prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.

prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.

Institute of Psychology
The Czech Academy of Sciences
Veveří 97
602 00 Brno
Phone: +420 532 290 259
E-mail: cermak@psu.cas.cz

orcid.logo

Oblasti vědeckého zájmu

 • kvalitativní metodologie
 • narativní psychologie
 • projektivní metody
 • Tematicko-apercepční test
 • psychologie umění
 • psychologie agrese

Vzdělání a akademické kvalifikace

2005 Prof., Masarykova univerzita v Brně
1999 Doc., habilitace v oboru sociální psychologie, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně
(habilitační práce: Lidská agrese a její souvislosti)
1990 CSc., psychologie, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně
1982 PhDr., psychologie, Filozofická fakulta Univerzita J. E. Purkyně v Brně
1980 psychologie na Filozofické fakultě University J. E. Purkyně v Brně

Další vzdělání

2002 kurz Rorschachovy metody (dr. J. Ženatý)
1996–2003 výcvik v katathymně-imaginativní psychoterapii (KIP)

Průběh zaměstnání

2007–dosud vedoucí vědecký pracovník Psychologického ústavu AV ČR, v.v.i.
2000–2007 ředitel Psychologického ústavu AV ČR, v.v.i.
1997–dosud profesor na FSS MU Brno, částečný úvazek
(výuka: Tematicko-apercepční test a jiné projektivní metody,
Metodologie psychologických výzkumů, Kvalitativní výzkum,
Narativní psychologie a psychoterapie, Psychodiagnostika dětí, mládeže a rodiny,
Psychologie agrese a morálky
)
1990–březen 2000 vědecký pracovník Psychologického ústavu AV ČR, Brno
1986–1990 aspirantské studium psychologie v Československé akademii věd
1981–1986 odborný psycholog v Pedagogicko-psychologické poradně ve Žďáře nad Sázavou

Výzkumné projekty

Řešitel výzkumných projektů financovaných Grantovou agenturou AV ČR:

 • Životní příběh a umělecké dílo (2004-2006)
 • Kritické momenty v životě herců: sociálně a kulturně podmíněná konstrukce významu (1996-1998)
 • Indikátory agrese – transkulturní srovnání (1993-1995)

Řešitel výzkumných projektů financovaných GA ČR:

 • Agrese, identita, osobnost: výzkumné výsledky(1999-2000)
 • Vztah mezi obecnými a specifickými osobnostními charakteristikami (1996-1997)

Řešitel dalších grantů

 • Retrospektivní výzkum účinnosti psychosociální pomoci při povodních v roce 2002 (2004),
  poskytovatel: Česká katolická charita
 • Současná česká společnost a otázky evropské integrace (odpovědný za část: Identita, zdraví a zpracování informací v otevřené společnosti (2000-2004), poskytovatel: AV ČR

Spoluřešitel grantových projektů

 • Komplexita jako výraz psychického života jedince (GA ČR P407/12/2432, 2012-2014,
  řešitel: prof. Dr. T. Urbánek, Ph.D.)
 • Analýza příběhů evokovaných Tématickým apercepčním testem: kvantitativní a kvalitativní přístupy
  (GA ČR, 406/09/2089, 2009-2011, řešitel: prof. Dr. T. Urbánek, Ph.D.)
 • Analýza textu jako výzkumný a diagnostický nástroj (2006-2008, řešitel: doc. Dr. T. Urbánek, Ph.D.)
 • Spolupráce na projektu Social and cultural construction of identity in two cultures, jehož řešitelem byla
  Prof. Jitka Lindénová, PhD. z Univerzity v Lundu, Švédsko (2001)
 • Strukturální model osobnosti založený na lexikální analýze (1992-1995, řešitelka: Dr. M. Hřebíčková)
 • Vliv osobnostních charakteristik a jazykových faktorů na sémantickou reprezentaci interpersonálního chování (1992-1994, řešitelka: doc. PhDr. L. Osecká, CSc.)
 • Subjektivní aspekty interpersonálního chování a interpersonálních charakteristik osobnosti: analýza prožívání
  a význam
  (1991-1993, řešitelka: doc. PhDr. L. Osecká, CSc.)

