Československá psychologie, 60 (6), 507 – 521.

Chrz, V., Čermák, I. (2005). Žánry příběhů, které žijeme. Československá psychologie, 59 (6), 481 – 495.

Čermák, I., Klimusová, H., Vízdalová, H. (2005). Deprese v dětství a její vztah k problémům chování. Československá psychologie, 59 (3), 223 – 236.

Čermák, I. (2004). Narativní myšlení a skutečnost. Československá psychologie, 58 (1), 17 – 26.

Čermák, I. (2003). Psychologie v narativní tónině se vynořila v souvislostech. Československá psychologie, 57 (6), 513 – 532.

Caprara, G.V., Barbaranelli, C., Pastorelli, C., Čermák, I., Rosza, S. (2001). Facing guilt: role of negative affectivity, need for reparation, and fear of punishment in leading to prosocial behaviour and aggression. European Journal of Personality, 15 (3), 219 – 237.

Šikl, R., Čermák, I. (2000). Common sense a psychologické teorie. Československá psychologie, 54 (5), 444 – 450.

Čermák, I., Klimusová, H. (2000). Indikátory impulsivní agrese. Československá psychologie, 54 (5), 424 – 432.

Hřebíčková, M., Urbánek, T., Čermák, I. (2000). Inventář přídavných jmen pro posouzení pěti obecných dimenzí osobnosti. Československá psychologie, 54 (4), 318 – 330.

Hřebíčková, M., Čermák, I., Osecká, L. (2000). Development of personality structure from adolescence through old age. Studia Psychologica, 42 (3), 163 – 166.

Čermák, I. (1999). Frustrace z pojmu agrese nebo metodologická skepse? Československá psychologie, 53 (3), 275 – 279.

Čermák, I., Štěpaníková, I. (1998). Kontrola validity dat v kvalitativním psychologickém výzkumu. Československá psychologie, 52 (1), 50 – 62.

deCarvalho, R. J., Čermák, I. (1997). History of humanistic psychology in Czechoslovakia. Journal of Humanistic Psychology, 37 (1), 110 – 130.

Pastorelli, C., Barbaranelli, C., Čermák, I., Rozsa, S., Caprara, G. V. (1997). Measuring emotional instability, prosocial behavior, and aggression in preadolescents: A cross-national study. Journal of Personality and Individual Differences, 23 (4), 691 – 703.

Čermák, I., Štěpaníková, I. (1997). Validita v kvalitativním psychologickém výzkumu [Validity in qualitative psychological research]. Československá psychologie, 51 (6), 503 – 512.

Urbánek, T., Čermák, I. (1997). Vliv Self-efficacy na agresi a depresi u dětí. Československá psychologie, 51 (3), 193 – 199.

Čermák, I., Navrátil, M. (1997). Vliv virtuální reality na psychiku jedince. Československá psychologie, 51 (1), 55 – 65

Hřebíčková, M., Čermák, I. (1996). Vnitřní konzistence české verze dotazníku NEO-FFI. Československá psychologie, 50 (3), 208 – 216.

Čermák, I., Šikl, R. (1996). Psychologie a „common sense“. Československá psychologie, 50 (1), 46 – 54.

Čermák, I., Blatný, M. (1995). Personality indicators of aggression and moral disengagement. Studia Psychologica, 37 (3), 199 – 201.

Čermák, I. (1995). Osobnostní přístup k agresi: otevřená koncepce. Československá psychologie, 49 (3), 219 – 228.

Čermák, I. (1995). Princip specifičnosti při studiu agrese. Československá psychologie, 49 (2), 117 – 126.

Čermák, I., Hřebíčková, M., Osecká, L. (1994). Lexikální přístup k osobnosti III: Ověřování „Big Five“ [Lexical approach to personality III: Verification of the Big Five]. Československá psychologie, 48 (1), 43 – 52.