Vědecko-organizační činnost

 • Předseda České společnosti pro Rorschacha a projektivní metody (2008-2011)
 • Člen odborné komise pro společenské vědy RVV (2008-2010)
 • Člen Rady Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i. (2007–dosud)
 • Člen mezinárodního poradního sboru časopisu „Psychoterapie“ (2007–dosud)
 • Člen vědecké rady Univerzity Karlovy (2006–dosud)
 • Předseda oborové rady doktorského studia psychologie na FSS MU v Brně (2005- dosud)
 • Člen oborové rady doktorského studia psychologie na PF UK v Praze (2002–dosud)
 • Člen výběrové komise NATO Science Fellowships Programme (2002-2003)
 • Člen oborové rady doktorského studia psychologie na FF MU v Brně (2001–dosud)
 • Člen Committee for Scientific Affairs on European Federation of Psychologists’ Associations – EFPA (2001-2008)
 • Člen redakční rady časopisu „Human Affairs“ (2001-2006)
 • Člen poradní a konzultační skupiny časopisu „Adiktologie“ (2000–dosud)
 • Člen redakční rady „Československé psychologie“ (2000–dosud)
 • Člen vědecké rady FSS MU v Brně (2000–dosud)
 • Člen oborové rady doktorského studia psychologie na FSS MU v Brně (1999-2005)
 • Člen stálé pracovní komise pro pedagogiku, psychologii a kinantropologii při Atestační komisi MŠMT ČR (1998-2004)
 • Člen podoborové komise pro psychologii a pedagogiku GA ČR (1997-2002)
 • Člen vědecké rady Psychologického ústavu AV ČR (1995-2000)
 • Člen podoborové komise GA AV ČR (1995-1996)

Vědecké a odborné stáže

 • 2000, 2005, 2007: De Montfort University, Leicester – příprava publikací o narativním přístupu v psychologii
  (s dr. D. Hilesem)
 • 1998: Psychologický ústav, Universita v Lundu, příprava monografie o kritických momentech v pracovním životě herců ve spolupráci s Prof. J. Lindénovou
 • 1997: De Montfort University, Leicester – studium narativního přístupu v psychologii
 • 1994: Psychologický ústav, Universita v Lundu, příprava společného komparativního výzkumu
  (s Prof. J. Lindénovou)
 • 1994, 1995: Universita degli studi di Roma "La Sapienza", Itálie, příprava a zpracování výsledků mezinárodního výzkumného projektu "Adjustment problems in young adolescents" (hlavní řešitel Prof. G. V. Caprara,
  Prof. A. Bandura).

Členství v odborných společnostech

 • Českomoravská psychologická společnost
 • Česká společnost pro Rorschacha a projektivní metody
 • European Association of Personality Psychology
 • International Society for Rorschach and Projective Methods
 • Society for Personality Assessment

Vybrané publikace (selected publications)

ResearchGate.logo

Monografie (monographs)

 • Řiháček, T., Čermák, I., Hytych, R. (2013). Kvalitativní analýza textů: čtyři přístupy [Qualitative analysis of texts: four approaches]. Brno: Masarykova univerzita, 190 s.
 • Čermák, I., Fikarová, T. (Eds.). (2012). Tematicko-apercepční test: interpretační perspektivy [Thematic-apperception Test. Interpretive perspectives]. Nové Zámky: Psychoprof, 712 s.
 • Miovský, M., Čermák, I., Chrz, V. (Eds.). (2010). Umění ve vědě a věda v umění: metodologické imaginace [The art in the science and the science in the art: methodological imagination]. Praha: Grada, 368 s.
 • Kohoutek, T., Čermák, I. (Eds.). (2009). Psychologie katastrofické události. Praha: Academia, 362 s.
 • Kodrlová, I., Čermák, I. (2009). Sebevražedná triáda: Virginia Woolfová, Sylvia Plathová, Sarah Kaneová [Suicidal triad: Virginia Woolf, Sylvia Plath, Sarah Kane]. Praha: Academia, 268 s.
 • Čermák, I., Hřebíčková, M., Macek, P. (Eds.). (2003). Agrese, osobnost, identita [Aggression, personality, identity]. Brno: Psychologický ústav Akademie věd ČR; Tišnov: Sdružení SCAN, 315 s.
 • Čermák, I., Lindénová, J. (2000). Povolání herec: kritické momenty v pracovním životě herců . Brno: Větrné mlýny a Psychologický ústav Akademie věd ČR, 196 s.
 • Čermák, I. (1998). Agrese a její souvislosti [Aggression and its kontext]. Žďár nad Sázavou: Nakladatelství Fakta, 204 s.

Časopisecké stati (papers)

 • Chlebounová, M., Čermák, I. (2013). Utváření vztahu rodičů k předčasně narozeným dětem [Forming the parental relation to premature born children]. Československá psychologie, 67 (4), 307 – 316.
 • Pauknerová, L., Čermák, I. (2013). Prožitek vdovství u starších lidí [Experience of widowhood in elderly people]. Československá psychologie, 67 (2), 122 – 133.
 • Urbánek, T., Czekóová, K., Čermák, I., Fikarová, T., Pokorná, Z. (2012). Analýza motivace na základě použití TAT u dvou skupin adolescentů [Motivation analysis on the basis of using TAT in two groups of adolescents]. Československá psychologie, 56 (5), 393 – 408.
 • Řiháček, T., Danelová, E., Čermák, I. (2012). Psychotherapist development: Integration as a way to autonomy. Psychotherapy Research, 22 (5), 556 – 569.
 • Chrz, V., Čermák, I. (2011). Interpretace v narativním přístupu [Interpretation in narrative approach]. Teorie vědy/Theory of science: časopis pro mezioborová zkoumání vědy, 33 (3), 415 – 443.
 • Lindén, J., Čermák, I. (2007). Studying dialogical selves dialogically: Multiple-horizon analysis of critical moments in the working life of theatre actors in two cultures. Qualitative Research, 7 (1), 45 – 62.
 • Chrz, V., Čermák, I. (2007). Genre as a tool of interpretation: The individual in the context of culture. Československá psychologie (Czechoslovak Psychology), 61 (Supplement), 70 – 79.
 • Chrz, V., Čermák, I., Plachá, V. (2006). Porozumění zkušenosti nemocných rakovinou prsu: narativní přístup. Československá psychologie, 60 (6), 507 – 521.
 • Chrz, V., Čermák, I. (2005). Žánry příběhů, které žijeme. Československá psychologie, 59 (6), 481 – 495.
 • Čermák, I., Klimusová, H., Vízdalová, H. (2005). Deprese v dětství a její vztah k problémům chování. Československá psychologie, 59 (3), 223 – 236.
 • Čermák, I. (2004). Narativní myšlení a skutečnost. Československá psychologie, 58 (1), 17 – 26.
 • Čermák, I. (2003). Psychologie v narativní tónině se vynořila v souvislostech. Československá psychologie, 57 (6), 513 – 532.
 • Caprara, G.V., Barbaranelli, C., Pastorelli, C., Čermák, I., Rosza, S. (2001). Facing guilt: role of negative affectivity, need for reparation, and fear of punishment in leading to prosocial behaviour and aggression. European Journal of Personality, 15 (3), 219 – 237.
 • Šikl, R., Čermák, I. (2000). Common sense a psychologické teorie. Československá psychologie, 54 (5), 444 – 450.
 • Čermák, I., Klimusová, H. (2000). Indikátory impulsivní agrese. Československá psychologie, 54 (5), 424 – 432.
 • Hřebíčková, M., Urbánek, T., Čermák, I. (2000). Inventář přídavných jmen pro posouzení pěti obecných dimenzí osobnosti. Československá psychologie, 54 (4), 318 – 330.
 • Hřebíčková, M., Čermák, I., Osecká, L. (2000). Development of personality structure from adolescence through old age. Studia Psychologica, 42 (3), 163 – 166.
 • Čermák, I. (1999). Frustrace z pojmu agrese nebo metodologická skepse? Československá psychologie, 53 (3), 275 – 279.