Hřebíčková, M., Čermák, I., Osecká, L. (1993). Lexikální přístup k osobnosti II: Pětifaktorová struktura popisu osobnosti založená na analýze lexika [Lexical approach to personality II: Lexical Approach to Personality II: Five-Factor Structure of the Personality Description Based on the Lexicon Analysis]. Československá psychologie, 47 (6), 491– 500.

Čermák, I., Osecká, L., Řehulková, O., Blatný, M. (1993). Judging others according to myself: II.Interpersonal characteristics of personality and the structure of interpersonal attributions.  Studia Psychologica, 35 (2), 185 – 191.

Osecká, L., Čermák, I., Řehulková, O., Hřebíčková, M., Blatný, M. (1992). Judging others according to myself: I. Attribution of interpersonal qualities in relation to lexical categories. Studia Psychologica, 34 (4-5), 393 – 398.

Čermák, I., Valach, M. (1991). Etická dimenze agresivního chování [Ethical dimension of aggressive behaviour]. Československá psychologie, 45 (5), 414 – 418.

Čermák, I. (1991). Dva psychologické přístupy k morálce [Two psychological approaches to morality]. Československá psychologie, 45 (3), 233 – 242.

Čermák, I. (1988). Psychologická interpretace umělecké metafory [Psychological interpretation of art metafor]. Československá psychologie 42 (1), 64 – 67.

c) knižní kapitoly (book chapters)

Čermák, I., Chalupníčková, L., Chrz, V., Plachá, V. (2013). Narativní analýza. In Řiháček, T., Čermák, I., Hytych, R., Kvalitativní analýza textů: čtyři přístupy , 75-104. Brno: Masarykova univerzita.

Jenkins, S. R., Čermák, I., Fikarová, T. (2012). Koncept interpersonální decentrace v interpretaci příběhů evokovaných Tématicko-apercepčním testem: případ Lucie [Interpersonal decentring conception in Lucie’s TAT stories interpretation]. In I. Čermák, T. Fikarová (Eds.), Tematicko-apercepční test: interpretační perspektivy [Thematic Apperception Test: Interpretative Perspectives], 87–120. Nové Zámky: Psychoprof.

Thomas, A. D., Čermák, I., Fikarová, T. (2012). Afektivní škála Tematicko-apercepčního testu: kvalita interpersonálních vztahů zachycených v příbězích Lucie [Affective scale of Thematic Apperception Test: quality of interpersonal relationships in Lucie’s stories]. In I. Čermák, T. Fikarová (Eds.), Tematicko-apercepční test: interpretační perspektivy [Thematic Apperception Test: Interpretative Perspectives], 273–304. Nové Zámky: Psychoprof.

Čermák, I., Fikarová, T. (2012). Osobnost Lucie: je možné integrovat zjištění založená na různých interpretačních přístupech k příběhům? [Lucie’s personality: is possible to integrate findings based upon different interpretations of TAT stories?]. In I. Čermák, T. Fikarová (Eds.), Tematicko-apercepční test: interpretační perspektiv y (Thematic Apperception Test: Interpretative Perspectives), 603–643. Nové Zámky: Psychoprof.

Hiles, D. R., Čermák, I., Chrz, V. (2010). Exploring human narrative intelligence with NOI. In D. Robinson, P. Fisher, T. Yeadon-Lee, S. J. Robinson, & P. Woodcock, Narrative, Memory and Ordinary Lives, 107 – 121. Huddersfield: University of Huddersfield Press.

Čermák, I., Chrz, V. (2010). Případ Sarah Kaneové a Psychóza ve 4.48: regrese, ironie a suicidium [Case of Sarah Kane and 4.48 Psychosis: regression, irony, and suicide] case. In M. Miovský, I. Čermák, V. Chrz (Eds.), Umění ve vědě a věda v umění. Metodologické imaginace [The art in the science and the science in the art: methodological imagination], 233 – 255. Praha: Grada.

Chrz, V., Čermák, I., Chrzová, D. (2009). Between the worlds of disabled and the healthy: A narrative analysis of autobiographical conversations. In D. Robinson, P. Fisher, T. Yeadon-Lee, S. J. Robinson, P.Woodcock (Eds.), Narrative, Memory and Identities , 11 – 19. Hudersfield: University of Huddersfield.