 • Čermák, I., Štěpaníková, I. (1998). Kontrola validity dat v kvalitativním psychologickém výzkumu. Československá psychologie, 52 (1), 50 – 62.
 • deCarvalho, R. J., Čermák, I. (1997). History of humanistic psychology in Czechoslovakia. Journal of Humanistic Psychology, 37 (1), 110 – 130.
 • Pastorelli, C., Barbaranelli, C., Čermák, I., Rozsa, S., Caprara, G. V. (1997). Measuring emotional instability, prosocial behavior, and aggression in preadolescents: A cross-national study. Journal of Personality and Individual Differences, 23 (4), 691 – 703.
 • Čermák, I., Štěpaníková, I. (1997). Validita v kvalitativním psychologickém výzkumu [Validity in qualitative psychological research]. Československá psychologie, 51 (6), 503 – 512.
 • Urbánek, T., Čermák, I. (1997). Vliv Self-efficacy na agresi a depresi u dětí. Československá psychologie, 51 (3), 193 – 199.
 • Čermák, I., Navrátil, M. (1997). Vliv virtuální reality na psychiku jedince. Československá psychologie, 51 (1), 55 – 65
 • Hřebíčková, M., Čermák, I. (1996). Vnitřní konzistence české verze dotazníku NEO-FFI. Československá psychologie, 50 (3), 208 – 216.
 • Čermák, I., Šikl, R. (1996). Psychologie a „common sense“. Československá psychologie, 50 (1), 46 – 54.
 • Čermák, I., Blatný, M. (1995). Personality indicators of aggression and moral disengagement. Studia Psychologica, 37 (3), 199 – 201.
 • Čermák, I. (1995). Osobnostní přístup k agresi: otevřená koncepce. Československá psychologie, 49 (3), 219 – 228.
 • Čermák, I. (1995). Princip specifičnosti při studiu agrese. Československá psychologie, 49 (2), 117 – 126.
 • Čermák, I., Hřebíčková, M., Osecká, L. (1994). Lexikální přístup k osobnosti III: Ověřování „Big Five“ [Lexical approach to personality III: Verification of the Big Five]. Československá psychologie, 48 (1), 43 – 52.
 • Hřebíčková, M., Čermák, I., Osecká, L. (1993). Lexikální přístup k osobnosti II: Pětifaktorová struktura popisu osobnosti založená na analýze lexika [Lexical approach to personality II: Lexical Approach to Personality II: Five-Factor Structure of the Personality Description Based on the Lexicon Analysis]. Československá psychologie, 47 (6), 491– 500.
 • Čermák, I., Osecká, L., Řehulková, O., Blatný, M. (1993). Judging others according to myself: II.Interpersonal characteristics of personality and the structure of interpersonal attributions.  Studia Psychologica, 35 (2), 185 – 191.
 • Osecká, L., Čermák, I., Řehulková, O., Hřebíčková, M., Blatný, M. (1992). Judging others according to myself: I. Attribution of interpersonal qualities in relation to lexical categories. Studia Psychologica, 34 (4-5), 393 – 398.
 • Čermák, I., Valach, M. (1991). Etická dimenze agresivního chování [Ethical dimension of aggressive behaviour]. Československá psychologie, 45 (5), 414 – 418.
 • Čermák, I. (1991). Dva psychologické přístupy k morálce [Two psychological approaches to morality]. Československá psychologie, 45 (3), 233 – 242.
 • Čermák, I. (1988). Psychologická interpretace umělecké metafory [Psychological interpretation of art metafor]. Československá psychologie 42 (1), 64 – 67.

Knižní kapitoly (book chapters)

 • Čermák, I., Chalupníčková, L., Chrz, V., Plachá, V. (2013). Narativní analýza. In Řiháček, T., Čermák, I., Hytych, R., Kvalitativní analýza textů: čtyři přístupy , 75-104. Brno: Masarykova univerzita.
 • Jenkins, S. R., Čermák, I., Fikarová, T. (2012). Koncept interpersonální decentrace v interpretaci příběhů evokovaných Tématicko-apercepčním testem: případ Lucie [Interpersonal decentring conception in Lucie’s TAT stories interpretation]. In I. Čermák, T. Fikarová (Eds.), Tematicko-apercepční test: interpretační perspektivy [Thematic Apperception Test: Interpretative Perspectives], 87–120. Nové Zámky: Psychoprof.
 • Thomas, A. D., Čermák, I., Fikarová, T. (2012). Afektivní škála Tematicko-apercepčního testu: kvalita interpersonálních vztahů zachycených v příbězích Lucie [Affective scale of Thematic Apperception Test: quality of interpersonal relationships in Lucie’s stories]. In I. Čermák, T. Fikarová (Eds.), Tematicko-apercepční test: interpretační perspektivy [Thematic Apperception Test: Interpretative Perspectives], 273–304. Nové Zámky: Psychoprof.
 • Čermák, I., Fikarová, T. (2012). Osobnost Lucie: je možné integrovat zjištění založená na různých interpretačních přístupech k příběhům? [Lucie’s personality: is possible to integrate findings based upon different interpretations of TAT stories?]. In I. Čermák, T. Fikarová (Eds.), Tematicko-apercepční test: interpretační perspektiv y (Thematic Apperception Test: Interpretative Perspectives), 603–643. Nové Zámky: Psychoprof.
 • Hiles, D. R., Čermák, I., Chrz, V. (2010). Exploring human narrative intelligence with NOI. In D. Robinson, P. Fisher, T. Yeadon-Lee, S. J. Robinson, & P. Woodcock, Narrative, Memory and Ordinary Lives, 107 – 121. Huddersfield: University of Huddersfield Press.
 • Čermák, I., Chrz, V. (2010). Případ Sarah Kaneové a Psychóza ve 4.48: regrese, ironie a suicidium [Case of Sarah Kane and 4.48 Psychosis: regression, irony, and suicide] case. In M. Miovský, I. Čermák, V. Chrz (Eds.), Umění ve vědě a věda v umění. Metodologické imaginace [The art in the science and the science in the art: methodological imagination], 233 – 255. Praha: Grada.
 • Chrz, V., Čermák, I., Chrzová, D. (2009). Between the worlds of disabled and the healthy: A narrative analysis of autobiographical conversations. In D. Robinson, P. Fisher, T. Yeadon-Lee, S. J. Robinson, P.Woodcock (Eds.), Narrative, Memory and Identities , 11 – 19. Hudersfield: University of Huddersfield.
 •  Hiles, D., Čermák, I., Chrz, V. (2009). Narrative Oriented Inquiry: A dynamic framework for good practice. In D. Robinson, P. Fisher, T. Yeadon-Lee, S. J.Robinson, P. Woodcock (Eds.), Narrative, Memory and Identities, 53 – 65. Hudersfield: University of Huddersfield.
 • Hiles, D., Čermák, I. (2008). Narrative psychology. In C. Willig, W. Stainton-Rogers (Eds.). The Sage Handbook of Qualitative Research Psychology , 147 – 164. Los Angeles, Calif.; London: SAGE Publications.
 • Chrz, V., Čermák, I. (2008). „Ordinary Life“ as polyphonic composition. In D. Robinson, P. Fisher, N. Gilzean, T. Lee, S. J. Robinson, P. Woodcock (Eds.), Narratives and Fictions: an interdisciplinary approach, 1 – 8. Huddersfield: University of Huddersfield.
 • Čermák, I., Chrz, V., Zábrodská, K. (2007). “4.48 Psychosis” as a suicide note of Sarah Kane? In D. Robinson, N. Kelly, K. Milnes (Eds.), Narrative and memory, 111 – 119.
  Huddersfield: University of Huddersfield.
 • Chrz, V., Čermák, I., Plachá, V. (2006). Cancer, finitude and life configuration. In K. Milnes, Ch. Horrocks, N.Kelly, B.Roberts, D.Robinson (Eds.), Narrative, memory and knowledge: Representations, Aesthetics and Contexts , 149 – 158. Huddersfield: University of Huddersfield Press.
 • Čermák, I. (2006). Narativně orientovaná analýza [Narrative oriented analysis]. In M. Blatný (Ed.), Metodologie psychologického výzkumu: konsilience v rozmanitosti [Methodology of psychological research: consilience in diversity], 85 – 109. Praha: Academia.
 • Čermák, I., Chrz, V. (2005). What is life story genre? In N. Kelly, Ch. Horrocks, K. Milnes, B. Roberts, D. Robinson (Eds.), Narrative memory and everyday life ,149 – 158. Huddersfield: University of Huddersfield Press.
 • Čermák, I. (2004). „Genres“ of Life –Stories. In D. Robinson, Ch. Horrocks, N. Kelly, B. Roberts (Eds.), Narrative, Memory and Identity. Theoretical and methodological issues , 211 – 221. Huddersfield: University of Huddersfield Press.
 • Čermák, I. (2003). Agrese, osobnost a vztah k vlastnímu já [Aggression, personality, and relationship towards self]. In I. Čermák, M. Hřebíčková, P. Macek (Eds.), Agrese, osobnost, identita [Aggression, personality, identity], 23 – 56. Brno: Psychologický ústav Akademie věd ČR; Tišnov: Sdružení SCAN.
 • Hřebíčková, M., Urbánek, T., Čermák, I., Szarota, P., Ficková, E., Orlická, L. (2002). The NEO Five-Factor inventory in Czech, Polish, and Slovak context. In A. J. Marsella (Series Ed.) & R. R. McCrae & J. Allik (Eds.), The Five-Factor Model Across Cultures, 53 – 78. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers.
 • Hřebíčková, M., Ostendorf, F., Osecká, L., Čermák, I. (1999). Taxonomy and structure of Czech personality relevant verbs. In I. Mervilde, I. Deary, F. De Fruyt, F. Ostendorf (Eds.), Personality Psychology in Europe, (Vol.7), 51 – 65. Groningen: Tilburg University Press.
 • Čermák, I., Hřebíčková, M., Osecká, L., Řehulková, O. (1994). Interaction between personality and lexical means in social attribution. In B. DeRaad, W. K. B. Hofstee, G. L. van Heck (Eds.), Personality Psychology in Europe, (Vol. 5), 33 – 35. Groningen: Tilburg University Press.