 Hiles, D., Čermák, I., Chrz, V. (2009). Narrative Oriented Inquiry: A dynamic framework for good practice. In D. Robinson, P. Fisher, T. Yeadon-Lee, S. J.Robinson, P. Woodcock (Eds.), Narrative, Memory and Identities, 53 – 65. Hudersfield: University of Huddersfield.

Hiles, D., Čermák, I. (2008). Narrative psychology. In C. Willig, W. Stainton-Rogers (Eds.). The Sage Handbook of Qualitative Research Psychology , 147 – 164. Los Angeles, Calif.; London: SAGE Publications.
 
Chrz, V., Čermák, I. (2008). „Ordinary Life“ as polyphonic composition. In D. Robinson, P. Fisher, N. Gilzean, T. Lee, S. J. Robinson, P. Woodcock (Eds.), Narratives and Fictions: an interdisciplinary approach, 1 – 8. Huddersfield: University of Huddersfield.

Čermák, I., Chrz, V., Zábrodská, K. (2007). “4.48 Psychosis” as a suicide note of Sarah Kane? In D. Robinson, N. Kelly, K. Milnes (Eds.), Narrative and memory, 111 – 119.
Huddersfield: University of Huddersfield.

Chrz, V., Čermák, I., Plachá, V. (2006). Cancer, finitude and life configuration. In K. Milnes, Ch. Horrocks, N.Kelly, B.Roberts, D.Robinson (Eds.), Narrative, memory and knowledge: Representations, Aesthetics and Contexts , 149 – 158. Huddersfield: University of Huddersfield Press.

Čermák, I. (2006). Narativně orientovaná analýza [Narrative oriented analysis]. In M. Blatný (Ed.), Metodologie psychologického výzkumu: konsilience v rozmanitosti [Methodology of psychological research: consilience in diversity], 85 – 109. Praha: Academia.

Čermák, I., Chrz, V. (2005). What is life story genre? In N. Kelly, Ch. Horrocks, K. Milnes, B. Roberts, D. Robinson (Eds.), Narrative memory and everyday life ,149 – 158. Huddersfield: University of Huddersfield Press.

Čermák, I. (2004). „Genres“ of Life –Stories. In D. Robinson, Ch. Horrocks, N. Kelly, B. Roberts (Eds.), Narrative, Memory and Identity. Theoretical and methodological issues , 211 – 221. Huddersfield: University of Huddersfield Press.

Čermák, I. (2003). Agrese, osobnost a vztah k vlastnímu já [Aggression, personality, and relationship towards self]. In I. Čermák, M. Hřebíčková, P. Macek (Eds.), Agrese, osobnost, identita [Aggression, personality, identity], 23 – 56. Brno: Psychologický ústav Akademie věd ČR; Tišnov: Sdružení SCAN.

Hřebíčková, M., Urbánek, T., Čermák, I., Szarota, P., Ficková, E., Orlická, L. (2002). The NEO Five-Factor inventory in Czech, Polish, and Slovak context. In A. J. Marsella (Series Ed.) & R. R. McCrae & J. Allik (Eds.), The Five-Factor Model Across Cultures, 53 – 78. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers.

Hřebíčková, M., Ostendorf, F., Osecká, L., Čermák, I. (1999). Taxonomy and structure of Czech personality relevant verbs. In I. Mervilde, I. Deary, F. De Fruyt, F. Ostendorf (Eds.), Personality Psychology in Europe, (Vol.7), 51 – 65. Groningen: Tilburg University Press.

Čermák, I., Hřebíčková, M., Osecká, L., Řehulková, O. (1994). Interaction between personality and lexical means in social attribution. In B. DeRaad, W. K. B. Hofstee, G. L. van Heck (Eds.), Personality Psychology in Europe, (Vol. 5), 33 – 35. Groningen: Tilburg University Press.